Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Được đăng lên bởi maithingoctrinh1
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Nội dung
Thế nào là kinh tế thị trường .Kinh tế thị trường định hướng đến
I
xã hội chủ nghĩa
Bối cảnh và sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường
thời kì đổi mới
I

I.Thế nào là kinh tế thị trường .Kinh tế thị trường định hướng đến xã hội
chủ nghĩa
1.Quan niệm chung về kinh tế thị trường
và đặc điểm chung của kinh tế thị trường
1.1 Quan niệm chung về kinh tế thị
trường
+Kinh tế thị trường là trình độ phát triển
cao của kinh tế hàng hoá, trong đó toàn
bộ các yếu tố "đầu vào" và "đầu ra" của
sản xuất đều thông qua thị trường. Kinh
tế hàng hoá và kinh tế thị trường không
đồng nhất với nhau, chúng khác nhau về
trình độ phát triển. Về cơ bản chúng có
cùng nguồn gốc và cùng bản chất.
+Theo C.Mác, sản xuất và lưu thông hàng
hoá là hiện tượng vốn có của nhiều hình
thái kinh tế - xã hội. Những điều kiện ra
đời và tồn tại của kinh tế hàng hoá cũng
như các trình độ phát triển của nó do sự
phát triển của lực lượng sản xuất tạo ra.

1.2. Đặc điểm chung của kinh tế thị trường
+ Các chủ thế kinh tế có quyền tự chử rất cao khác với kinh tế tập trung
+ Vấn đề lợi ích được đặt ra nghiêm trọng
+ Dung lượng thị trường lớn,sản phẩm phong phú, thõa mãn được nhu
cầu người tiêu dùng
+ Giá cả được xác định ngay trên thị trường
+ Cạnh tranh là tất yếu trong nền kinh tế thị trường
+ Kinh tế thị trường là một hệ thống mở,sản xuất ra để bán trao đổi

2.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.1Đặc trưng,bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam

2.1.1Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một mặt vừa có những
tnh chất chung của nền kinh tế thị trường: Một là, các chủ thể kinh tế có tnh độc lập, có
quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh. Hai là, giá cả do thị trường quyết định, hệ thống
thị trường được phát triển đầy đủ và nó có tác dụng làm cơ sở cho việc phân phối các
nguồn lực kinh tế vào trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Ba là, nền kinh tế vận
động theo những quy luật vốn có của kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung
cầu, quy luật cạnh tranh... Sự tác động của các quy luật đó hình thành cơ chế tự điều tiết
của nền kinh tế. Bốn là, nếu là nền kinh tế thị trường hiện đại thì còn có sự điều tiết vĩ mô
của Nhà nước thông qua pháp luật kinh tế, kế hoạch hoá, các chính sách kinh tế

+Về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường
•

Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là giải phóng sức sản xuất, động
viên mọi nguồn lực trong nước và ngoài...
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG



!"#$%&'!"(
%)*
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Người đăng: maithingoctrinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 9 10 104