Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi trunglinh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5. LIÊN KẾT VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Khèi khu

Cơ sở khách quan; Bản chất; đặc trưng của
vùc ch©u ¸ LKKTQT và tác động của LKKTQT đến
Th¸i B×nh D­
các chủ thể và các hoạt động KTQT
¬ng
Thực chất, tính tất yếu, ND và tác động
của HNKTQT
Lịch sử hình thành; vai trò; chức năng
và tương lai phát triển của một số LKKTQT
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ của VN:
Tiến trình, thành tựu, cơ hội;
thách thức và các giải pháp

ND
5.1. Những vấn đề chung về LKKT và HNKTQT

5.2. Một số tổ chức KTQT (AFTA; EU;
APEC; WTO; IMF: WB…)
5.3. HNKTQT của Việt Nam

5. LIÊN KẾT VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
5.1. Những vấn đề chung về LKKT và HNKTQT
5.1.1. Khái niệm, đặc trưng và tính tất yếu của LKKTQT
* KN

LKKTQT là một hình thức trong đó diễn ra quá trình XHH SX , PP, TĐ, TD
mang tính chất quốc tế với sự tham gia của các chủ thể KTQT dựa trên các
hiệp định đã thỏa thuận và ký kết để hình thành nên các tổ chức kinh tế với
những cấp độ nhất định (khu vực; toàn cầu).
phối hợp và điều chỉnh các chương trình mục tiêu
Mục tiêu của các tổ
phát triển kinh tế XH của các thành viên và lợi ích
chức LKKTQT?
giảm bớt sự khác biệt về ĐK và trình độ phát triển,
thúc đẩy QHKTQT
* Đặc trưng
- LKKTQT là hình thức phát triển cao của Pclđqt

+ Qhktqt dã đưa QHKTQT được nâng tầm cả về chất và lượng
+ gia tăng mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các đối tác, tạo nênmột cơ cấu KT mới
- Là sự phối hợp giữa các chủ thể KT, các quốc gia sự khác biệt ban đầu, nhưng
sau đó các thành viên sẽ có ĐK phát triển thuận lợi hơn, xích lại gần nhau hơn
trong một khuôn khổ chung của QHKTQT;

- Là hành động tự nguyện của các thành viên, là sự điều chỉnh có ý thức
và phối hợp các chương trình phát triển KT với những thỏa thuận có đi có lại
- Các mối quan hệ hợp tác kinh doanhvà phát triển trong sự cải thiện tốt hơn các điều
kiện ràng buộc về thương mại theo hướng ngày càng mềm hóa.
LKKTQT là một giải pháp trung hòa giữa xu hướng bảo hộ thương mại và tự do hóa TM,

Nhắc lại cơ sở khách
quan của QHKTQT?
* Sự hình thành LKKTQT là tất yếu (nguyên nhân)

- Do sự khác biệt về trình độ phát triển, nguồn lực SX

- Do vừa muốn mở rông thị trường; vừa muốn bảo hộ SX nên các nước có
xu hướng tìm kiếm đồngminh

- Toàn cầu hóa & khu vực hóa các vấn đề lớn trong lĩnh vực tài chình, kinh tế TM,
Kth, môi trường Mỗi nước không thể tự minh giải quyết mà phải có sự kêt hợp

5.1.2. Các hình thức và tác động của LKKTQT
5.1.2.1. Các hình thức của LKKTQT 3 cách
* Căn cứ vào thể chế tham gia:LK thể chế &Phi thể chế
* Căn cứ vào quy mô liên kết
- L...
5. LIÊN KẾT VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
5.1. Những vấn đề chung về LKKT và HNKTQT
5.2. Một số tổ chức KTQT (AFTA; EU;
APEC; WTO; IMF: WB…)
5.3. HNKTQT của Việt Nam
Cơ sở khách quan; Bản chất; đặc trưng của
LKKTQT và tác động của LKKTQT đến
các chủ thể và các hoạt động KTQT
Thực chất, tính tất yếu, ND và tác động
của HNKTQT
Lịch sử hình thành; vai trò; chức năng
và tương lai phát triển của một số LKKTQT
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ của VN:
Tiến trình, thành tựu, cơ hội;
thách thức và các giải pháp
ND
Khèi khu
vùc ch©u ¸ -
Th¸i B×nh D
¬ng
kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế quốc tế - Người đăng: trunglinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
kinh tế quốc tế 9 10 220