Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi FTNB
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 1_1
Bài I. Giả sử bạn muốn đánh giá tác động của trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp lên lợi nhuận của
doanh nghiệp.
1. Hãy viết mô hình hồi quy tuyến tính với hai biến số trên. Dấu của hệ số góc như thế nào là phù
hợp với kỳ vọng của bạn? (Mỗi phần 0.5 điểm)
2. Bạn có muốn thêm biến “bình phương của trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp” như là biến
độc lập vào mô hình hay không? Giải thích câu trả lời của bạn? (
3. Để biết mô hình có định dạng đúng hay không thì bạn cần thực hiện kiểm định gì? Các bước để
thực hiện kiểm định này? (chỉ cần nêu một kiểm định)
Bài II. Cho kết quả ước lượng sau đây, với LN: tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp hàng năm (%), HV: trình
độ học vấn của giám đốc doanh nghiệp (năm học), LHSH: loại hình sở hữu, nhận giá trị 1 nếu doanh
  0.05
nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, 0 nếu doanh nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước.Cho
, hiệp
phương sai giữa các hệ số góc ước lượng được giả định bằng 0. Biến phụ thuộc: LN, n=200.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

2.137179

0.1064188

20.08271

0.0000

HV

7.411922

0.6193349

11.96755

0.0000

2

-0.179401

0.0310531

-5.777229

0.0000

-1.603061

0.0269202

-5.954864

0.0000

HV

LHSH
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic

Probability

0.008205

Obs*R-squared

Probability

0.008393

4. Viết hàm hồi quy mẫu, hệ số ước lượng của từng biến có ý nghĩa thống kê không ?(chỉ cần đọc P5.
6.
7.

8.
9.

10.

value)
Hãy tìm một ước lượng điểm cho tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước với giám đốc doanh
nghiệp có trình độ đại học (số năm đi học = 16)
Dấu của hệ số ước lượng của biến HV 2 cho biết điều gì về mối quan hệ giữa học vấn giám đốc
doanh nghiệp và lợi nhuận của doanh nghiệp?(quy luật cận biên giảm dần)
Hãy tìm mức học vấn mà từ mức đó trở lên thì HV không còn có tác dụng tích cực tới tỷ suất lợi
nhuận của doanh nghiệp? Bình luận về ý nghĩa thực tế của con số này.(Hơn 40 năm: hầu như
không ai đi học đến 40 năm => trong thực tế thì học vấn của chủ DN luôn có tác động tích cực
đến lợi nhuận doanh nghiệp)
Có thể cho rằng khi các yếu tố khác là như nhau thì tỷ suất lợi nhuận tại doanh nghiệp nhà nước là
thấp hơn so với các doanh nghiệp khác hay không?
Nếu trong mẫu được sử dụng để thu được kết quả hồi quy trong bảng trên, HV và HV 2 có tương
quan với nhau cao thì có cần hiệu chỉnh lại mô hình trên không? Giải thích câu trả lời của bạn?
(Nếu chỉ trả lời “có” hoặc “không” thì không cho điểm)
Từ bảng trên có thể cho rằng mô hình có khuyết tật gì? Hậu quả của nó là gì?

L...
Đề số 1_1
Bài I. Giả sử bạn muốn đánh giá tác động của trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp lên lợi nhuận của
doanh nghiệp.
1. Hãy viết hình hồi quy tuyến tính với hai biến số trên. Dấu của hsố góc như thế nào phù
hợp với kỳ vọng của bạn? (Mỗi phần 0.5 điểm)
2. Bạn muốn thêm biến “bình phương của trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp” n biến
độc lập vào mô hình hay không? Giải thích câu trả lời của bạn? (
3. Để biết hình định dạng đúng hay không thì bạn cần thực hiện kiểm định gì? Các bước để
thực hiện kiểm định này? (chỉ cần nêu một kiểm định)
Bài II. Cho kết quả ước lượng sau đây, với LN: tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp hàng năm (%), HV: trình
độ học vấn của giám đốc doanh nghiệp (năm học), LHSH: loại hình sở hữu, nhận giá trị 1 nếu doanh
nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, 0 nếu doanh nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước.Cho
0.05
, hiệp
phương sai giữa các hệ số góc ước lượng được giả định bằng 0. Biến phụ thuộc: LN, n=200.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.137179 0.1064188 20.08271 0.0000
HV 7.411922 0.6193349 11.96755 0.0000
HV
2
-0.179401 0.0310531 -5.777229 0.0000
LHSH -1.603061 0.0269202 -5.954864 0.0000
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic Probability 0.008205
Obs*R-squared Probability 0.008393
4. Viết hàm hồi quy mẫu, hệ số ước lượng của từng biến có ý nghĩa thống kê không?(chỉ cần đọc P-
value)
5. Hãy tìm một ước lượng điểm cho tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước với giám đốc doanh
nghiệp có trình độ đại học (số năm đi học = 16)
6. Dấu của hệ số ước lượng của biến HV
2
cho biết điều về mối quan hệ giữa học vấn giám đốc
doanh nghiệp và lợi nhuận của doanh nghiệp?(quy luật cận biên giảm dần)
7. Hãy tìm mức học vấn từ mức đó trở lên thì HV không còn tác dụng tích cực tới tỷ suất lợi
nhuận của doanh nghiệp? Bình luận v ý nghĩa thực tế của con số này.(Hơn 40 năm: hầu như
không ai đi học đến 40 năm => trong thực tế thì học vấn của chủ DN luôn tác động tích cực
đến lợi nhuận doanh nghiệp)
8. Có thể cho rằng khi các yếu tố khác là như nhau thì tỷ suất lợi nhuận tại doanh nghiệp nhà nước là
thấp hơn so với các doanh nghiệp khác hay không?
9. Nếu trong mẫu được sử dụng để thu được kết quả hồi quy trong bảng trên, HV HV
2
tương
quan với nhau cao thì cần hiệu chỉnh lại hình trên không? Giải thích câu trả lời của bạn?
(Nếu chỉ trả lời “có” hoặc “không” thì không cho điểm)
10. Từ bảng trên có thể cho rằng mô hình có khuyết tật gì? Hậu quả của nó là gì?
Lưu ý: nộp đề cùng với bài thi, bài không có đề là không hợp lệ
Cho các giá trị tới hạn dưới đây, nếu không có giá trị đúng thì lấy giá trị với bậc tự do gần nhất: t
0.025,60
=2.00; t
0.05,60
=1.67, d
U
(60,3)=1.89, d
L
(60,3)=1.48
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: FTNB
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 498