Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế Lượng

Được đăng lên bởi Jìn Jìn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr−êng ® ¹i häc kinh tÕ TPHCM
Khoa To¸n - thèng kª

® Ò thi m«n : kinh tÕ l −îng
90 phót –Kh«ng sö dông tµi liÖ u

C© u 1: Cho 1 mÉu gåm c¸c sè liÖ u vÒ doanh sè b¸n ( Y – triÖ u ® ång ) vµ gi¸ b¸n ( Xngµn® ång /kg) cña 1 mÆ t hµng .Gi¶ sö gi÷ a Y vµ x cã quan hÖ t−¬ ng quan tuyÕ n tÝ nh .
a. H∙y −íc l−îng m« h× nh Yi = B1 + B2Xi + Ui
b. Nªu ý nghÜ a cña B2
c. T× m −íc lu î¬ ng cña ph−¬ ng sai cña sai sè ngÉu nhiªn Ui
d. T× m kho¶ng tin cËy cña B2
e. KiÓ m® Þnh gi¶ thiÕ t Ho : B2 = 0 vµ nªu ý nghÜ a cña kiÓ m® Þnh nµy
C© u 2: V íi c¸c gi¶ thiÕ t ® ∙ cho ë c© u 1.
a. Cã ý kiÕ n cho r» ng doanhsè b¸n cßn phô thuéc vµo khu vùc b¸n hµng (thµnh thÞ,
n«ng th«n) vµ sù kh¸c biÖ t vÒ doanh sè ë hai khu vùc lµ ë tung ® é gèc .Lóc nµy
m« h× nh ë c© u 1sÏ thay ®æ i nh− thÕ nµo ?
b. Còng v íi ý kiÕ n ë c© u a, nh−ng thªm gi¶ thiÕ t lµ møc t¸c ® éng biªn tÕ doanh thu
theo gi¸ lµ kh¸c nhau gi÷ a hai khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n th× m« h× nh sÏ thay
®æ i nh− thÕ nµo ?
C© u 3: c¸c c© u sau®© y c© u nµo® óng , c© u nµo sai.
a. NÕ u E(Ui) # 0 th× c¸c −íc l−îng sÏ bÞ chÖ ch
b. NÕ u Ui kh«ng ph© n phèi chuÈn th× c¸c −íc l−îng sÏ bÞ chÖ ch
c. NÕ u cã ® a céng tuyÕ n th× c¸c −íc l−îng sÏ bÞ chÖ ch
d. NÕ u cã hiÖ n t−îng ph−¬ ng sai thay ® æi th× c¸c −íc l−îng sÏ bÞ chÖ ch
e. NÕ u Ui kh«ng ph© n phèi chuÈn th× c¸c kiÓ m® Þnh t, F kh«ng cßn hiÖ u lùc
f. NÕ u cã hiÖ n t−îng tù t−¬ ng quan th× kiÓ m® Þnh t kh«ng cßn chÝ nh x¸c
g. NÕ u m« h× nh bÞ bá xãt biÕ n th× c¸c −íc lù¬ ng cña c¸c hÖ sè håi quy vÉn kh«ng
chÖ ch
h. NÕ u chÊp nhËn gi¶ thiÕ t Ho : B=0 th× ® iÒ u® ã cã ý nghÜ a B= 0
i. Ph−¬ ng sai cña Yi vµ ui lµ nh− nhau
j. Ph−¬ ng sai c¸c −íc l−îng cña c¸c hÖ sè håi quy phô thuéc vµo ph−¬ ng sai cña Ui
k. HÖ sè håi quy ch¾ c ch¾ n n»m trong kho¶ng tin cËy cña nã
C© u 4: Sau ®© y lµ kÕ t qu¶ håi quy quan hÖ gi÷ a chi tiªu vÒ nhu yÕ u phÈm cña hé gia ®× nh
v íi thu nhËp vµ sè ng−êi trong hé gia ®× nh :
Y^i = 0.345 +
0.78Xi
+
543.6Ni
n =30
t = (1,78)
(3,12)
(4,56)
d = 1,22
Trong ® ã Y - chi tiªu vÒ nhu yÕ u phÈm cña hé gia ®× nh ( ngµn ® ång /th¸ng)
X - thu nhËp hé gia ®× nh (ng ® ång /th¸ng )
N - Sè thµnh viªn trong hé gia ®× nh (ng−êi)
a.H∙y xem xÐt hµm håi quy trªn cã sù tù t−¬ ng quan bËc nhÊt hay kh«ng ? NÕ u thùc sù cã
thèng kª t cßn cã thÓ tin t−ëng d ïng ®Ó kiÓ m® Þnh ® −îc kh«ng ?
b.NÕ u hµm hèi quy trªn cã ph−¬ ng sai thay ® æ i vµ gi¶ sö r»ng ph−¬ ng sai cña sai sè ngÉu
nhiªn tØ lÖ víi b× nh ph−¬ ng thu nhËp hé gia ®× nh .H∙y nªu c¸ch thøc tiÕ n hµnh ® Ó kh¾ c
