Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế thị trường và toàn cầu hóa

Được đăng lên bởi vuthithuhuyen
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 6
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN,
TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2014)

Phần 1
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Ở VIỆT NAM
I. KHÁI QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Theo C. Mác, kinh tế thị trường là một giai đoạn phát triển tất yếu của lịch
sử mà bất cứ nền kinh tế nào cũng phải trải qua để đạt tới nấc thang cao hơn trên
con đường phát triển và nền kinh tế TBCN chính là nền kinh tế thị trường phát
triển đến trình độ phổ biến và hoàn chỉnh. Nấc thang cao hơn chính là nền kinh tế
cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là nền kinh tế XHCN. Để chuyển lên nấc
thang này, nền kinh tế thị trường phải phát triển hết mức, phải trở thành phổ biến
trong đời sống kinh tế - xã hội.
Đây là một kết luận lý luận quan trọng. Nó khái quát quá trình phát triển của
lịch sử nhân loại, trong đó, kinh tế thị trường được xác định là một nấc thang tất
yếu, mang tính phổ biến. Tính phổ biến của kinh tế thị trường thể hiện ở cấu trúc
khung chung cho mọi nền kinh tế thị trường.
1. Những yếu tố cơ bản của kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường nói chung bao hàm những yếu tố chủ yếu cơ bản như sau:
Thứ nhất, độc lập của các chủ thể trong nền kinh tế
Nền kinh tế thị trường đòi hỏi sự tồn tại của các chủ thể kinh tế độc lập dưới
nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Các chủ thể này hoàn toàn động lập, tự chủ
trong việc quyết định: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai? Họ
tự chịu trách nhiệm đối với quyết định sản xuất kinh doanh của bản thân dựa trên
những tín hiệu thị trường.
Về bản chất, nền kinh tế thị trường thị trường có cấu trúc đa sở hữu. Trong
cấu trúc, sở hữu tư nhân luôn luôn là thành tố tất yếu, bắt buộc. Phủ nhận sở hữu tư
nhân có nghĩa là bác bỏ kinh tế thị trường trên thực tế. Bên cạnh sở hữu tư nhân,
còn có các dạng sở hữu khác là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và dạng đồng sở
hữu của các chủ thể khác, ví dụ sở hữu CTCP, DN tư bản nhà nước, v.v.
Về nguyên tắc, các chủ thể sở hữu và các hình thức sở hữu trong nền kinh tế
thị trường là độc lập và bình đẳng với nhau trước pháp luật và trong hoạt động
kinh doanh. Nhưng mỗi hình thức sở hữu và mỗi chủ thể sở hữu lại có vai trò, vị
thế và chức năng đặc thù trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường.
Thứ hai, hệ thống đồng bộ các thị trường và thể chế tương ứng
Mọi nền kinh tế thị trường đều có các yếu tố cấu thành cơ bản là các thị
trường, bao gồm các thị trường yếu tố [các thị trường đầ...
CHUYÊN ĐỀ 6
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN,
TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2014)
Phần 1
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Ở VIỆT NAM
I. KHÁI QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Theo C. Mác, kinh tế thị trường một giai đoạn phát triển tất yếu của lịch
sử bất cứ nền kinh tế nào cũng phải trải qua để đạt tới nấc thang cao hơn trên
con đường phát triển nền kinh tế TBCN chính nền kinh tế thị trường phát
triển đến trình độ phổ biến hoàn chỉnh. Nấc thang cao hơn chính nền kinh tế
cộng sản chủ nghĩa giai đoạn đầu nền kinh tế XHCN. Để chuyển lên nấc
thang này, nền kinh tế thị trường phải phát triển hết mức, phải trở thành phổ biến
trong đời sống kinh tế - xã hội.
Đây là một kết luận lý luận quan trọng. Nó khái quát quá trình phát triển của
lịch sử nhân loại, trong đó, kinh tế thị trường được xác định một nấc thang tất
yếu, mang tính phổ biến. Tính phổ biến của kinh tế thị trường thể hiện cấu trúc
khung chung cho mọi nền kinh tế thị trường.
1. Những yếu tố cơ bản của kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường nói chung bao hàm những yếu t ch yếu cơ bn như sau:
Thứ nhất, độc lập của các chủ thể trong nền kinh tế
Nền kinh tế thị trường đòi hỏi sự tồn tại của các chủ thể kinh tế độc lập dưới
nhiều hình thức s hữu khác nhau. Các chủ thể này hoàn toàn động lập, tự chủ
trong việc quyết định: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào sản xuất cho ai? Họ
tự chịu trách nhiệm đối với quyết định sản xuất kinh doanh của bản thân dựa trên
những tín hiệu thị trường.
Về bản chất, nền kinh tế thị trường thị trường cấu trúc đa shữu. Trong
cấu trúc, sở hữu tư nhân luôn luôn là thành tố tất yếu, bắt buộc. Phủ nhận sở hữu tư
nhân nghĩa bác bỏ kinh tế thị trường trên thực tế. Bên cạnh sở hữu nhân,
còn các dạng sở hữu khác shữu nhà nước, sở hữu tập thể dạng đồng sở
hữu của các chủ thể khác, ví dụ sở hữu CTCP, DN tư bản nhà nước, v.v.
Về nguyên tắc, các chủ thể sở hữucác hình thức sở hữu trong nền kinh tế
thị trường độc lập bình đẳng với nhau trước pháp luật trong hoạt động
kinh doanh. Nhưng mỗi hình thức sở hữu mỗi chủ thể sở hữu lại vai trò, vị
thế và chức năng đặc thù trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường.
Thứ hai, hệ thống đồng bộ các thị trường và thể chế tương ứng
Mọi nền kinh tế thị trường đều các yếu tố cấu thành bản các thị
trường, bao gồm các thị trường yếu tố [các thị trường đầu vào như thị trường đất
đai, thị trường sức lao động, thị trường tài chính (thị trường tiền tệ, thị trường
1
Kinh tế thị trường và toàn cầu hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế thị trường và toàn cầu hóa - Người đăng: vuthithuhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Kinh tế thị trường và toàn cầu hóa 9 10 747