Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế kỹ thuật

Được đăng lên bởi kysu1811
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2368 lần   |   Lượt tải: 1 lần
4 CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Giá trị hiện tại (Present Worth – PW)
Giá trị tương đương hàng năm (Annual Equipvalent –
AE)
Giá trị tương lai (Future Worth – FW)
Suất thu hồi nội tại (Internal Rate of Return - IRR)
Thời gian hoàn vốn (Payback Period - PP)
Lượng vốn tương đương (Capital Equivalent Amount –
CE)
CR (Capital Recovery With Return)
Project Balance (PB)

KTKT – C4: Cơ sờ so sánh phương án

GV: ThS Phan Thị Mai Hà

Giới thiệu
Tiêu chuẩn ra quyết định: trong việc chọn lựa phương án đầu tư
cần cơ sở để so sánh sự khác nhau của các phương án đầu tư.
Cơ sở so sánh là 1 chỉ số chứa đựng một thông tin cụ thể nào đó
về các khoảng thu chi của cơ hội đầu tư.
Khi tính toán tương đương :
 Lưu ý đến giá trị đồng tiền theo thời gian.
 Tính toán các khoản thu, chi của phương án đầu tư về cùng một
cơ sở để ra quyết định chọn lựa phương án

KTKT – C4: Cơ sờ so sánh phương án

GV: ThS Phan Thị Mai Hà

4.1 Giá trị hiện tại (Present Worth – PW)
Giá trị hiện tại là giá trị tương đương ở thời điểm hiện tại của hiệu
số các khoản thu tương đương và khoản chi tương đương của một
dòng tiền tệ của dự án đầu tư với
lãi suất định trước.
n

PW (i ) = ∑ Ft (1 + i )

−t

Nhận xét :
t =0
 i tăng PW giảm
 PW > 0 : khoản thu > khoản chi
 PW < 0 : khoản thu < khoản chi
PW là cơ sở thường dùng để lựa chọn phương án :
PW quan tâm đến giá trị thời gian của đồng tiền với lãi suất i.
PW tính toán tương đương CF về 1 thời điểm : t = 0
PW phụ thuộc vào i, bất kể dòng tiền đầu tư như thế nào
KTKT – C4: Cơ sờ so sánh phương án

GV: ThS Phan Thị Mai Hà

4.1 Giá trị hiện tại (Present Worth – PW)
Ví dụ
400

400

400

400
năm

0

1

2

-1000

KTKT – C4: Cơ sờ so sánh phương án

3

4

i%
0
10
20
22
30
40
50
∞

PW (i)
+600
+268
+35
-3
-133
-260
-358
-1000

GV: ThS Phan Thị Mai Hà

4.2 Giá trị tương đương hàng năm (Annual
Equivalent – AE)
Giá trị hàng năm là hiệu số giữa giá trị hàng năm của các khoản
thu và giá trị hàng năm của các khoản chi của một dòng tiền tệ.
AE có đặc điểm tương tự như PW nên cũng có thể được dùng để
làm cơ sở so sánh các phương án.
Do đó ta có thể tính giá trị AE bằng cách xác định PW và nhân
cho hệ số (A/P,i,n) như sau:
n


n

i
(
1
+
i
)
−t
AE (i ) = PW (i )( A / P, i, n) = ∑ Ft (1 + i )  

n
t =0
  (1 + i ) − 1

AE phụ thuộc vào i và dòng tiền tệ. Nếu i và n xác định thì

AE (i)
= ( A / P, i, n) = haèng soá
PW (i)

KTKT – C4: Cơ sờ so sánh phương án

GV: ThS Phan Thị Mai Hà

4.2 Giá trị tương đương hàng năm (Annual
Equivalent ...
GV: ThS Phan Thị Mai Hà
1
KTKT – C4: Cơ sờ so sánh phương án
1. Giá trị hiện tại (Present Worth – PW)
2. Giá trị tương đương hàng năm (Annual Equipvalent
AE)
3. Giá trị tương lai (Future Worth – FW)
4. Suất thu hồi nội tại (Internal Rate of Return - IRR)
5. Thời gian hoàn vốn (Payback Period - PP)
6. Lượng vốn tương đương (Capital Equivalent Amount
CE)
7. CR (Capital Recovery With Return)
8. Project Balance (PB)
CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
4
Kinh tế kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế kỹ thuật - Người đăng: kysu1811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kinh tế kỹ thuật 9 10 796