Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng 1

Được đăng lên bởi Lưu Trọng Quyết
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢNG VIÊN: TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
BỘ MÔN KINH TẾ
P 312 NHÀ A1
SĐT: 01649626781
EMAIL: minhnguyet190@gmail.com

NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1. Chương mở đầu
CHƯƠNG 2. Phân tích hồi quy – Mô hình hồi quy tuyến
tính giản đơn– Phương pháp ước lượng bình phương
nhỏ nhất
CHƯƠNG 3. Mô hình hồi quy tuyến tính bội
CHƯƠNG 4. Một số mô hình ứng dụng
CHƯƠNG 5. Hồi quy với biến giả

PHẦN MỀM HỖ TRỢ

STATA 11
EXCEL

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 Giáo trình KINH TẾ LƯỢNG, GS.TS. Nguyễn Quan Dong
& TS. Nguyễn Thị Minh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế
quốc dân, 2012.
 Bài giảng KINH TẾ LƯỢNG, GS.TS.Nguyễn Quang Dong,
Nhà xuất bản đại học giao thông vận tải, 2008.
 Giáo trình kinh tế lượng ứng dụng, Ths Phạm Trí Cao &
Ths Vũ Minh Châu, Nhà xuất bản lao động xã hội, 2006.

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ
PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA
KINH TẾ LƯỢNG

Giới thiệu chung về kinh tế lượng
 Thuật ngữ ‘Kinh tế lượng’ được sử dụng đầu

tiên vào năm 1930.
 Econometrics = Econo + Metrics
 Kinh tế lượng có nghĩa là đo lường kinh tế. Có

rất nhiều quan điểm khác nhau trong việc trả
lời câu hỏi: ‘Kinh tế lượng là gì?’.

Một số định nghĩa
 Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê

toán cho các số liệu kinh tế để củng cố về mặt
thực nghiệm cho các mô hình do các nhà kinh
tế đề xuất và tìm ra lời giải bằng số. (Tintner,
1968).
 KTL có thể được định nghĩa như là sự phân tích về

lượng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên vận
dụng đồng thời lý thuyết và thực tế được thực
hiện bằng các phương pháp suy đoán thích hợp
(Sammuelson, Koopmans và Stone. 1954).

Kinh tế lượng là gì?
 Bản chất của kinh tế lượng: lượng hóa các mối

quan hệ kinh tế, xã hội…
 Về mặt hình thái: là môn khoa học xã hội
 Công cụ sử dụng: lý thuyết kinh tế, toán học,

thống kê.
 Mục tiêu:
- Xây dựng các mô hình kinh tế;
- Phân tích và dự báo kinh tế

 Kinh tế lượng cung cấp cho các nhà kinh tế

một công cụ sắc bén để đo lường các quan
hệ kinh tế. Các mô hình kinh tế lượng cũng
được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau
như xã hội học, chính trị học, y học...
 Tại Việt Nam, kinh tế lượng được giới thiệu

vào những năm 1960.

Ví dụ
 Từ lý thuyết kinh tế: giá tăng → cầu giảm
 Các lựa chọn:
- Tăng giá (1)
- Không tăng giá (2)

→ Lựa chọn nào đúng? (1) ? (2) ?
- Cơ sở để chúng ta có lựa chọn đúng: mô hình
kinh tế lượng

Ví dụ
Yi = b0 + b1Xi + Ui
-Yi là biến phụ thuộc
-Xi là biến độc lập (nguyên nhân ảnh hưởng)
-b0 là hệ số chặn
-b1 là hệ số hồi quy (hệ số góc)
-Ui là sai số

Mối quan hệ giữa kinh tế lượng và lý
th...
GIẢNG VIÊN: TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
BỘ MÔN KINH TẾ
P 312 NHÀ A1
SĐT: 01649626781
EMAIL: minhnguyet190@gmail.com
Kinh tế lượng 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng 1 - Người đăng: Lưu Trọng Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Kinh tế lượng 1 9 10 379