Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi Trạng Sấm
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Ths. Bùi Thanh Huyền
Khoa Kế hoạch và Phát triển
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Designed by TheTemplateMart.com

Giới thiệu môn học
1
2

2

3

ứu kinh
kinh ttế
ế phát
phát triển
Tại sao chúng ta lại nghiên cứ
triển
Đối tượng nghiên cứu của môn học là gì?

Phương pháp nghiên cứu

Tại sao 
một số nước có 
tốc độ tăng 
trưởng kinh tế 
nhanh trong khi 
nước khác có 
tốc độ tăng 
trưởng chậm

Tại sao có sự
 giàu có sung túc
 lại tồn tại cùng
 với đói nghèo 
không phải trên 
cùng một lục địa 
mà trong một 
nước và một 
địa phương

Tại sao một số 
Nước Đông Á
 là nước nghèo
 đói những năm 
60 lại có giai 
đoạn phát triển 
thần kì và bắt kịp 
các nước phát 
triển

Làm thế nào
 để cải thiện 
các dịch vụ
 phục vụ con 
người?

Các câu
hỏi
thường
gặp

Làm thế nào để 
phát triển bền
 vững trong thế
 giới năng động?

Kinh tế học truyền thống
Đầu vào:
Các nguồn
lực
(K,L,T,R)

Cách phân bổ nguồn lực
khan hiến để tăng sản
lượng đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng

Plo
Yo

Nội dung
môn học

Đầu ra nền 
kinh tế (Q, Un, 
Π , Độ mở nền 
kinh tế

Kinh tế chính trị
Nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và
chính trị đặc biệt là những ảnh hưởng
của nhóm người nắm quyền lực đến
sự phân phối các nguồn lực

Kinh tế phát triển
Vấn đề
kinh tế

Nội
dung
nghiên
cứu

V ấ n đề
xã hội

Chuyển từ một nền kinh tế
tăng trưởng thấp sang một
nền kinh tế tăng trưởng cao
sử dụng hiệu quả các nguồn
lực

Chuyển từ một xã hội
nghèo đói, bất bình đẳng, con
người phát triển ở trình độ
thấp sang xã hội có các tiêu
chí phát triển cao hơn

Nước phát triển (DCs)

Cách thức đi
phù hợp nhất

Nước đang phát triển (LDCs)

Phương
pháp
nghiên
cứu

Thực chứng
Kiểm
ẩnsotắc
chChu
ứng,
sánh

Những vấn để lý
luận chung

Kết
cấu
môn
học

Bài mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4

Các nguồn lực cho
tăng trưởng kinh tế

Chương 5
Chương 7

Các chính sách
phát triển kinh tế

Chương 9

BÀI MỞ ĐẦU
CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ
SỰ LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG PHÁT
TRIỂN

Sự phân chia các nước theo trình độ
phát triển
• Sự xuất hiện của các nước thế giới thứ 3
• Sự phân chia các nước theo mức thu
nhập
• Sự phân chia các nước theo trình độ phát
triển con người
• Sự phân chia các nước theo trình độ phát
triển kinh tế

Sự xuất hiện của “thế giới thứ ba”

Thế giới
thứ nhất

Thế giới
thứ hai
Thế giới
thứ ba

Sự phân chia các nước theo mức
thu nhập
Căn cứ phân
 của 
WB dựa trên
GNI/người
theo giá PPP 
Thu nhập
  thấp
< 935 USD

Thu nhập
 trung bình
 thấp
936– 3.705
USD

Thu nhập 
Cao
> 11.406 USD

Thu nhập
 trung...
Designed by TheTemplateMart.com
KINH T PHÁT TRI N
Ths. i Thanh Huy n
Khoa K ho ch và Pt tri nế
Tr ng ĐH Kinh t Qu c dânườ ế
Kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế phát triển - Người đăng: Trạng Sấm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Kinh tế phát triển 9 10 406