Ktl-icon-tai-lieu

KINH TẾ QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi anvietthanh
Số trang: 244 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KINH TẾ QUỐC TẾ

PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
8251881
Email: tudung@ueh.edu.vn

Taøi liệu tham khảo:
1. Lyù thuyết vaø chính saùch thương mại quốc tế.
(PGS.TS. Nguyeãn Phuù Tuï)
2. Giaùo trình Kinh tế quốc tế
Baøi tập KTQT.
3. Taøi lieäu moân hoïc Kinh teá quoác teá : Nguyeãn quoác
Khanh, Traàn Bích Vaân, Nguyeãn thi haèng Nga
3. International Economics- Dominick Salvatore, Third
Edition
Trang WEB:
dei.gov.vn: Boä ngoaïi giao
mof.gov.vn: Boä taøi chính
mot.gov.vn: Boä thöông maïi
gso.gov.vn: Toång cuïc Thoáng keâ

PHÖÔNG PHAÙP HOÏC
• 1. HOÏC – HOÛI – HIEÅU – HAØNH (4H)
•
HOÛI: What? Who? Why? When? Where?
• 2. PP 2W 1H: Why? What? How
• 3. Phöông phaùp ñaùnh giaù: Quaù trình + kieåm tra heát
moân:
•
+ Quaù trình: 10 – 30% ñieåm
•
+ Ñieåm danh
+ Kieåm tra giöõa kyø
+ Thuyeát trình
+ Tieåu luaän
•
+ Kieåm tra heát moân: 70 – 90% ñieåm
•
+ Thi luaän
•
+ Thi traéc nghieäm

Mẫu bìa baøi thuyết trình
• Baøi thuyeát trình moân: Lyù thuyeát vaø chính saùch
•
thöông maïi quoác teá
• Ñeà taøi:…………………………..
• Nhoùm:……… Lôùp:…..
• Danh saùch:…..

NOÄI DUNG
Phaàn I: LYÙ THUYEÁT VEÀ THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ
(Part I: The Pure Theory of International Trade)
Phaàn II: CHÍNH SAÙCH THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ (Part
II: Commercial Policies)
Phaàn III: TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ
(International Finance)

NOÄI DUNG
Lôøi môû ñaàu: Toång quan veà moân KTQT
Chương 1. Lyù thuyết truyeàn thoáng về thöông maïi quốc tế
Chương 2. Lyù thuyết hiện ñại về thương mại quốc tế
Chương 3. Thueá quan
Chương 4. Raøo caûn phi thueá quan trong thöông maïi QT
Chương 5. Chính saùch nguoàn löïc kinh teá quoác teá
Chương 6. Chính saùch taøi chính quoác teá
Chương 7. Caùn caân thanh toaùn
Chương 8. Toaøn caàu hoùa neàn kinh teá
Chương 9. Caùc ñònh cheá kinh teá quoác teá vaø söï hoäi nhaäp
cuûa Vieät Nam

LÔØI NOÙI ÑAÀU:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MOÂN
HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ
A. Đối tượng của moân học kinh tế quốc tế.
A.1. Đối töôïng của moân học
A.2. Nguyeân nhaân của thương mại quốc tế
B. Nội dung vaø phöông phaùp nghieân cöùu moân học
C. Những ñặc ñiểm của nền kinh tế thế giới hiện nay

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MOÂN HỌC KTQT
Nền Kinh Tế Thế Giới bao gồm:
1. Bộ phận thứ nhất: Chủ thể KT bao goàm:
☻Caùc neàn kinh teá ñoäc laäp cuûa caùc quoác gia vaø vuøng laõnh
thoå
☻Caùc Cty, DN tham gia vaøo heä thoáng KTTG
☻Caùc toå chöùc KTQT vôùi chöùc naêng hoã trôï, ñieàu tieát moái
quan heä KTQT.
2. Boä phaän thöù hai: QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA CAÙC QUỐC
GIA:

1. Trao ñổi haøng hoùa, dịch vụ.
2. Trao ñổi nguồn lực kinh tế (Vốn, Lao ñộng)
3. Tra...
KINH TẾ QUỐC TẾ
PGS.TS Nguyễn Phú T
8251881
Email: tudung@ueh.edu.vn
PGS.TS Nguyễn Phú T
8251881
Email: tudung@ueh.edu.vn
KINH TẾ QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH TẾ QUỐC TẾ - Người đăng: anvietthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
244 Vietnamese
KINH TẾ QUỐC TẾ 9 10 451