Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Anhh Sally
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2132 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau
X
3
5
6
7
8
6
10
12
15
19
Y
10
14
16
19
20
22
18
25
27
30

Đề 1

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu “=”
(chính xác, không làm tròn số). Cho  = 5%.
Đặt biến bình phương của X
1. Độ lệch chuẩn của biến X (View/ Descriptive/…/ Std. Dev)
Hệ số tương quan giữa Y và bình phương của X (View/ Correlation)

=
=

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn (MH [1]) bằng bình phương nhỏ nhất
2. Ước lượng điểm hệ số góc của mô hình (hệ số của X)
Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê không (C / K)? (H0:c=0, H1:c#0)
; P-value của kiểm định đó (P<anpha  chấp nhận H1)

=
=

3. Kiểm định tự tương quan bậc 1 bằng kđ BG, có tự tương quan không?
(H0:không tự tq, H1:có tự tq)
(View/residual test/ serial LM test)
Kiểm định dạng hàm bằng Ramsey thêm 1 phần tử, thống kê F (Ramsey)

=

4. Ước lượng biến phụ thuộc ứng với quansát đầu
tiên(view/Actual/table/Fitted)
Có bao nhiêu phần dư mang dấu dương? (Residual)

=

Với E là phần dư thu được từ mô hình [1],
Hồi quy E2 theo bình phương biến X, có hệ số chặn, được mô hình [2]
5. Hệ số xác định của mô hình [2] R2
Ước lượng điểm hệ số góc của [2]
6. Mô hình [2] dùng để kiểm định khuyết tật gì của mô hình [1]? (viết tắt)
Theo kiểm định này, mô hình [1] có khuyết tật đó không? (C / K)
(H0: Không, H1:Có)
Thêm biến bình phương của X vào mô hình [1], được mô hình [3]
7. Ước lượng điểm hệ số của biến mới thêm vào. (hệ số của X2)
Có nên thêm biến vào mô hình [1] không? (C/K)
(H0:không, H1:có)
8. Kiểm định phương sai sai số bằng White có tích chéo, thì thống kê 2=nR2
Theo kiểm định này, [3] có phương sai sai số là
(H0:không có PSSS, H1:có PSSS)

Đánh giá mức độ đa cộng tuyến của mô hình [3]
Hồi quy bình phương của X theo X, có hệ số chặn
9. Hệ số xác định của hồi quy phụ này(R2)
Tổng bình phương phần dư (Sum squared resid)

=

4.954235
0.857600

1.117700
0.0007

C

Khong
1.009950
13.2820

=

5

=
=
=
=

0.109972

=
=

-0.026452

PSSS
K

-0.039646

K
1.109880

=
=

=
=

Khong thay doi/
dong
deu

0.957572
4728.000

Có ý kiến PRF của Y theo X có dạng đường cong bậc ba đầy đủ
Kiểm tra Kinh tế lượng 2011.

1


Hãy ước lượng mô hình thể hiện điều đó (MH [4])
10. Theo các kiểm định T, có mấy hệ số có ý nghĩa thống kê ?
(H0:hệ số=0, H1:hệ số #0) Prob(t- statistic)

=

0

=

CC

Hàm hồi quy có phù hợp không?
Prob(F- statistic)

Kiểm tra Kinh tế lượng 2011.

2



N...
http://www.facebook.com/DethiNEU
Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau
X
3 5 6 7 8 6 10 12 15 19
Đề 1
Y
10 14 16 19 20 22 18 25 27 30
Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu “=”
(chính xác, không làm tròn số). Cho = 5%.
Đặt biến bình phương của X
1. Độ lệch chuẩn của biến X (View/ Descriptive/…/ Std. Dev) =
4.954235
Hệ số tương quan giữa Y và bình phương của X (View/ Correlation) =
0.857600
Hồi quy Y theo X có hệ số chặn (MH [1]) bằng bình phương nhỏ nhất
2. Ước lượng điểm hệ số góc của mô hình (hệ số của X) =
1.117700
Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê không (C / K)? (H
0
:c=0, H
1
:c#0)
; P-value của kiểm định đó (P<anpha chấp nhận H
1
)
= C
0.0007
3. Kiểm định tự tương quan bậc 1 bằng kđ BG, có tự tương quan không?
(H
0
:không tự tq, H
1
:có tự tq) (View/residual test/ serial LM test)
= Khong
Kiểm định dạng hàm bằng Ramsey thêm 1 phần tử, thống kê F (Ramsey) =
1.009950
4. Ước lượng biến phụ thuộc ứng với quansát đầu
tiên(view/Actual/table/Fitted)
=
13.2820
Có bao nhiêu phần dư mang dấu dương? (Residual) = 5
Với E là phần dư thu được từ mô hình [1],
Hồi quy E
2
theo bình phương biến X, có hệ số chặn, được mô hình [2]
5. Hệ số xác định của mô hình [2] R
2
=
0.109972
Ước lượng điểm hệ số góc của [2] =
-0.026452
6. Mô hình [2] dùng để kiểm định khuyết tật gì của mô hình [1]? (viết tắt) = PSSS
Theo kiểm định này, mô hình [1] có khuyết tật đó không? (C / K)
(H
0
: Không, H
1
:Có)
= K
Thêm biến bình phương của X vào mô hình [1], được mô hình [3]
7. Ước lượng điểm hệ số của biến mới thêm vào. (hệ số của X
2
) =
-0.039646
Có nên thêm biến vào mô hình [1] không? (C/K)
(H
0
:không, H
1
:có)
= K
8. Kiểm định phương sai sai số bằng White có tích chéo, thì thống kê
2
=nR
2
=
1.109880
Theo kiểm định này, [3] có phương sai sai số là
(H
0
:không có PSSS, H
1
:có PSSS)
= Khong thay doi/
dong
deu
Đánh giá mức độ đa cộng tuyến của mô hình [3]
Hồi quy bình phương của X theo X, có hệ số chặn
9. Hệ số xác định của hồi quy phụ này(R
2
) =
0.957572
Tổng bình phương phần dư (Sum squared resid) =
4728.000
Có ý kiến PRF của Y theo X có dạng đường cong bậc ba đầy đủ
Kiểm tra Kinh tế lượng 2011.
1
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: Anhh Sally
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 652