Ktl-icon-tai-lieu

KINH TẾ QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi Mỵ Nương
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1654 lần   |   Lượt tải: 2 lần
id=21

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

KINH TẾ QUỐC TẾ
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC
TẾ.

b)

Tài nguyên kinh tế của các quốc gia giao thương được
khai thác có hiệu quả hơn.

Câu 001: Theo quan điểm mậu dịch tự do của Adam Smith thì:

c)

Thu nhập của nền kinh tế thế giới cao hơn so với
tình trạng tự cung tự cấp.

d)

Cả ba câu trên đều đúng.

a)

Mua bán giữa các quốc gia sẽ không bị cản trở bởi các
hàng rào thương mại.

b)

Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo.

c)

Chính phủ không nên can thiệp vào hoạt động kinh tế của
các doanh nghiệp.

d)

Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 007: Lợi ích kinh tế thế giới tăng thêm nhờ thực hiện theo
yêu cầu của lý thuyết lợi thế tuyệt đối đã thể hiện rằng:
a)

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối đúng trong mọi trường hợp.

b)

Sự kết hợp hài hòa giữa chuyên môn hóa sản xuất với
phân công lao động quốc tế là nguyên nhân cơ bản làm
tăng tích cực lợi ích kinh tế.

Câu 002: Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo khi:
a)

Hầu hết các doanh nghiệp đều có qui mô nhỏ,
không doanh nghiệp nào có khả năng chi phối lũng đoạn
giá cả thị trường.

c)

Ngay cả một nước nhỏ bé (trình độ sản xuất còn
thấp kém) cũng có thể thực hiện tốt yêu cầu của lý
thuyết lợi thế tuyệt đối để tối ưu hóa lợi ích kinh tế.

b)

Sự cạnh tranh lành mạnh chỉ dựa trên chất lượng và giá
cả sản phẩm, nên các doanh nghiệp có thể tham gia hay
rút khỏi thị trường một cách dễ dàng.

d)

Cả ba câu trên đều đúng.

c)

Hai câu a và b đều đúng.

d)

Hai câu a và b đều sai.

Câu 003: Lợi thế tuyệt đối là:
a)

Sự cao hơn tuyệt đối về năng suất và chi phí lao động để
làm ra cùng một loại sản phẩm so với quốc gia
giao thương.

b)

Sự cao hơn tuyệt đối về năng suất hoặc chi phí lao động
để làm ra cùng một loại sản phẩm so với quốc gia giao
thương.

c)

Hai câu a và b đều sai.

d)

Cả ba câu trên đều sai.

Câu 004: Năng suất lúa bình quân của Thái Lan thường thấp
hơn từ 20 – 30% so với Việt Nam. Nhưng do nhu cầu gạo nội
địa cao hơn nên xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đứng hàng
thứ hai trên thế giới (xếp sau Thái Lan). Do vậy, sản xuất lúa
gạo của Việt Nam có lợi thế tuyệt đối:
a)

Cao hơn so với Thái Lan, Việt Nam nên chuyên môn hóa
sản xuất để xuất khẩu gạo cho Thái Lan.

b)

Cao hơn so với tất cả các nước có canh tác lúa
nước trên thế giới, ngoại trừ Thái Lan.

c)

Cao hơn so với tất cả các nước có canh tác lúa
nước trên thế giới, kể cả Thái Lan.

d)

