Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi tranml101094-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NỘI DUNG
1.

Chương 1: Đại cương về kinh tế học

2.

Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

3.

Chương 3: Các phương pháp xác định GDP và GNP

4.

Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

5.

Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

6.

Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

7.

Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

8.

Chương 8: Kinh tế vĩ mô trong điều kiện nền kinh tế mở

1

CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ HỌC
1.1.

Khái niệm, đặc trưng và các phương pháp nghiên cứu kinh tế học
1.1.1. Khái niệm về Kinh tế học
Kinh tế học là môn học nghiên cứu xem xã hội sử dụng như thế nào nguồn

tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra hàng hóa cần thiết và phân phối cho các
thành viên trong xã hội.
1.1.2. Những đặc trưng cơ bản của Kinh tế học
Nghiên cứu sự khan hiếm các nguồn lực một cách tương đối với nhu cầu
kinh tế, xã hội.
Luôn dựa trên những giả định có tính chất hợp lý về những diễn biến của

1.2.

các sự kiện kinh tế.
Kinh tế học là một bộ phận nghiên cứu mặt lượng.
Kinh tế học mang tính toàn diện và tính tổng hợp.
Các kết quả nghiên cứu kinh tế chỉ xác định được ở mức trung bình.
1.1.3. Phương pháp luận nghiên cứu của Kinh tế học
Phương pháp quan sát
Phương pháp phân tích
Phương pháp trừu tượng khoa học
Phương pháp thống kê
Phương pháp mô hình toán
Tổ chức kinh tế của một nền kinh tế hỗn hợp
1.2.1. Ba chức năng cơ bản của nền kinh tế
Sản xuất ra những hàng hóa và dịch vụ nào, với số lượng là bao nhiêu
Các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra như thế nào
Các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất cho ai
1.2.2.

Tổ chức kinh tế của nền kinh tế hỗn hợp

Nền kinh tế tập quán truyền thống
Nền kinh tế chỉ huy (hay kế hoạch hóa tập trung – command economy)
Nền kinh tế thị trường (market economy)
Nền kinh tế hỗn hợp (mixed economy)
+

Nền kinh tế hỗn hợp gồm có 4 tác nhân: Người tiêu dùng, nhà doanh
nghiệp, Chính phủ và người nước ngoài.
2

+

Nền kinh tế hỗn hợp là một nền kinh tế trong đó cơ chế thị trường xác
định giá cả và sản lượng trong nhiều lĩnh vực, còn Chính phủ thì điều
tiết thị trường thông qua các chương trình thuế, chi tiêu và ban hành các
luật lệ. Mô hình “kinh tế hỗn hợp” của từng nước có thể khác nhau tùy
thuộc vào mức độ can thiệp của Chính phủ đối với thị trường.

1.3.

Một số khái niệm cơ bản
1.3.1. Các yếu tố sản xuất
Đất đai và tài nguyên thiên nhiên
Lao động
Vốn
1.3.2. Giới hạn khả năng sản xuất
Đường giới hạn khả năng sản xuất – PPF, mô tả mức sản xuất tối đa mà nền
kinh tế có thể đạt được với số lượng đầu vào và công nghệ sẵn có. Nó cho
biết các k...
NỘI DUNG
1. Chương 1: Đại cương về kinh tế học
2. Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô
3. Chương 3: Các phương pháp xác định GDP và GNP
4. Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa
5. Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ
6. Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh
7. Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát
8. Chương 8: Kinh tế vĩ mô trong điều kiện nền kinh tế mở
1
Kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế vi mô - Người đăng: tranml101094-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Kinh tế vi mô 9 10 326