Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế lượng

Được đăng lên bởi tranquoctuan
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2860 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU
3
1.1.Kinh tế lượng là gì?
3
1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng
4
1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng
8
1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng
8
1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng
9
CHƯƠNG 2ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
2.1.Xác suất
11
2.2.Thống kê mô tả
23
2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng
25
2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30
CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN
3.1.Giới thiệu
39
3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu
41
3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS…………………………44
3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy
48
3.5.Định lý Gauss-Markov
52
2
3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R
52
3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến
54
3.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng
56
CHƯƠNG 4MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI
4.1. Xây dựng mô hình
60
4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội
61
2
2
4.3. R và R hiệu chỉnh
64
4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình
64
2
4.5. Quan hệ giữa R và F
65
4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy
65
4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable)
66
CHƯƠNG 5GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
MÔ HÌNH HỒI QUY
5.1. Đa cộng tuyến
72
5.2. Phương sai của sai số thay đổi
74
5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi)
80
5.4. Lựa chọn mô hình
81
CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY
6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản
84
6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình
84
6.3. Mô hình tự hồi quy
85
6.4. Mô hình có độ trễ phân phối
85
6.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy
88
6.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy
88
CHƯƠNG 7CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ
7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian
90
7.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn
92
7.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản
93
7.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo
94
7.5. Một ví dụ bằng số
95
7.6. Giới thiệu mô hình ARIMA
96
Các bảng tra Z, t , F và 2
101
Tài liệu tham khảo
1050



CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. Kinh tế lượng là gì?
Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế 1. Thật ra phạm vi của kinh tế lượng
rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về kinh tế lượng như sau:
“Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn
độc lập với sự kết hợp của lý...
http://ktdn17c.googlepages.com
MỤC LỤC Trang
CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU 3
1.1.Kinh tế lượng là gì? 3
1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng 4
1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 8
1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 8
1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng 9
CHƯƠNG 2ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
2.1.Xác suất 11
2.2.Thống kê mô tả 23
2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng 25
2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30
CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN
3.1.Giới thiệu 39
3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu 41
3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS…………………………44
3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy 48
3.5.Định lý Gauss-Markov 52
3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R
2
52
3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến 54
3.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng 56
CHƯƠNG 4MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI
4.1. Xây dựng mô hình 60
4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 61
4.3.
2
R
2
R
hiệu chỉnh 64
4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình 64
4.5. Quan hệ giữa R
2
và F 65
4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy 65
4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable) 66
CHƯƠNG 5GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
MÔ HÌNH HỒI QUY
5.1. Đa cộng tuyến 72
5.2. Phương sai của sai số thay đổi 74
5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi) 80
5.4. Lựa chọn mô hình 81
CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY
6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản 84
6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình 84
6.3. Mô hình tự hồi quy 85
6.4. Mô hình có độ trễ phân phối 85
6.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy 88
6.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy 88
CHƯƠNG 7CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ
7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian 90
7.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn 92
7.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản 93
7.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo 94
7.5. Một ví dụ bằng số 95
7.6. Giới thiệu mô hình ARIMA 96
Các bảng tra Z, t , F và
2
101
Tài liệu tham khảo 105
http://ktdn17c.googlepages.com
0
kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế lượng - Người đăng: tranquoctuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
kinh tế lượng 9 10 153