Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng chương 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Thảo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số thuật ngữ
Tiếng Anh
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Ý nghĩa
Biến phụ thuộc: Y
Phương pháp: Bình phương nhỏ
nhất
Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10
Số quan sát được sử dụng: 10
Biến số (các biến độc lập)

Sample (adjusted): 1 10
Included observations: 10
Variable
C

Biến hằng số, C ≡ 1
Biến độc lập X
Ước lượng hệ số: βˆ

X
Coefficient

j

Std. Error

Sai số chuẩn của ước lượng hệ số:
Se(βˆ j )

t-Statistic

Thống kê T: Tqs = βˆ j / Se(βˆ j )
Mức xác suất (P-value) của cặp giả
thuyết
H0 : β j = 0 ; H 1 : β j ≠ 0
Hệ số xác định (bội): R2

Prob.
R-squared
Adjusted R-squared

Hệ số xác định điều chỉnh R 2
Sai số chuẩn của hồi quy: σˆ
Tổng bình phương phần dư: RSS
Thống kê Durbin-Watson
Trung bình biến phụ thuộc: Y
Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc:

S.E. of regression
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
Mean dependent var
S.D. dependent variable
n

SD 

n

 (Yi  Y ) 2
i 1

n 1

F – statistic =

y


2
i

i 1

n 1



r2
n 2
x
2
2 1
1 r

Prob (F- statistic)

TSS
n 1

Thống kê F
Mức xác suất (P-value) của cặp giả
thuyết: H0: R2 = 0 ; H1: R2 > 0 (R2
≠ 0)

BÀI TẬP CHƯƠNG 2
Bài tập 2.1:
Cho kết quả hồi quy sau, trong đó Q số lượng xe máy tiêu thụ (chiếc) trong một
tháng tại 22 địa phương, P là giá bán của xe máy (10 triệu đồng). Trả lời các
câu hỏi dưới đây. Cho  = 5%.
Bảng kết quả hồi quy bằng phần mềm Eviews4
Dependent Variable: Q
Method: Least Squares OLS
Date: 09/14/11 Time: 17:33
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
C
P
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

32185.93
-7920.180

1817.646
-195.2848
1.048849

Std. Error
2696.956

t-Statistic

11.93417
-8.041940
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0000
10722.25
17.93498
18.03417
64.67279
0.000000

1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa kết quả ước
lượng.
2.

Các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê không?

3. Tìm một ước lượng điểm của lượng xe máy tiêu thụ trung bình khi giá bán
của xe máy là 3,4 đơn vị.
4. Số lượng xe máy tiêu thụ có phụ thuộc vào giá bán của xe máy không?
(Liệu giá bán có thực sự ảnh hưởng tới số lượng xe máy tiêu thụ hay ko?)
5. Tăng giá bán xe máy một đơn vị thì lượng xe máy tiêu thụ thay đổi trong
khoảng nào?
6. Giá giảm một đơn vị thì lượng xe máy tiêu thụ thay đổi như thế nào?
7. Có thể cho rằng giá bán xe máy tăng một đơn vị thì lượng xe máy tiêu thụ

giảm nhiều hơn 1...
Một số thuật ngữ
Tiếng Anh Ý nghĩa
Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y
Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ
nhất
Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10
Included observations: 10 Số quan sát được sử dụng: 10
Variable Biến số (các biến độc lập)
C
Biến hằng số, C ≡ 1
X Biến độc lập X
Coefficient
Ước lượng hệ số:
β
ˆ
j
Std. Error
Sai số chuẩn của ước lượng hệ số:
Se(
β
ˆ
j
)
t-Statistic
Thống kê T: T
qs
=
β
ˆ
j
/ Se(
β
ˆ
j
)
Prob.
Mức xác suất (P-value) của cặp gi
thuyết
H
0
: β
j
= 0 ; H
1
: β
j
≠ 0
R-squared
Hệ số xác định (bội): R
2
Adjusted R-squared
Hệ số xác định điều chỉnh R
2
S.E. of regression
Sai số chuẩn của hồi quy:
σ
ˆ
Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS
Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson
Mean dependent var
Trung bình biến phụ thuộc: Y
S.D. dependent variable
111
)(
1
2
1
2
n
TSS
n
y
n
YY
SD
n
i
i
n
i
i
Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc:
F – statistic =
12
2
1
2
2
n
x
r
r
Thống kê F
Prob (F- statistic)
Mức xác suất (P-value) của cặp gi
thuyết: H
0
: R
2
= 0 ; H
1
: R
2
> 0 (R
2
≠ 0)
Kinh tế lượng chương 2 - Trang 2
Kinh tế lượng chương 2 - Người đăng: Nguyễn Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kinh tế lượng chương 2 9 10 621