Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế lượng

Được đăng lên bởi yen461202
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1.

MỞ ĐẦU

Chương 1

MỞ ĐẦU

1.1 Kinh tế lượng là gì
1.2 Các khái niệm cơ bản của kinh tế
lượng

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì
1.1.1 Khái niệm
Tiếng anh: econometrics – đo lường kinh tế
Là môn học được hình thành và phát triển trên
cơ sở 3 ngành khoa học khác: kinh tế học,
thống kê học và toán học

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì
1.1.2 Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng
Thiết lập các mô hình toán học mô tả mối quan
hệ giữa các đại lượng kinh tế (biến kinh tế)
Đo lường mức độ ảnh hưởng của các biến kinh
tế này đến các biến kinh tế khác
Dựa vào các mô hình toán học để dự báo các
hiện tượng kinh tế

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì
1.1.3 Phương pháp luận của Kinh tế lượng
1. Dựa vào lý thuyết kinh tế để đưa ra giả thiết
về mối quan hệ giữa các biến kinh tế quan tâm
2. Thiết lập các mô hình toán học để mô tả mối
quan hệ giữa các biến kinh tế
3. Ước lượng các tham số của mô hình đã đưa
ra

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì

4. Phân tích kết quả: đánh giá độ tin cậy và
kiểm định tính đúng đắn, chính xác của các
ước lượng đã nhận được

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì

5. Dự báo: sử dụng các mô hình đã xây dựng
được để dự báo các hiện tượng kinh tế hoặc
giá trị của các biến kinh tế mà ta quan tâm dưới
ảnh hưởng của các biến kinh tế khác

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì

6. Đề ra các chính sách mới phù hợp nhằm đạt
được mục tiêu đã định

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng
1.2.1 Phân tích hồi quy
Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giữa giá trị
của một biến Y - gọi là biến phụ thuộc hay biến
được giải thích với giá trị của một hoặc nhiều
biến khác Xj (j=1,..,m) – các biến này gọi là các
biến độc lập hay biến giải thích

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng
Ta thường giả thiết
Biến phụ thuộc Y là biến ngẫu nhiên, có quy
luật phân phối xác suất xác định
Các biến độc lập Xj không phải là biến ngẫu
nhiên, giá trị của chúng là xác định

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng
Phân tích hồi quy giúp ta:
-Ước lượng giá trị của biến phụ thuộc Y khi đã
biết giá trị của (các) biến độc lập Xj
- Kiểm định giả thiết về sự phụ thuộc
- Dự báo giá trị trung bình hoặc cá biệt của biến
phụ thuộc khi đã biết giá trị của (các) biến độc
lập

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng
1.2.2 Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình
hồi quy mẫu
Mô hình hồi quy tổng thể (hàm tổng thể - PRF)
là hàm có dạng tổng quát

E (Y / X ji )  f ( X ji )

( 1.1 )

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng
Nếu (1.1) biểu diễn mối quan...
Chương 1. MỞ ĐẦU
kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế lượng - Người đăng: yen461202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
kinh tế lượng 9 10 627