Ktl-icon-tai-lieu

KINH TẾ LƯỢNG

Được đăng lên bởi cuncondethuong206
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương0:

GIỚI THIỆU

1. KHÁI QUÁT KINH TẾ LƯỢNG
2. PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ LƯỢNG
3. CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN TRONG KINH TẾ LƯỢNG
4. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỐ LIỆU THỐNG KÊ

KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG

•

“Kinhtếlượng”đượcdịchtừthuậtngữ“Econometrics”RagnarFrischsửdụngđầutiênvàokhoảngnăm1930.

•

Kinhtếlượnglàmộtcôngcụkếthợpgiữalýthuyếtkinhtếhiệnđại,thốngkêtoánvàmá
ytínhnhằmđịnhlượng(đolường)cácmốiquanhệkinhtế,từđódựbáodiễnbiếncáchiệ
ntượngkinhtếvàphântíchcácchínhsáchkinhtế.

PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ LƯỢNG
Lýthuyếtkinhtế,cácgiảthiết

Lậpmôhình

(1)

(2)

Sơđồphươngp
hápluậnnghiê

(3)

Thuthập,xửlýsốliệu

ncứuKinhtếlư
ợng

Không

Ướclượngcácthamsố

(4)

Kiểmđịnhgiảthiết

(5)

Môhìnhướclượngtốtkhông?

Có
Dựbáo,raquyếtđịnh

CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN TRONG KINH TẾ LƯỢNG

1.Quanhệhàmsốvàquanhệthốngkê

Quanhệhàmsốhayquanhệtấtđịnhlàdạngquanhệgiữacácbiếntấtđịnhkhôngphảilàgiữacácbi
ếnngẫunhiên.

Vídụvềquanhệhàmsốhayquanhệtấtđịnh
Chu vihìnhvuôngcóchiềudàicạnhlàa: x = 4a
Chu vihìnhtròncóbánkínhR :Cv= 2πR
Quanhệthốngkêlàquanhệgiữacácbiếnmàtrongđótồntạiítnhấtmộtbiếnngẫunhiên.Vídụtacómốiqu
anhệsau

Y  1   2 X  U

 2  (0,1)

CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN TRONG KINH TẾ LƯỢNG

TrongđóXlàthunhậpcủamộtcánhân,Ylàchitiêutiêudùngcủacánhânđó,Ulàbiếnngẫunhiênđạidiệ
nchotấtcảcácbiến(cácyếutố)cóảnhhưởngđượcxemnhưkhôngđángkểđếnYnhưtuổi,giớitính,trìn
hđộhọcvấn,thóiquen,khuvực… Ycũnglàbiếnngẫunhiên.

2.Quanhệhồiquyvàquanhệnhânquả
3.Quanhệhồiquyvàtươngquan
-Tươngquan:đomứcđộkếthợptuyếntínhgiữa2biếnvàcácbiếncótínhđốixứng(rXY=rYX).
-Hồiqui:Quyvềtrungbình,nghiêncứu1đốitượngphụthuộcvàomộthaynhiềuđốitượng

CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN TRONG KINH TẾ LƯỢNG

Bảng1 : Thunhậpvàtiêudùngcủamộtđịaphương
Thunhập

Tiêudùng

80

100

120

140

160

180

200

55

65

79

80

102

110

120

60

70

84

93

107

115

136

65

74

90

95

110

120

140

70

80

94

103

116

130

144

75

85

98

108

118

135

145

113

125

140

88

115

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỐ LIỆU THỐNG KÊ
1.Phươngphápđồthị:
-Dùngđồthịđểmôtảcácmốiquanhệgiữacácđạilượng(lượngbiến)

-Đồthịthườngsửdụng:Đồthịphântán(Scatter plot)

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỐ LIỆU THỐNG KÊ
2.Cácthamsốthốngkê
-Dùngcácthamsốđặctrưngtrongthốngkêđểmôtảmốiquanhệgiữacácđạilượng(lượngbiến)

-Cácthamsốđặctrưngthốngkê:Hiệpphươngsai,hệsốtươngquan

a)Hiệpphươngsai

1 n
Cov  X , Y   E   X   X   Y  Y     X i   X   Yi  Y 
n i 1
b)Hệsốtươngquantuyếntính(hệsốtươngquan)

Cov  X , Y 

XY  X Y
rX ,Y 

Se  X  .Se  Y  Se  X  .Se  Y 

Se  .  var  .

độlệchchuẩn

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỐ LIỆU TH...
Chương0: GIỚI THIỆU
1. KHÁI QUÁT KINH TẾ LƯỢNG
2. PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ LƯỢNG
3. CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN TRONG KINH TẾ LƯỢNG
4. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỐ LIỆU THỐNG KÊ
KINH TẾ LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH TẾ LƯỢNG - Người đăng: cuncondethuong206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
KINH TẾ LƯỢNG 9 10 529