Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi anhpnk13408
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 48 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người soạn: Nguyễn Hữu Tín
MSSV: K134081002

ECONOMETRICS

ÔN TẬP
1.4 Kỳ vọng – Phương sai
 Kỳ vọng:
Tính chất: 1. E (a) = a
2. E (a + bX) = a + b.E(X)
3. Nếu X và Y độc lập: E(XY) = E(X).E(Y)
 Phương sai:
2
2
2
Tính chất: 1. Var ( X )=E( X−E ( X )) =E ( X ) +(E( X))
2. Var ( a )=0
2
3. Var ( a+bX )=b .Var ( X)

4. Var ( X +Y )=Var ( X ) +Var ( Y )
Var ( X−Y ) =Var ( X )+Var ( Y )

5. Var ( X + E ( X ) ) =Var ( X ) , Var ( E ( X ) ) =Var ( a )=0
1.6 Covariance – Correlation



Covariance: Cov ( X , Y )=E [ ( X−E ( X )) . ( Y −E ( Y ) ) ]
Corelation:

ρ ( X ,Y )=

Cov ( X , Y )
√Var ( X ) . Var ( Y )



∑ ( x n− x´ ) . c=0



∑ ( x n− x´ ) . y n=∑ ( x n− x´ ) . ( y n− ´y )

-

n

n

n

KHÁI QUÁT
Nêu vấn đề lý thuyết cần phân tích và các giả thuyết về các mối quan hệ giữa các
biến kinh tế.
Thiết lập các mô hình toán học để mô tả quan hệ giữa các biến kinh tế.
Thu thập số liệu.
Ước lượng các tham số của mô hình.
Phân tích và kiểm định mô hình.
Đưa ra dự báo và các quyết định nhằm xây dựng các chính sách, các chiến lược
phát triển kinh tế xã hội.

1

Người soạn: Nguyễn Hữu Tín
MSSV: K134081002

CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN BIẾN
I/ Bản chất của phân tích hồi qui
- Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho của biến độc
lập.
- Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ thuộc.
- Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị của biến độc lập.
II/ Bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi qui:
Có 3 loại số liệu: số liệu theo thời gian, số liệu chéo và số liệu hỗn hợp.
III/ Mô hình hồi qui đơn biến
1. Hàm hồi qui tổng thể (PRF-population regression function): Cho biết giá trị
trung bình của biến phụ thuộc (Y) thay đổi như thế nào khi biến độc lập (X) nhận
các giá trị khác nhau.
E(Y / X i)=f ( X i) hay
E(Y / X i)=β 1 + β 2 . X i + ε n
β 1 : cho biết giá trị trunh bình của Y là bao nhiêu khi X nhận giá trị 0.

β 2 : cho biết giá trị trung bình của Y sẽ thay đổi (tăng hoặc giảm) bao nhiêu đơn vị khi

X tăng 1 đơn vị với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
2. Hàm hồi qui mẫu (SRF-the sample regression function)
Dạng tuyến tính:
Y^i= ^
β1+ ^
β2. Xi

Dạng ngẫu nhiên:
Y i= ^
β1+ ^
β 2 . X i +e i
3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS-ordinary least square)

Ta có:

{

∑ e n=0 và ∑ e n . x n=0
n

n

i=1
n

i=1
n

n^
β1 + ^
β 2 . ∑ X i= ∑ Y i
n

β^1 . ∑ X i + ^
β 2 . ∑ X 2i =∑ X i .Y i
i =1

i=1

i=1

Giải hệ ta đc:

2

Người soạn: Nguyễn Hữu Tín
MSSV: K134081002

X
´
(¿ ¿ i−¿ X )(Y i−Y´ )

n

∑ X i .Y i−n X´ . Y´

^
β 2...
Người soạn: Nguyễn Hữu Tín
MSSV: K134081002
ECONOMETRICS
ÔN TẬP
1.4 Kỳ vọng – Phương sai
Kỳ vọng:
Tính chất: 1. E (a) = a
2. E (a + bX) = a + b.E(X)
3. Nếu X và Y độc lập: E(XY) = E(X).E(Y)
Phương sai:
Tính chất: 1.
Var
(
X
)
=E( XE
(
X
)
)
2
=E (X )
2
+(E( X))
2
2.
Var
(
a
)
=0
3.
Var
(
a+bX
)
=b
2
.Var ( X)
4.
Var
(
X +Y
)
=Var
(
X
)
+Var
(
Y
)
Var
(
XY
)
=Var
(
X
)
+Var
(
Y
)
5.
Var
(
X +E
(
X
)
)
=Var
(
X
)
, Var
(
E
(
X
)
)
=Var
(
a
)
=0
1.6 Covariance – Correlation
Covariance:
Cov
(
X , Y
)
=E [
(
XE
(
X
)
)
.
(
Y E
(
Y
)
)
]
Corelation:
ρ
(
X ,Y
)
=
Cov
(
X , Y
)
Var
(
X
)
. Var
(
Y
)
n
(
x
n
´x
)
. y
n
=
n
(
x
n
´x
)
.
(
y
n
´y
)
KHÁI QUÁT
- Nêu vấn đề thuyết cần phân tích và các giả thuyết về các mối quan hệ giữa các
biến kinh tế.
- Thiết lập các mô hình toán học để mô tả quan hệ giữa các biến kinh tế.
- Thu thập số liệu.
- Ước lượng các tham số của mô hình.
- Phân tích và kiểm định mô hình.
- Đưa ra dự báo các quyết định nhằm xây dựng các chính sách, các chiến lược
phát triển kinh tế xã hội.
1
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: anhpnk13408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 460