Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế quốc dân

Được đăng lên bởi hyptyt
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DỰ KIẾN CHỈ TIÊU CHUYÊN NGÀNH K54
TT

Chuyên ngành

1
2

Kinh tế Bất động sản và địa chính
Kinh doanh bất động sản

3
4

Tin học kinh tế
Hệ thống thông tin quản lý

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19

NGÀNH

Số lớp
Tổng số sinh
K51-52-53 viên k51->53

Nhu cầu

Dự kiến
số lớp

Bất động sản
Bất động sản

3
3

146
204

45%
55%

1
1

Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý

4
2

184
60

36%
64%

1
2

Kế toán tổng hợp
Kiểm toán

Kế toán
Kế toán

12
7

751
487

Kinh tế và Quản lý đô thị
Kế hoạch
Kinh tế phát triển

Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế

3
6
6
3
7
3
3
15
13
5
2
3

182
395
441
188
473
186
118
1126
828
284
102
125

Luật
Luật

4
2

Marketing
Marketing
QT dịch vụ du lịch và lữ hành

Kinh tế - Quản lý tài nguyên và môi trường

20
21

Quản lý kinh tế
Kinh tế và Quản lý công
Kinh tế nông nghiệp và PTNT
Kinh tế đầu tư
Kinh tế quốc tế
Kinh tế nguồn nhân lực
Hải quan
Kinh tế học
TỔNG CỘNG
Luật Kinh doanh
Luật Kinh doanh quốc tế

22
23

Quản trị Marketing
Truyền thông Marketing

25

Quản trị Du lịch

13%
87%

2
3
1%
15.5%
19.8%
1.9%
6.1%
0.7%
0.8%
26.4%
24.2%
0.6%
3.2%
0.8%

1
2
2
1
2
1
1
4
4
1
1
1

206
71

44%
56%

1
1

7
2

383
94

45%
50%

1
1

3

184

62%

1

TT

Chuyên ngành

26

Quản trị lữ hành

27
28
29
30
31
32

NGÀNH

Số lớp
Tổng số sinh
K51-52-53 viên k51->53

Nhu cầu

Dự kiến
số lớp

QT dịch vụ du lịch và lữ hành

1

52

Quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị Kinh doanh

8

424

19.7%

2

Quản trị Kinh doanh
Quản trị Kinh doanh
Quản trị Kinh doanh
Quản trị Kinh doanh
Quản trị Kinh doanh

7
4
8
2
7

391
299
467
102
476

7.3%
15.0%
28.5%
0.7%
28.8%

2
2
3
1
3

33
34
35
36
37
38

Quản trị kinh doanh Thương mại
Thương mại quốc tế
Quản trị doanh nghiệp
Quản trị chất lượng
Quản trị kinh doanh tổng hợp
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Kinh tế bảo hiểm
Ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
Tài chính DN (tiếng Pháp)
Tài chính công
Thị trường chứng khoán

Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Ngân hàng

6
7
9
3
2
2

396
572
711
100
113
64

0.8%
20.8%
39.1%
1.5%
8.9%
0.8%

1
3
3
1
1

39

Thẩm định giá

Tài chính - Ngân hàng

3

195

11.0%

1

40

Tài chính - Ngân hàng

4

286

17.0%

1

41
42

Tài chính quốc tế
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Thống kê kinh tế xã hội
Thống kê kinh doanh

Thống kê kinh tế
Thống kê kinh tế

2
1

56
70

16%
84%

1
1

43
44

Toán tài chính
Toán kinh tế

Toán ứng dụng trong kinh tế
Toán ứng dụng trong k...
DỰ KIẾN CHỈ TIÊU CHUYÊN NGÀNH K54
TT Chuyên ngành NGÀNH Nhu cầu
1 Kinh tế Bất động sản và địa chính Bất động sản 3 146 45% 1
2 Kinh doanh bất động sản Bất động sản 3 204 55% 1
3 Tin học kinh tế Hệ thống thông tin quản lý 4 184 36% 1
4 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý 2 60 64% 2
5 Kế toán tổng hợp Kế toán 12 751 13% 2
6 Kiểm toán Kế toán 7 487 87% 3
7 Kinh tế và Quản lý đô thị Kinh tế 3 182 1% 1
8 Kế hoạch Kinh tế 6 395 15.5% 2
9 Kinh tế phát triển Kinh tế 6 441 19.8% 2
10
Kinh tế - Quản lý tài nguyên và môi trường
Kinh tế 3 188 1.9% 1
11 Quản lý kinh tế Kinh tế 7 473 6.1% 2
12 Kinh tế và Quản lý công Kinh tế 3 186 0.7% 1
13 Kinh tế nông nghiệp và PTNT Kinh tế 3 118 0.8% 1
14 Kinh tế đầu tư Kinh tế 15 1126 26.4% 4
15 Kinh tế quốc tế Kinh tế 13 828 24.2% 4
16 Kinh tế nguồn nhân lực Kinh tế 5 284 0.6% 1
18 Hải quan Kinh tế 2 102 3.2% 1
19 Kinh tế học Kinh tế 3 125 0.8% 1
TỔNG CỘNG
20 Luật Kinh doanh Luật 4 206 44% 1
21 Luật Kinh doanh quốc tế Luật 2 71 56% 1
22 Quản trị Marketing Marketing 7 383 45% 1
23 Truyền thông Marketing Marketing 2 94 50% 1
25 Quản trị Du lịch QT dịch vụ du lịch và lữ hành 3 184 62% 1
Số lớp
K51-52-53
Tổng số sinh
viên k51->53
Dự kiến
số lớp
kinh tế quốc dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế quốc dân - Người đăng: hyptyt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
kinh tế quốc dân 9 10 99