Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế tri thức và sở hữu trí tuệ

Được đăng lên bởi banmehoangda
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 26 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN HỌC: KINH TẾ TRI THỨC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1.Trình bày khái niệm về Kinh tế tri thức, những đặc điểm cơ bản của Kinh tế tri thức.
 Khái niệm Kinh tế tri thức : Khái niệm kinh tế tri thức ra đời từ năm 1995 do Tổ chức OPCD
nêu ra "Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh, truyền bá và sử dụng tri thức trở thành yếu
tố quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống". Sau đó,
năm 2003 chương trình "Tri thức vì sự phát triển" đã đưa ra một khái niệm rộng hơn: "Là nền kinh tế sử
dụng một cách hiệu quả tri thức cho sự phát triển KT-XH. Điều này bao gồm việc chuyển giao, cải tiến
công nghệ nước ngoài cũng như sự thích hợp hoá và sáng tạo hoá các tri thức cho những nhu cầu riêng
biệt". Theo Giáo sư, Viện sĩ Đặng Hữu - Trưởng ban Công nghệ thông tin thì "Kinh tế tri thức là nền kinh
tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế,
tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống".
 Theo định nghĩa của WBI - là "nền kinh tế dựa vào tri thức như động lực chính cho tăng trưởng
kinh tế. Đó là nền kinh tế trong đó kiến thức được lĩnh hội, sáng tạo, phổ biến và vận dụng để thúc đẩy
phát triển". Tại hội thảo, Jean-Eric Aubert, chuyên gia hàng đầu của WBI, nói cụ thể hơn: "Phải phân biệt
đó không phải là nền kinh tế dựa vào công nghệ và viễn thông! Kinh tế tri thức là đặt tri thức, sáng tạo và
các chính sách liên quan đến chúng vào trọng tâm của chiến lược phát triển cho tất cả các nước ở nhiều
mức độ phát triển khác nhau"
 Như vậy, kinh tế tri thức là lực lượng sản xuất của thế kỷ 21. Đặc trưng của nền kinh tế tri thức là
thị trường chất xám. Trong đó, con người là vốn quý nhất. Tri thức là yếu tố quyết định của sản xuất, sáng
tạo đổi mới là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Công nghệ mới trở thành nhân tố quan trọng hàng
đầu trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, công nghệ thông tin được ứng dụng một cách rộng rãi.
Muốn nâng cao năng suất lao động xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm phải có tri thức, phải làm chủ
được tri thức, phải biết vận dụng, quản lý tri thức mới có thể cạnh tranh và đồng thời đảm bảo phát triển
bền vững.
 Có người còn cho rằng: Kinh tế tri thức là hình thái phát triển cao nhất hiện nay của nền kinh tế
hàng hóa, trong đó công thức hoạt động cơ bản Tiền - Hàng - Tiền được thay thế bằng Tiền - Tri Thức Tiền và vai trò quyết định của Tri thức.
 Vậy kinh tế tri thức là gì? Kinh tế tri thức là nền ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN HỌC: KINH TẾ TRI THỨC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1.Trình bày khái niệm về Kinh tế tri thức, những đặc điểm cơ bản của Kinh tế tri thức.
Khái niệm Kinh tế tri thức : Khái niệm kinh tế tri thức ra đời từ năm 1995 do Tổ chức OPCD
nêu ra "Nền kinh tế tri thức là nn kinh tế trong đó sự sản sinh, truyền bá và sử dụng tri thức trở thành yếu
tố quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống". Sau đó,
năm 2003 chương trình "Tri thức sự phát triển" đã đưa ra một khái niệm rộng hơn: "Là nn kinh tế sử
dụng mộtch hiệu quả tri thức cho sự phát triển KT-XH. Điều này bao gồm việc chuyển giao, cải tiến
công nghệ nước ngoài cũng như sự thích hợp hoá sáng tạo hoác tri thức cho những nhu cầu riêng
biệt". Theo Giáo sư, Viện sĩ Đặng Hữu - Trưởng ban Công nghệ thông tin thì "Kinh tế tri thức là nền kinh
tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cậpsử dụng tri thức giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế,
tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống".
Theo định nghĩa của WBI - "nền kinh tế dựa vào tri thức như động lực chính cho tăng trưởng
kinh tế. Đó nền kinh tế trong đó kiến thức được lĩnh hội, sáng tạo, phổ biến và vận dụng để thúc đẩy
phát triển". Tại hội thảo, Jean-Eric Aubert, chuyên gia hàng đầu của WBI, nói cụ thể hơn: "Phải phân biệt
đó không phải là nền kinh tế dựa vào ng nghệ và viễn thông! Kinh tế tri thức là đặt tri thức, sáng tạo
các chính sách liên quan đến chúng vào trọng tâm của chiến lược phát triển cho tất cả các nước nhiều
mức độ phát triển khác nhau"
Như vậy, kinh tế tri thức là lực lượng sản xuất của thế kỷ 21. Đặc trưng của nền kinh tế tri thức là
thị trường chất xám. Trong đó, con người là vốn quý nhất. Tri thức là yếu tố quyết định của sản xuất, sáng
tạo đổi mới động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Công nghệ mới tr thành nhân tố quan trọng hàng
đầu trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, công nghệ thông tin được ứng dụng một cách rộng rãi.
Muốnng cao năng suất lao động hội, nâng cao chất lượng sản phẩm phải tri thức, phải làm chủ
được tri thức, phải biết vận dụng, quản tri thức mới thể cạnh tranh đồng thời đảm bảo phát triển
bền vững.
người n cho rằng: Kinh tế tri thức hình thái phát triển cao nhất hiện nay của nền kinh tế
hàng hóa, trong đó công thức hoạt động bản Tiền - Hàng - Tiền được thay thế bằng Tiền - Tri Thức -
Tiền và vai trò quyết định của Tri thức.
Vậy kinh tế tri thức gì? Kinh tế tri thức nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập sử
dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng
cuộc sống.
Đặc điểm cơ bản của Kinh tế tri thức : + Hình thành thị trường chất xám
+ Sáng tạo và đổi mới - Động lực của phát triển
+ Ứng dụng sâu rộng các thành tựu công nghệ cao
+ Xuất hiện những đột phá trong phương thức trao đổi hàng hoá
2. Phân tích xu hướng phát triển của kinh tế tri thức hiện nay.
Khái niệm KTTT, nêu đặc điểm của KTTT )như câu 1)
Những xu hướng phát triển của KTTT:
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng hàm lượng tri thức.
+ Sự phát triển không ngừng của CN thông tin
+ Thương mại điện tử ngày càng thể hiện tính ưu việt so với các phương thức giao dịch truyền thống
1
Kinh tế tri thức và sở hữu trí tuệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế tri thức và sở hữu trí tuệ - Người đăng: banmehoangda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kinh tế tri thức và sở hữu trí tuệ 9 10 72