Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi Kiều Dương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn thi : Kinh tế phát triển
Đề số 4
Điểm bài thi
Bằng số

Cán bộ chấm thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ chấm thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số phách

Bằng chữ

Lưu ý : trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng
1. Nếu các yếu tố khác không đổi, GDP và
mức giá cả chung của nền kinh tế sẽ tăng
lên khi:
a. Tăng mức vốn đầu tư
b. Tăng mức xuất khẩu thuần
c. Tăng chi tiêu chính phủ
d. Tất cả các trường hợp trên
2. Đứng trên góc độ tăng trưởng và phát triển,
Hàn Quốc đã lựa chọn mô hình:
a. Nhấn mạnh tăng trưởng nhanh
b. Nhấn mạnh công bằng xã hội
c. Phát triển toàn diện
d. Không có trong số các mô hình trên
3. Theo số liệu thống kê thời kỳ 1992 – 2002
của Việt Nam, yếu tố sản xuất có tác động
mạnh nhất đến tăng trưởng kinh tế là:
a. Vốn (K)
b. Lao động (L)
c. Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP)
d. Đất đai.
4. Nhu cầu xã hội cơ bản của con người bao
gồm:
a. Nhu cầu vật chất và tinh thần
b. Nhu cầu vật chất, giáo dục, y tế - chăm
sóc sức khỏe
c. Nhu cầu vật chất, giáo dục, y tế - chăm
sóc sức khỏe và việc làm
d. Không có trường hợp nào ở trên
5. Phát triển kinh tế là quá trình:
a. Tăng trưởng kinh tế kết hợp với sự biến
đổi các chỉ tiêu xã hội
b. Tăng trưởng kinh tế kết hợp với quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
c. Gia tăng lâu dài mức thu nhập bình quân
trên đầu người
d. Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế và sự tiến bộ xã hội.

6. Nhân tố nào dưới đây trực tiếp tác động
đến tăng trưởng kinh tế của một quốc
gia:
a. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.
b. Chính sách phát triển doanh ngiệp
vừa và nhỏ
c. Tăng quy mô tiết kiệm và đầu tư
d. Thực hiện cơ chế dân chủ cấp cơ sở.
7. Cho số liệu của một nước: GDP ( thu
nhập quốc dân) đạt 560 tỷ$, khấu hao
là 30 tỷ$, thu nhập nhỏ hơn chi trả lợi
tức nhân tố nước ngoài là 35 tỷ$ và
chênh lệch về chuyển nhượng hiện
hành với nước ngoài là 15 tỷ$. DI ( thu
nhập quốc dân sử dụng) là( tỷ$):
a. 480
b. 510
c. 550
d. 580
8. Cho số liệu của một nước: Tuổi thọ bình
quân: 70; Chỉ số thu nhập bình quân
đầu người ( theo PPP) là 0,5; chỉ số
giáo dục: 0,85. HDI của nước này là:
a. 0,7
b. 0,72.
c. 0,74.
d. 0,76
9. Trong mô hình tăng trưởng của Marx,
tiến bộ kỹ thuật được coi là:
a. Không đóng vai trò gì trong tăng
trưởng kinh tế
b. Đóng vai trò quyết định đến tăng
trưởng kinh tế
c. Đóng vai trò làm công cụ nâng cao
trình độ sử dụng người lao động.
d. Không có kết luận nào đúng

10. Giả sử, năm 2007, GDP của nước A đạt 60
tỷ USD với mức K là 280 tỷ USD; các số liệu
của năm 2008 tương ứng là 65,6 và 305 (tất
cả tính t...
Môn thi : Kinh tế phát triển
Đề số 4
Lưu ý : trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng
1. Nếu các yếu tố khác không đổi, GDP
mức giá cả chung của nền kinh tế sẽ tăng
lên khi:
a. Tăng mức vốn đầu tư
b. Tăng mức xuất khẩu thuần
c. Tăng chi tiêu chính phủ
d. Tất cả các trường hợp trên
2. Đứng trên góc độ tăng trưởng phát triển,
Hàn Quốc đã lựa chọn mô hình:
a. Nhấn mạnh tăng trưởng nhanh
b. Nhấn mạnh công bằng xã hội
c. Phát triển toàn diện
d. Không có trong số các mô hình trên
3. Theo số liệu thống thời kỳ 1992 2002
của Việt Nam, yếu tố sản xuất tác động
mạnh nhất đến tăng trưởng kinh tế là:
a. Vốn (K)
b. Lao động (L)
c. Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP)
d. Đất đai.
4. Nhu cầu hội bản của con người bao
gồm:
a. Nhu cầu vật chất và tinh thần
b. Nhu cầu vật chất, giáo dục, y tế - chăm
sóc sức khỏe
c. Nhu cầu vật chất, giáo dục, y tế - chăm
sóc sức khỏe và việc làm
d. Không trưng hp nào trên
5. Phát triển kinh tế là quá trình:
a. Tăng trưởng kinh tế kết hợp với sự biến
đổi các chỉ tiêu xã hội
b. ng trưởng kinh tế kết hợp vi quá trình
chuyn dịch cơ cu kinh tế.
c. Gia tăng lâu dài mức thu nhập nh quân
trên đầu người
d. Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu
kinh tế và sự tiến bộ xã hội.
6. Nhân tố nào dưới đây trực tiếp tác động
đến tăng trưởng kinh tế của một quốc
gia:
a. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.
b. Chính sách phát triển doanh ngiệp
vừa và nhỏ
c. Tăng quy mô tiết kiệm và đầu tư
d. Thc hin cơ chế n chủ cp cơ s.
7. Cho số liệu của một nước: GDP ( thu
nhập quốc dân) đạt 560 tỷ$, khấu hao
30 tỷ$, thu nhập nhỏ hơn chi trả lợi
tức nhân tố nước ngoài 35 tỷ$
chênh lệch về chuyển nhượng hiện
hành với nước ngoài 15 tỷ$. DI ( thu
nhập quốc dân sử dụng) là( tỷ$):
a. 480
b. 510
c. 550
d. 580
8. Cho số liệu của một nước: Tuổi thọ bình
quân: 70; Chỉ s thu nhập bình quân
đầu người ( theo PPP) 0,5; chỉ s
giáo dục: 0,85. HDI của nước này là:
a. 0,7
b. 0,72.
c. 0,74.
d. 0,76
9. Trong hình tăng trưởng của Marx,
tiến bộ kỹ thuật được coi là:
a. Không đóng vai trò trong tăng
trưởng kinh tế
b. Đóng vai trò quyết định đến tăng
trưởng kinh tế
c. Đóng vai trò làm công cụ nâng cao
trình độ sử dụng người lao động.
d. Không có kết luận nào đúng
Điểm bài thi
Bằng số Bằng chữ
Cán bộ chấm thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cán bộ chấm thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)
Số phách
kinh tế phát triển - Trang 2
kinh tế phát triển - Người đăng: Kiều Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kinh tế phát triển 9 10 343