Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế thủy lợi

Được đăng lên bởi duc_khung_91
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 4319 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KINH TẾ XÂY DỰNG (CN XD-THỦY LỢI –THỦY ĐIỆN)

CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC (4 tiết)
1.1. Tầm quan trọng của tài nguyên nước đến kinh tế xã hội
Nước là một trong những yếu tố quan trọng quyết định mọi sự sống trên trái đất,
nhưng nguồn nước sạch không phải là vô tận
Nguồn nước tự nhiên phân bố không đều trên trái đất theo không gian và thời gian,
nhu cầu dùng nước và các biện pháp khai thác một cách có hiệu quả nguồn nước ở các
quốc gia khác nhau, làm cho các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước trên thế giới trở
nên cấp bách
1.1.1. Tài nguyên nước trên trái đất.
Ước tính tổng lượng nước trên trái đất 1,4 tỷ km 3 trong đó 1,37 tỷ km3 (97,6 %) là
nước mặn ở các đại dương. Nước ngọt chỉ chiếm khoảng hơn 2% tổng lượng nước trên
trái đất, trong đó 68,7% là băng và sông băng,30,1% là nước ngầm, 0,3% là nước mặt và
0,9% là các loại nước khác. Trong 0,3% nước mặt thì các hồ nước ngọt chiếm 87%, các
đầm nước ngọt chiếm 11% còn lại các sông chỉ chiếm 2%
Bảng 1.1 Tài nguyên nước trên trái đất
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Dạng tồn tại
Đại dương
Dạng băng ở hai cực và các sông
Nước ngầm
Hồ nước ngọt
Hồ nước mặn
Nước trong đất
Các sông
Nước dạng hơi trong không khí

Trữ lượng (103 km3)
1.370.000
29.000
4.000
125
104
67
1,2
14

Tỷ lệ (%)
97,61
2,08
0,29
0,009
0,008
0,005
0,00009
0,0009

Những vấn đề cần được quan tâm trong sử dụng tổng hợp nguồn nước trên thế giới:
- Áp lực về sử dụng nước đang gia tăng : Dân số thế giới bùng nổ, hoạt động kinh tế
tăng trưởng, mức sống được nâng cao là các nguyên nhân dẫn đến suy kiệt nguồn nước
sạch vốn có hạn
- Gia tăng dân số gây căng thẳng về nước : Trong thế kỷ 20 dân số thế giới tăng lên
khoảng 3 lần, trong khi đó nhu cầu về nước tăng lên 7 lần
- Ảnh hưởng bởi ô nhiểm: Ô nhiễm nguồn nước liên quan đến những hoạt động của
con người, nguồn nước trở thành nơi thu trữ chất thải ô nhiễm của sinh hoạt, sản xuất
nông nghiệp, công nghiệp ..Chất lượng nguồn nước suy giảm do ô nhiễm nước ở hạ lưu,
ảnh hưởng sức khỏe con người, gây suy giảm hệ sinh thái, gia tăng tranh chấp nước sạch.
- Khủng hoảng về thiếu nước : Do hai nguyên nhân: sự quản lý nước kém hiệu quả
và sự cạnh tranh về nguồn nước vốn có hạn.
1.1.2. Tài nguyên nước sông ngòi Việt Nam.
GVC. Th.S Nguyễn Đăng Thạch

1

KINH TẾ XÂY DỰNG (CN XD-THỦY LỢI –THỦY ĐIỆN)
Tài nguyên nước mặt (dòng chảy sông ngòi) của Việt Nam chiếm khoảng 2% tổng
lượng dòng chảy của các sông trên thế giới, trong khi diện tích đất liền chỉ chiếm khoảng
1,35% của thế giới. Đặc điểm quan trọng của tài nguyên nước m...
KINH TẾ XÂY DỰNG (CN XD-THỦY LỢI –THỦY ĐIỆN)
CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC (4 tiết)
1.1. Tầm quan trọng của tài nguyên nước đến kinh tế xã hội
Nước một trong những yếu tố quan trọng quyết định mọi sự sống trên trái đất,
nhưng nguồn nước sạch không phải là vô tận
Nguồn nước tự nhiên phân bố không đều trên trái đất theo không gianthời gian,
nhu cầu dùng nước và các biện pháp khai thác một cách hiệu quả nguồn nước các
quốc gia khác nhau, làm cho các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước trên thế giới trở
nên cấp bách
1.1.1. Tài nguyên nước trên trái đất.
Ước tính tổng lượng nước trên trái đất 1,4 tỷ km
3
trong đó 1,37 tỷ km
3
(97,6 %)
nước mặn các đại dương. Nước ngọt chỉ chiếm khoảng n 2% tổng lượng nước trên
trái đất, trong đó 68,7% là băngsông băng,30,1% là nưc ngầm, 0,3% là nưc mặt và
0,9% các loại nước khác. Trong 0,3% nước mặt thì các hồ nước ngọt chiếm 87%, các
đầm nước ngọt chiếm 11% còn lại các sông chỉ chiếm 2%
Bảng 1.1 Tài nguyên nước trên trái đất
TT Dạng tồn tại Trữ lượng (10
3
km
3
) Tỷ lệ (%)
1 Đại dương 1.370.000 97,61
2 Dạng băng ở hai cực và các sông 29.000 2,08
3 Nước ngầm 4.000 0,29
4 Hồ nước ngọt 125 0,009
5 Hồ nước mặn 104 0,008
6 Nước trong đất 67 0,005
7 Các sông 1,2 0,00009
8 Nước dạng hơi trong không khí 14 0,0009
Những vấn đề cần được quan tâm trong sử dụng tổng hợp nguồn nước trên thế giới:
- Áp lực về sử dụng nưc đang gia tăng : Dân số thế giới bùng nổ, hoạt động kinh tế
tăng trưởng, mức sống được nâng cao các nguyên nhân dẫn đến suy kiệt nguồn nước
sạch vốn có hạn
- Gia tăng dân số gây căng thẳng vnước : Trong thế kỷ 20 dân số thế giới tăng lên
khoảng 3 lần, trong khi đó nhu cầu về nước tăng lên 7 lần
- Ảnh hưởng bởi ô nhiểm: Ô nhiễm nguồn nước liên quan đến những hoạt động của
con người, nguồn c trở thành nơi thu trữ chất thải ô nhiễm của sinh hoạt, sản xuất
nông nghiệp, công nghiệp ..Chất lượng nguồn nước suy giảm do ô nhiễm nước hạ lưu,
ảnh hưởng sức khỏe con người, gây suy giảm hệ sinh thái, gia tăng tranh chấp nước sạch.
- Khủng hoảng vthiếu nước : Do hai nguyên nhân: sự quản lý nước kém hiệu quả
và sự cạnh tranh về nguồn nước vốn có hạn.
1.1.2. Tài nguyên nước sông ngòi Việt Nam.
GVC. Th.S Nguyễn Đăng Thạch
1
Kinh tế thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế thủy lợi - Người đăng: duc_khung_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Kinh tế thủy lợi 9 10 197