Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 5025 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐẠI HỌC HOA SEN

KINH TẾ LƯỢNG
ĐÁP ÁN Bài tập SỐ 1
ÔN TẬP THỐNG KÊ và HỒI QUY ĐƠN
Người soạn: GV. Phạm Văn Minh
Câu 1 (20 điểm):
Hãy nêu định nghĩa của kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của một biến ngẫu nhiên.
Hãy chứng minh những tính chất sau đây của kỳ vọng và phương sai, trong đó X là
một biến ngẫu nhiên và a, b là những hằng số.
(a) E[a] = a

(b) E[bX] = bE[X]

(c) E[a + bX] = a + bE[X]

(d) VAR[a] = 0

(e) VAR[bX] = b2VAR[X]

(f) VAR[a + bX] = b2VAR[X]

(g) VAR[X] = E[X2] - (E[X])2
Giải:
(a) E[a] = a

(b) E[bX] = bE[X]

(c) E[a + bX] = a + bE[X]

(d) VAR[a] = 0

Dựa vào tính chất của toán tử kỳ vọng E[X]: E[a] = a (ở câu a)
(e) VAR[bX] = b2VAR[X]

(f) VAR[a + bX] = b2VAR[X]

(g) VAR[X] = E[X2] - (E[X])2
Để đơn giản hóa ký hiệu, ta đặt µ = E[X]

Câu 2 (20 điểm):
Có một giả thuyết cho rằng điểm trung bình của một sinh viên có thể được giải thích
bởi thu nhập trung bình hàng năm của Cha Mẹ. Để kiểm chứng giả thuyết này, một
sinh viên Kinh tế Khóa 34 đã tiến hành thu thập dữ liệu từ một mẫu gồm 8 sinh viên
của Trường Đại Học Hoa Sen và được kết quả như sau:

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Điểm trung bình
(ĐTB)
10.00
7.50
8.75
5.00
7.50
8.75
6.25
6.25

Thu nhập trung bình
hàng năm (TN – tr.đồng)
105
75
45
45
60
90
30
60

Giải:
(a) Hãy tính các trị thống kê tổng hợp cho biến thu nhập trung bình hàng năm và biến
điểm trung bình. Điền các kết quả vào bảng sau:
Trị thống kê Tổng hợp
Số lần Quan sát
Trung bình
Trung vị
Yếu vị (mode)
Giá trị lớn nhất
Giá trị nhỏ nhất
Phương sai (*)
Độ Lệch chuẩn
Hệ số biến thiên
Đồng Phương sai

HÀM EXCEL
Biến ĐTB
Biến TN
8
=COUNT( )
8
63.75
=AVERAGE( )
7.5
60
=MEDIAN( )
7.5
45; 60
=MODE( )
6.25; 7.5; 8.75
105
=MAX( )
10
30
=MIN( )
5
626.786
=VAR( )
2.679
25.036
=STDEV( )
1.637
= STDEV( )/
0.218
0.393
AVERAGE( )
=(n/(n-1))*COVAR() = 29.464
2

Hệ số biến thiên: được định nghĩa là tỷ số σ/μ, trong đó tử số là độ lệch chuẩn và
mẫu số là trị trung bình. Đó là một đại lượng của sự phân tán của phân phối tương
đối so với trị trung bình của phân phối.
Đồng Phương sai: Trong lý thuyết xác suất và thống kê, đồng phương sai (hay hiệp
phương sai) là độ đo sự biến thiên cùng nhau của hai biến ngẫu nhiên (phân biệt với
phương sai - đo mức độ biến thiên của một biến).
Nếu 2 biến có xu hướng thay đổi cùng nhau (nghĩa là, khi một biến có giá trị cao hơn
giá trị kỳ vọng thì biến kia có xu hướng cũng cao hơn giá trị kỳ vọng), thì hiệp
phương sai giữa hai biến này có giá trị dương. Mặt khác, nếu một biến nằm trên giá
trị kì vọng còn biến kia có xu hướn...
ĐẠI HỌC HOA SEN
KINH TẾ LƯỢNG
ĐÁP ÁN Bài tập SỐ 1
ÔN TẬP THỐNG KÊ và HỒI QUY ĐƠN
Người soạn: GV. Phạm Văn Minh
Câu 1 (20 điểm):
Hãy nêu định nghĩa của kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của một biến ngẫu nhiên.
Hãy chứng minh những tính chất sau đây của kỳ vọng phương sai, trong đó X
một biến ngẫu nhiên và a, b là những hằng số.
(a) E[a] = a (b) E[bX] = bE[X]
(c) E[a + bX] = a + bE[X] (d) VAR[a] = 0
(e) VAR[bX] = b
2
VAR[X] (f) VAR[a + bX] = b
2
VAR[X]
(g) VAR[X] = E[X
2
] - (E[X])
2
Giải:
(a) E[a] = a
(b) E[bX] = bE[X]
(c) E[a + bX] = a + bE[X]
(d) VAR[a] = 0
Dựa vào tính chất của toán tử kỳ vọng E[X]: E[a] = a (ở câu a)
(e) VAR[bX] = b
2
VAR[X]
(f) VAR[a + bX] = b
2
VAR[X]
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 680