phôc hiÖ ...
Trêng ® ¹i c kinh tÕ TPHCM ®Ò thi m«n : kinh tÕ lîng
Khoa To¸n - thèng kª 90 phót –Kh«ng sö dông tµi liÖ u
C© u 1: Cho 1 mÉu gåm c¸c sè liÖ u vÒ doanh b¸n ( Y – triÖ u ® ång ) vµ gi¸ b¸n ( X-
ngµn ® ång /kg) cña 1 mÆ t hµng .Gi sö gi÷ a Y vµ x cã quan hÖ t¬ ng quan tuyÕ n tÝ nh .
a. Hy íc l îng m« h× nh Yi = B1 + B2Xi + Ui
b. Nªu ý nghÜ a cña B2
c. m íc l u î¬ n g c ñ a p h ¬ng sai cña sai sè ngÉu nhiªn Ui
d. T× m khong tin cËy cña B2
e. KiÓ m ® Þnh gi thiÕ t Ho : B2 = 0 vµ nªu ý nghÜ a cña kiÓ m ® Þnh nµy
C© u 2: V íi c¸c gi thiÕ t ® cho ë c© u 1.
a. Cã ý kiÕ n cho r»ng doanhsè b¸n cßn phô thc vµo khuc b¸n hµng (thµnh thÞ,
n«ng th«n) vµ sù kh¸c biÖ t vÒ doanh sè ë hai khu c lµ ë tung ® é gèc .Lóc nµy
h× nh ë u 1sÏ thay ®æ i nh thÕ nµo ?
b. Còng víi ý kiÕ n ë c© u a, nhng thªm gi thiÕ t møc t¸c ® éng biªn tÕ doanh thu
theo gi¸ lµ kh¸c nhau gi÷a hai khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n th× m« h× nh sÏ thay
®æ i nh thÕ nµo ?
C© u 3: c¸c c© u sau ®© y c© u nµo ® óng , c© u nµo sai.
a. u E ( Ui ) # 0 t h× c¸ c íc l în g s Ï b Þ c hÖ c h
b. NÕ u Ui kh«ng ph© n phèi chuÈn th× c¸c íc l îng sÏ bÞ chÖ ch
c. NÕ u cã ® a céng tuyÕ n th× c¸c íc l îng sÏ bÞ chÖ ch
d. NÕ u cã hiÖ n tîn g p h ¬ ng sai thay ®æi th× c¸c íc l în g s Ï b Þ c hÖ c h
e. NÕ u Ui kh«ng ph© n phèi chuÈn th× c¸c kiÓ m ® Þnh t, F kh«ng cßn hiÖ u lùc
f. NÕ u cã hiÖ n tîn g t ù t ¬ ng quan th× kiÓ m ® Þnh t kh«ng cßn chÝ nh x¸c
g. NÕ u m« h× nh bÞ bá xãt biÕ n th× c¸c íc ¬ ng a c¸c hÖ sè håi quy vÉn kh«ng
chÖ ch
h. NÕ u chÊp nhËn gi thiÕ t Ho : B=0 th× ® iÒ u ® ã cã ý nghÜ a B= 0
i. Ph¬ ng saia Yi vµ ui lµ nh nhau
j. Ph¬ng sai c¸c íc l îng cña c¸c hÖ sè håi quy phô thuéc vµo ph¬ng sai cña Ui
k. HÖ sè håi quy ch¾c ch¾ n n»m trong khong tin cËy cña nã
C© u 4: Sau ®© y lµ kÕ t qu håi quy quan hÖ gi÷ a chi tiªu vÒ nhu yÕ u phÈm cña hé gia ®× nh
v íi thu nhËp vµ sè ngêi trong gia ®× nh :
Y^i = 0.345 + 0.78Xi + 543.6Ni n =30
t = (1,78) (3,12) (4,56) d = 1,22
Trong ® ã Y - chi tiªu vÒ nhu yÕ u phÈm cña hé gia ®× nh ( ngµn ® ång /th¸ng)
X - thu nhËp hé gia ®× nh (ng ® ång /th¸ng )
N - Sè thµnh viªn trong hé gia ®× nh (ngêi)
a.Hy xem xÐt hµm håi quy trªn cã sù tù t¬ ng quan bËc nhÊt hay kh«ng ? NÕ u thùc
thèng kª t cßn cã thÓ tin tëng d ïng ®Ó kiÓ m ® Þnh ® îc k h « n g ?
b.NÕ u hµm hèi quy trªn cã ph¬ ng sai thay ® æ i vµ gi sö r»ng ph¬ ng sai cña sai sè ngÉu
nhiªn tØ lÖ víi b× nh ph¬ ng thu nhËp hé gia ®× nh .Hy u c¸ch thøc tiÕ n hµnh ® Ó kh¾c
phôc hiÖ n tîn g nµ y .
Kinh tế Lượng - Người đăng: Jìn Jìn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kinh tế Lượng 9 10 402