Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Phương Thảo
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vài Vấn Đề Chính Trong Thực Hành E-View

MỤC LỤC
(Bấm giữ Ctrl rồi bấm vào mục cần xem để đến nhanh mục đó)
Xem Đồ Thị:...............................................................................................................................................................2
Chạy Mô Hình Và Cách Đọc Mô Hình......................................................................................................................2
Kiểm định tham số......................................................................................................................................................3
Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy...............................................................................................................3
Tìm khoảng ước lượng (khoảng tin cậy) cho các tham số:........................................................................................4
Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của Y0 khi biết X0....................................................................................4
Mô hình hồi quy có biến giả.......................................................................................................................................5
Cách phát hiện đa cộng tuyến.....................................................................................................................................6
Kiểm tra phương sai thay đổi......................................................................................................................................7
Kiểm tra tự tương quan...............................................................................................................................................8
Kiểm định loại bỏ các biến không cần thiết...............................................................................................................8

1

Xem Đồ Thị:
Vào Quick > Show, trong cửa sổ hiện ra gõ tên các biến có trong mô hình vào rồi bấm OK. Tiếp theo vào:
View -> Graph -> Scatter -> Simple Scatter: Đồ thị phân tán.
View -> Graph -> Scatter -> Scatter with Regression: Đồ thị phân tán có đường hồi quy.

Chạy Mô Hình Và Cách Đọc Mô Hình.
Chạy mô hình
Để chạy mô hình hồi quy, ta bấm giữ nút Ctrl trên bàn phím và chọn các biến trong mô hình (trong ví dụ này
là biến Y và biến X), lưu ý là phải chọn biến phụ thuộc đầu tiên (Y), xong bấm phải chọn Open > as
Equation…

Sau khi bấm OK, bảng kết quả hồi quy sẽ hiện ra như sau (đã loại bỏ những dòng không cần thiết):

Cách đọc ...
Vài Vấn Đề Chính Trong Thực Hành E-View
MỤC LỤC
(Bấm giữ Ctrl rồi bấm vào mục cần xem để đến nhanh mục đó)
Xem Đồ Thị:...............................................................................................................................................................2
Chạy Mô Hình Và Cách Đọc Mô Hình......................................................................................................................2
Kiểm định tham số......................................................................................................................................................3
Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy...............................................................................................................3
Tìm khoảng ước lượng (khoảng tin cậy) cho các tham số:........................................................................................4
Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của Y
0
khi biết X
0
....................................................................................4
Mô hình hồi quy có biến giả.......................................................................................................................................5
Cách phát hiện đa cộng tuyến.....................................................................................................................................6
Kiểm tra phương sai thay đổi......................................................................................................................................7
Kiểm tra tự tương quan...............................................................................................................................................8
Kiểm định loại bỏ các biến không cần thiết...............................................................................................................8
1
kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế lượng - Người đăng: Phương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
kinh tế lượng 9 10 339