Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế quản lý

Được đăng lên bởi Nguyen Manh Ha
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chapter 3
Consumer
Behavior

Topics to be Discussed


Consumer Preferences



Budget Constraints



Consumer Choice



Revealed Preferences



Marginal Utility and Consumer Choice



Cost-of-Living Index

Chapter 3: Consumer Behavior

Slide 2

Consumer Behavior


There are three steps involved in the
study of consumer behavior.
1) We will study consumer preferences.


To describe how and why people prefer
one good to another.

Chapter 3: Consumer Behavior

Slide 3

Consumer Behavior


There are three steps involved in the
study of consumer behavior.
2) Then we will turn to budget
constraints.


People have limited incomes.

Chapter 3: Consumer Behavior

Slide 4

Consumer Behavior


There are three steps involved in the
study of consumer behavior.
3) Finally, we will combine consumer
preferences and budget constraints
to determine consumer choices.


What combination of goods will
consumers buy to maximize their
satisfaction?

Chapter 3: Consumer Behavior

Slide 5

Consumer Preferences
Market
Market Baskets
Baskets


A market basket is a collection of one or
more commodities.



One market basket may be preferred to
another market basket containing a
different combination of goods.

Chapter 3: Consumer Behavior

Slide 6

Consumer Preferences
Market
Market Baskets
Baskets


Three Basic Assumptions
1) Preferences are complete.
2) Preferences are transitive.
3) Consumers always prefer more of
any good to less.

Chapter 3: Consumer Behavior

Slide 7

Consumer Preferences
Market Basket Units of Food Units of Clothing

A

20

30

B

10

50

D

40

20

E

30

40

G

10

20

H

10

40

Chapter 3: Consumer Behavior

Slide 8

Consumer Preferences
Indifference
Indifference Curves
Curves


Indifference curves represent all
combinations of market baskets that
provide the same level of satisfaction to
a person.

Chapter 3: Consumer Behavior

Slide 9

Consumer Preferences
Clothing
(units per week)

50

B

40

H

The consumer prefers
A to all combinations
in the blue box, while
all those in the pink
box are preferred to A.

E
A

30

D

G

20
10
10

20

Chapter 3: Consumer Behavior

30

40

Food
(units per week)

Slide

Consumer Preferences
Clothing
(units per week)

B

50
40

Combination B,A, & D
yield the same satisfaction
•E is preferred to U1
•U1 is preferred to H & G

H

E
A

30

D

20

G

U1

10
10

20

Chapter 3: Consumer Behavior

30

40

Food
(units per week)

Slide

Consumer Preferences


Indifference Curves
Indifference

curves slope ...
Chapter 3
Consumer
Behavior
Kinh tế quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế quản lý - Người đăng: Nguyen Manh Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Kinh tế quản lý 9 10 993