Ktl-icon-tai-lieu

Kinh Tế Thế Giới

Được đăng lên bởi nvpha99
Số trang: 283 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
xi
T
ÛÂ LÊU, NGÊN HAÂNG THÏË GIÚÁI ÀAÄ NHÊÅN THÛÁC
àûúåc rùçng, xoaá àoái giaãm ngheâo vaâ tùng trûúãng phuå
thuöåc vaâo sûå hûäu hiïåu cuãa hïå thöëng taâi chñnh quöëc gia.
Chó riïng viïåc tòm hiïíu taâi chñnh àoáng goáp nhû thïë naâo cho
tùng trûúãng – vaâ möåt chñnh saách töët coá thïí giuáp cho viïåc àaãm
baão sûå àoáng goáp cuãa taâi chñnh ra sao - àaä laâ troång têm cuãa möåt
nöî lûåc nghiïn cûáu lúán cuãa Ngên haâng trong nhûäng nùm qua.
Nghiïn cûáu naây bao göìm nhûäng phên tñch tònh huöëng hïå
thöëng vïì kinh nghiïåm cuãa möåt söë nûúác cuå thïí, cuäng nhû
nhûäng phên tñch kinh tïë lûúång múái àêy àöëi vúái caác böå söë liïåu
phong phuá cuãa caác nûúác. Taâi chñnh cho Tùng trûúãng dûåa trïn
nghiïn cûáu naây, vaâ sûã duång noá àïí coá àûúåc möåt caái nhòn töíng
húåp vïì viïåc chñnh saách cho khu vûåc taâi chñnh àûúåc sûã duång
nhû thïë naâo trong thïë kyã múái àïí thuác àêíy tùng trûúãng vaâ goáp
phêìn xoaá àoái giaãm ngheâo.
Khi moåi viïåc töët àeåp, taâi chñnh seä hoaåt àöång êm thêìm àùçng
sau; nhûng khi moåi thûá xêëu ài, thò thêët baåi cuãa khu vûåc taâi
chñnh laåi hiïån lïn möåt caách àau àúán. Caã thaânh cöng vaâ thêët
baåi àïìu chuã yïëu bùæt nguöìn tûâ möi trûúâng chñnh saách. Chñnh
saách cêìn phaãi taåo ra vaâ duy trò möåt cú súã haå têìng thïí chïë –
trong nhûäng lônh vûåc nhû thöng tin, luêåt phaáp, vaâ àiïìu tiïët –
tûác laâ nhûäng àiïìu thiïët yïëu àïí vêån haânh suön seã caác húåp àöìng
taâi chñnh. Trïn hïët, caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách cêìn laâm
viïåc cuâng vúái thõ trûúâng àïí gùæn àöång cú khuyïën khñch tû
nhên vúái lúåi ñch chung. Khi tònh traång chi phñ cöng nghïå
thöng tin liïn laåc haå thêëp chûa tûâng coá, dêîn àïën sûå höåi nhêåp
Lúâi noái àêìu
Kinh Tế Thế Giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh Tế Thế Giới - Người đăng: nvpha99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
283 Vietnamese
Kinh Tế Thế Giới 9 10 823