Cao hơn so với Thái Lan, nhưng không chắc lợi thế so
sánh có cao hơn hay khô...
http://ifalse.net/tueba/course/view.php?
id=21
CÂU
HỎI TRẮC
NGHI
M
KINH TẾ QUỐC TẾ
CH Ư
Ơ NG
1: LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ
THƯƠNG
MẠI QUỐC
TẾ.
Câu 001: Theo quan điểm mậu dịch tự do của Adam Smith thì:
a) Mua bán giữa các quốc gia sẽ không bị cản trở bởi các
hàng rào thương mại.
b) Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo.
c) Chính phủ không nên can thiệp vào hoạt động kinh tế của
các doanh nghiệp.
d) Cả ba câu trên đều đúng.
Câu 002: Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo khi:
a) Hầu hết các doanh nghiệp đều qui mô nhỏ,
không doanh nghiệp nào khả
năng
chi
phối ng đoạn
giá cả thị trường.
b) Sự cạnh tranh lành mạnh chỉ dựa trên chất lượng giá
cả sản phẩm, nên các doanh nghiệp thể tham gia hay
rút khỏi thị trường một cách dễ dàng.
c) Hai câu a và b đều đúng.
d) Hai câu a và b đều sai.
Câu 003: Lợi thế tuyệt đối là:
a) Sự cao hơn tuyệt đối về năng suất chi phí lao động đ
làm ra cùng một loại
sản
phẩm
so với quốc gia
giao thương.
b) Sự cao hơn tuyệt đối về năng suất hoặc chi plao động
để làm ra cùng một loại sản phẩm so với quốc gia giao
thương.
c) Hai câu a và b đều sai.
d) Cả ba câu trên đều sai.
Câu
004: Năng suất lúa bình quân của Thái Lan thường thấp
hơn từ 20 30% so với Việt Nam. Nhưng do nhu cầu gạo nội
địa cao hơn nên xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đứng hàng
thứ hai trên thế giới (xếp sau Thái Lan). Do vậy, sản xuất lúa
gạo của Việt Nam có lợi thế tuyệt đối:
a) Cao hơn so với Thái Lan, Việt Nam nên chuyên môn hóa
sản xuất để xuất khẩu gạo cho Thái Lan.
b) Cao hơn so với tất c các nước canh c lúa
nước trên thế giới, ngoại trừ Thái Lan.
c) Cao hơn so với tất c các nước canh c lúa
nước trên thế giới, kể cả Thái Lan.
d) Cao hơn so với Thái Lan, nhưng không chắc lợi thế so
sánh có cao hơn hay không ?
Câu 00 5
: Lý thuyết lợi thế tuyệt đối yêu cầu mỗi quốc gia:
a) Chuyên môn hóa sản xuất vào các sản phẩm lợi thế
tuyệt đối;
b) Xuất khẩu sản phẩm có lợi thế tuyệt đối; đồng thời, nhập
khẩu sản phẩm không có lợi thế tuyệt đối.
c) Hai câu a và b đều đúng.
d) Cả ba câu trên đều đúng.
Câu
006: Lợi ích kinh tế khi thực hiện
theo
yêu
cầu của
lý thuyết lợi thế tuyệt đối:
a) Là mối lợi “kép” trên cả 2 chiều xuất khẩu và nhập khẩu.
b) Tài nguyên kinh tế của các quốc gia giao thương được
khai thác có hiệu quả hơn.
c) Thu nhập của nền kinh tế thế giới cao hơn so với
tình trạng tự cung tự cấp.
d) Cả ba câu trên đều đúng.
Câu
007: Lợi ích kinh tế thế giới tăng thêm nhờ thực hiện theo
yêu cầu của lý thuyết lợi thế tuyệt đối đã thể hiện rằng:
a) Lý thuyết lợi thế tuyệt đối đúng trong mọi trường hợp.
b) Sự kết hợp hài hòa giữa chuyên môn hóa sản xuất với
phân công lao động quốc tế nguyên nhân cơ bản làm
tăng tích cực lợi ích kinh tế.
c) Ngay cả một nước nhỏ (trình độ sản xuất còn
thấp kém) cũng thể thực hiện tốt yêu cầu của lý
thuyết lợi thế tuyệt đối để tối ưu hóa lợi ích kinh tế.
d) Cả ba câu trên đều đúng.
Câu
00 8
: thuyết lợi thế tuyệt đối đặt quan hệ giao thương
giữa các quốc gia trên cơ sở bình đẳng, c bên cùng lợi.
Điều đó có nghĩa là, so với trường hợp không trao đổi
mậu dịch
quốc
tế:
a) Lợi ích tăng thêm của các bên không
nhấ
t
thiế
t phải bằng
nhau.
b) Lợi ích tăng thêm của các bên phải bằng nhau.
c) Lợi ích tăng thêm của nước ln phải nhiều hơn so
với nước nhỏ.
d) Lợi ích tăng thêm của nước nhỏ phải nhiều hơn so với
nước lớn.
Câu
00 9
: Theo thuyết tính giá trị bằng lao động
(Labour
Theory) thì:
a) Lao động yếu tố chi phí duy nhất để sản xuất ra sản
phẩm.
b) Lao động yếu tố đồng nhất (Homogeneous), được sử
dụng với cùng tỷ lệ trong
mọi
sản
phẩm.
c) So sánh giữa các ngành sản xuất khác nhau, trị tuyệt đối
năng suất của ngành nào lớn hơn tngành đó lợi thế
tuyệt đối cao hơn.
d) Cả ba câu trên đều đúng.
Câu
010: Theo mô hình thương mại quốc tế đơn giản
(hai quốc gia và hai sản phẩm) của David Ricardo, thì:
a) Lợi suất kinh tế theo qui không đổi
kỹ
thuật
sản xuất giống nhau giữa hai quốc gia và chi phí
sản xuất giống nhau giữa hai loại sản phẩm.
b) Mậu dịch tdo n hàng hóa, dịch vụ các yếu tố sản
xuất di chuyển d dàng qua các biên giới quốc gia
mà không phải tính chi phí vận chuyển.
c) Hai câu a và b đều đúng.
d) Cả ba câu trên đều đúng.
Câu 01 1
: Dấu hiệu cơ bản để nhận biết sản phẩm có lợi thế so
sánh là:
a) Năng suất cao hơn so với sản phẩm
cùng
loại
của quốc
gia giao thương.
b) Năng suất cao hơn tất cả sản phẩm còn lại ở trong nước.
KINH TẾ QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH TẾ QUỐC TẾ - Người đăng: Mỵ Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
KINH TẾ QUỐC TẾ 9 10 361