Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế ngành

Được đăng lên bởi nguyen.viet1609
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c«ng nghiÖp trong ph¸t
triÓn kinh tÕ quèc d©n

PGS.TS. NguyÔn ThÞ H­êng
ViÖn Kinh tÕ
1

Tµi liÖu tham kh¶o
1. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ häc ph¸t triÓn, Nxb Lý luËn
chÝnh trÞ, H, 2010(hÖ cö nh©n)
2. §Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt
Nam, H, 8/2004.
3. V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø
X, XI
4. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2006 2010, H, 2006.
5. §Ò c­¬ng bµi gi¶ng "C«ng nghiÖp trong ph¸t triÓn
kinh tÕ quèc d©n
2

Néi dung chÝnh
I. Mét sè nhËn thøc chung vÒ c«ng nghiÖp
II. T¸c ®éng cña c«ng nghiÖp ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ
III Thùc tr¹ng t¸c ®éng cña c«ng nghiÖp ®èi víi nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam.
IV §Þnh h­íng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn
bÒn v÷ng c«ng nghiÖp ViÖt Nam
3

c«ng nghiÖp trong ph¸t triÓn
kinh tÕ quèc d©n
I. mét sè nhËn thøc chung vÒ c«ng nghiÖp

1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr­ng cña c«ng nghiÖp
* Kh¸i niÖm CN: CN lµ ngµnh SX vËt chÊt cña nÒn KT
quèc d©n, cã hai ho¹t ®éng chñ yÕu lµ khai th¸c vµ chÕ
biÕn.
* §Æc tr­ng chñ yÕu cña CN so víi NN
- §èi t­îng L§ (®Çu vµo) réng h¬n, Ýt phô thuéc vµo
®iÒu kiÖn tù nhiªn.
→ T¹o §K më réng quy m« SX lín h¬n rÊt nhiÒu so
víi NN.
4

- C«ng nghÖ SX:
+ Ph­¬ng ph¸p SX lµ c¬, lý, ho¸ t¸c ®éng trùc tiÕp vµo
®èi t­îng L§ kh¸c NN lµ ph­¬ng ph¸p sinh häc t¸c ®éng
vµo c¸c c©y con (c¬ thÓ sèng)
+ Quy tr×nh SX CN cã thÓ ph©n chia thµnh nh÷ng c«ng
®o¹n ®éc lËp kh¸c NN kh«ng thÓ t¸ch rêi chu kú sinh tr­
ëng sinh häc
→ CN cã thÓ chuyªn ho¸ s©u t¹o nªn n¨ng suÊt cao
→ Kh«ng gian ph©n bæ réng kh¾p
- Tr×nh ®é x· héi ho¸ s¶n xuÊt: cao → liªn kÕt, hîp t¸c phô
thuéc lÉn nhau

- C«ng dông cña s¶n phÈm (®Çu ra)
+ S¶n phÈm CN cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®a d¹ng nhu cÇu;
2
®Æc biÖt SX ra t­ liÖu s¶n xuÊt

1.2. Ph©n lo¹i CN
- Dùa vµo ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ SX,c«ng dông SP
K
- C¨n cø vµo møc ®é SD vèn vµ lao ®éng
L
+ Ýt vèn nhiÒu L§
+ NhiÒu vèn Ýt L§
- VÞ trÝ c¸c ngµnh CN vµ c¸c c«ng ®o¹n
+ Th­îng nguån
+ Trung nguån
+ H¹ nguån
→ C¸c ngµnh h¹ nguån cã liªn kÕt ng­îc cao
→ C¸c ngµnh trung nguån cã liªn xu«i vµ ng­îc cao
→ C¸c ngµnh th­îng nguån cã liªn xu«i cao.
→ Gi÷a c¸c ngµnh cã liªn kÕt chÆt chÏ vµ to¹ hiÑu chung vµ
cho mçi ngµnh
6

- C¨n cø vµo tr×nh ®é c«ng nghÖ chia:
+ C«ng nghÖ cao
+ C«ng nghÖ trung b×nh
+ C«ng nghÖ thÊp
• Theo quan ®iÓm OECD cã 5 tiªu chÝ (dùa vµo SP)
1. Møc ®é ®Çu t­ R & D
2. Gi¸ trÞ chiÕn l­îc ®èivíi quèc gia
3. Møc ®é rñi ro cao
4. Vßng ®êi s¶n phÈm
5. Thóc ®Èy c¹nh tranh vµ hîp t¸c
→ C¸c ngµnh cã chØ tiªu 1, 2, 3 vµ 5 cao vµ 4 ng¾n ®­îc xÕp
vµo c¸c ngµnh CN cã c«ng nghÖ cao...
1
1
c«ng nghiÖp trong ph¸t
triÓn kinh tÕ quèc d©n
PGS.TS. NguyÔn ThÞ Hêng
ViÖn Kinh tÕ
kinh tế ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế ngành - Người đăng: nguyen.viet1609
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
kinh tế ngành 9 10 338