Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi Thùy Linh Trần
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Thực trạng lực lượng lao động việt nam
1. khái niêm
2. Số lượng
2.1 số liệu
2.2 thuận lợi
2.3 khó khăn thách thức
3. Chất lượng
3.1 ưu
3.2 nhược
4. Phân bố
4.1 theo lãnh thổ (vùng kte và thành thị nông thôn) => chốt ưu nhược
4.2 theo ngành kte => chốt ưu nhược
4.3 theo chuyên môn trình độ => chốt ưu nhược
II. Các vde về dân số ở các nước đang phát triển
1. Tăng dân số tự nhiên cao
1.1. Số liệu thực tế
1.2. Tác động xấu của tăng ds tự nhiên cao
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng (như trong vở)
1.4. Giải pháp theo 1.2
2. Di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị và chảy máu chất xám
2.1. Số liệu
2.2. Tác động
2.3. Các nhân tố (nguyên nhân)
2.4. Giải pháp theo 2.3
3. Chất lượng dân số thấp
3.1. Trình độ giáo dục dân số thấp
3.1.1. Thực trạng theo các chỉ tiêu đánh giá
3.1.2. Giải pháp (vở ghi) theo 3.1.1.
3.2. Năng lực thể lực đời sống thấp
3.2.1. Thực trạng theo các chỉ tiêu đánh giá
3.2.2. Giải pháp (vở ghi) theo 3.1.1.
III. lao động: TT lđ chưa phát triển, còn nhiều bất cập
1. Lực lượng lao động – Cung lđ : số lượng nhiều nhưng chất lượng thấp, phân
bố không hiệu quả
1.1. Thực trạng
1.2. giải pháp
2. Việc làm – Cầu lđ: Tăng nhưng tăng chậm hơn tang lllđ. Cầu nhỏ và khó mở
rộng => tiền lương thấp và dư thừa lao động
2.1. Thực trạng và tác động của tiền lương thấp + dư thừa lao động

Giải pháp:
3. Thất nghiệp:
3.1. TN hữu hình thấp => k đánh giá hết
3.2. TN trá hình cao => đánh giá hêt thực trạng sử dụng lđ ở các nc đang
phát triển
3.2.1. Thị trường chíh thức
3.2.1.1. Thực trạng
3.2.1.2. Giải pháp
3.2.2. TT thành thị phi chính thức
3.2.2.1. TT
3.2.2.2. GP
3.2.3. TT Phi chính thức
3.2.3.1. TT
3.2.3.2. GP
2.2.

II. Các vấn đề về dân số ở các nước đang phát triển
1. Tăng dân số tự nhiên cao
1.1. Số liệu thực tế
1.2. Tác động xấu của tăng dân số cao
1.2.1. Tới thu nhập bình quân:
- Thu nhập bình quân đầu người = Tổng thu nhập / Tổng dân số
- Khi dân số tăng, lượng lao động tăng dẫn đến lượng vốn bình quân lao động
giảm => nguy cơ giảm năng suất lao động => Thu nhập bình quân giảm.
 Dân số tăng sẽ làm tang tổng thu nhập tuy nhiên dân số tang nhanh là 1
rào cản tang thu nhậo bình quân. Do vậy các nước đang phát triển cần
giảm tốc độ tăng dân số tự nhiên.
1.2.2. Tới tăng trưởng kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng tốc độ tăng lao động cộng với tốc độ tăng
năng suất lao động .
 Tăng dân số là yếu tố tạo điều kiện tạo tăng trưởng tuy nhiên tăng dân số
cũng có nguy cơ giảm năng suất lao động. Nếu tốc độ tăng dân số lớn
hơn tốc độ tăng năng suất lao động thì sẽ làm giảm...
I. Thực trạng lực lượng lao động việt nam
1. khái niêm
2. Số lượng
2.1 số liệu
2.2 thuận lợi
2.3 khó khăn thách thức
3. Chất lượng
3.1 ưu
3.2 nhược
4. Phân bố
4.1 theo lãnh thổ (vùng kte và thành thị nông thôn) => chốt ưu nhược
4.2 theo ngành kte => chốt ưu nhược
4.3 theo chuyên môn trình độ => chốt ưu nhược
II. Các vde về dân số ở các nước đang phát triển
1. Tăng dân số tự nhiên cao
1.1. Số liệu thực tế
1.2. Tác động xấu của tăng ds tự nhiên cao
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng (như trong vở)
1.4. Giải pháp theo 1.2
2. Di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị và chảy máu chất xám
2.1. Số liệu
2.2. Tác động
2.3. Các nhân tố (nguyên nhân)
2.4. Giải pháp theo 2.3
3. Chất lượng dân số thấp
3.1. Trình độ giáo dục dân số thấp
3.1.1. Thực trạng theo các chỉ tiêu đánh giá
3.1.2. Giải pháp (vở ghi) theo 3.1.1.
3.2. Năng lực thể lực đời sống thấp
3.2.1. Thực trạng theo các chỉ tiêu đánh giá
3.2.2. Giải pháp (vở ghi) theo 3.1.1.
III. lao động: TT lđ chưa phát triển, còn nhiều bất cập
1. Lực lượng lao động – Cung lđ : số lượng nhiều nhưng chất lượng thấp, phân
bố không hiệu quả
1.1. Thực trạng
1.2. giải pháp
2. Việc làm – Cầu lđ: Tăng nhưng tăng chậm hơn tang lllđ. Cầu nhỏ và khó mở
rộng => tiền lương thấp và dư thừa lao động
2.1. Thực trạng và tác động của tiền lương thấp + dư thừa lao động
kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế phát triển - Người đăng: Thùy Linh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kinh tế phát triển 9 10 423