Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi khongminhbichngocftu-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu

Buổi 1: Phần cơ bản
•
•
•
•
•

Giới thiệu về Eviews
Các thao tác cơ bản với Eviews
Hồi qui mô hình với Eviews
Đọc các kết quả từ báo cáo của Eviews
Kiểm định các giả thiết của OLS với
Eviews

1. Giới thiệu về Eviews
• Eviews là một phần mềm chuyên dụng để
ước lượng các mô hình kinh tế lượng.
• Eviews là phần mềm được viết trên môi
trường Windows.
• Eviews sử dụng hệ thống bảng chọn và
các hộp thoại.

2. Các thao tác cơ bản với Eviews
•
•
•
•
•
•

Nhập số liệu từ bàn phím
Mở File số liệu có phần mở rộng là .wf1
Mở File số liệu có phần mở rộng khác vd: .xls
Chỉnh sửa với các biến và số liệu
Tính các thống kê mô tả
Xem đồ thị

2.1. Nhập số liệu từ bàn phím
- Lựa chọn: File  New  Workfile Workfile Range:
+ Workfile Frequency:
+>Số liệu theo thời gian: Annual, Semi-Annual,…
+>Số liệu chéo: Undated or irregular
+ Số quan sát:
- Lựa chọn: Quick  Empty group  (gõ tên biến)  nhập số liệu
- Thực hành với ví dụ sau:

X
Y

6
9

8
13

10
17

12
21

14
25

- Ghi lại workfile: File Save as(tên file với phần mở rộng . wf1)

Thực hành với tệp số liệu ch5bt6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hồi qui mô hình: Yi = β 1 + β 2Ki + β 3Li + ui
Trả lời các câu hỏi sau: (mức ý nghĩa 5%)
Khi vốn tăng 1 đơn vị thì trung bình sản lượng tăng bao nhiêu?
Các ước lượng thu được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
Vốn có thực sự ảnh hưởng đến sản lượng không?
Vốn và lao động giải thích bao nhiêu % sự thay đổi của sản lượng?
Có thể bỏ biến lao động ra khỏi mô hình trên được hay không?
Hãy xác định ma trận hiệp phương sai của các ước lượng?
Phải chăng vốn và lao động ảnh hưởng như nhau đến sản lượng?
Hàm hồi qui có phù hợp không?
Dùng hồi qui phụ để kiểm tra xem mô hình có đa cộng tuyến hay
không?
Mô hình có hiện tượng PSSS thay đổi hay không?
Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất hay không?
Sai số ngẫu nhiên của mô hình có phân phối chuẩn hay không?
Dùng kiểm định Ramsey để kiểm tra xem mô hình có thiếu biến phù
hợp hay không?

-

Hồi qui mô hình: ln(Yi) = β 1 + β 2ln(Ki) + β 3ln(Li) + ui

-

Trả lời các câu hỏi sau:
Khi vốn tăng 1% thì trung bình sản lượng tăng bao nhiêu %?
Xác định ma trận hiệp phương sai của các ước lượng?
Phải chăng hiệu quả không đổi theo qui mô?

1.
2.
3.

...
Gi i thi u
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: khongminhbichngocftu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 69