Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vỉ mô

Được đăng lên bởi tranglovely1807
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lac Hong
university
1.

CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ
Định luật Okun
•

Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì thất
nghiệp sẽ tăng thêm 2%.

Ut = Un +

Yp +Yt
* 50

Yp

Khi tốc độ của sản lượng thực tế cao hơn tốc độ tăng của sản
lượng tiềm năng 2.5% thì thất nghiệp giảm 1%
•

Ut = U-1 – 0.4(y-p)
2.

Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.
•

Chính sách tài khóa

- Chính sách suy thoái

•

Chính sách ngoại thương

- Chính sách thu nhập

Nếu: Yt > Yp : Lạm phát
Nếu: Yt < Yp : Suy thoái
Nếu: Yt  Yp : Ổn định
3.

Tổng cung AS

4.

Tổng cầu AD

5.

Học trong tài liệu (các chỉ tiêu SNA) hệ thống tài khoản quốc gia.

6.

Hệ thống sản xuất vật chất MPS

7. 3 cách tính GDP
•

Khấu hao (De)

•

Tiết kiện (S): S=DI-C ( DI là thu thập khả dụng)

Đầu tư(I)

•

Thuế (Tx) 2 loại ( thực thu (Td) và gián thu(Ti))

•

Chi chuyển nhượng: Tr

•

Tiêu dung (C)

Chi mua hàng hóa và dịch vụ chính phủ (G) chi cho tiêu dùng(Cg) và
đầu tư(Ig)
Chi tiêu Cp : G= Cg + Ig

•

Xuất khẩu (X) nhập khẩu (M): NX= X-M

•

Tiền lương (W)

•

Lợi nhuận (Pr)

Tiền cho thuê (R)

Tiền lãi (i)

7.1 Tính GDP theo phương pháp sản xuất.
Giá trị gia tăng VA ( GDP =£VAi )
7.2 Tính GDP theo PP phân phối.

GDP= De+W+R+i+ Pr+ Ti
7.3 Tính GDP theo PP Chi tiêu

GDP=C+I+G+X-M ( X-M : Xuất khẩu ròng)
8.

Tốc độ tăng trường bình quân.

n-1

Chỉ tiêu năm cuối

Vtb =

-1

X 100

Chỉ tiêu năm đầu

Tốc độ tăng hằng năm: phản ánh phần trăn thay đổi của sản lượng ở năm sau so với
năm trước.
Vt =

9.

Chỉ tiêu năm t – chỉ tiêu năm (t-1) /chỉ tiêu năm (t-1) x100

Tính GDP đến các chi tiêu khác.
•

Tổng sản phẩm quốc dân :

GNP=GDP+NIA

•

Sản phẩm quốc dân ròng:

NNP=GNP-De

•

Thu nhập quốc dân:

NI=NNPmp-Ti

•

Thu nhập cá nhân:
cho CP)

PI=NI-Pr+Tr ( Pr lợi nhận giữa lại và nộp

•

Thu nhập khả dụng:

DI=PI-thuế thu nhập cá nhân.

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG
 DD£ tổng cầu = DD£ tổng cung

1.

Thu nhập khả dụng (Yd)
Yd = Y-Tx+ Tr ( Chương này giả định nền ktế đóng cửa và không có chính
phủ ) nên không tồn tại Tx và Tr : Yd=Y hay Yd=C+S với ( C: tiêu dung; S:
tiết kiệm)

2.

Tiêu dùng biên (Cm)
C

Tiết kiệm biên (Sm)
S

Cm =

Sm =Yd

Yd
C

Cm+Sm =

S

Yd + Yd

Hệ quả: Cm+ Sm = 1

3.

Hàm tiêu dùng: C= f(Yd)

Hàm tiết kiệm: S=f(Yd)

4.

Hàm C và hàm S có dạng tổng quát:

C = C0 + Cm.Yd

S = -C0 + (1-Cm).Yd
Hệ số (1-Cm) chính là Sm C0 > 0 và 0< Cm<1
Hàm đầu tư theo sản lượng : I = f(Y)
đầu tư biên)
5.

Hàm đầu tư tổng quát: I = Io + Im.Y (Im

6.

Hàm đầu tư theo sản lượng...
CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ
1. Định luật Okun
Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì thất
nghiệp sẽ tăng thêm 2%.
U
t
= U
n
+ * 50
Khi tốc độ của sản lượng thực tế cao hơn tốc độ tăng của sản
lượng tiềm năng 2.5% thì thất nghiệp giảm 1%
U
t
= U
-1
– 0.4(y-p)
2. Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.
Chính sách tài khóa - Chính sách suy thoái
Chính sách ngoại thương - Chính sách thu nhập
Nếu: Y
t
> Y
p
: Lạm phát
Nếu: Y
t
< Y
p
: Suy thoái
Nếu: Y
t
Y
p
: Ổn định
3. Tổng cung AS
4. Tổng cầu AD
5. Học trong tài liệu (các chỉ tiêu SNA) hệ thống tài khoản quốc gia.
6. Hệ thống sản xuất vật chất MPS
7. 3 cách tính GDP
Khấu hao (D
e
) Đầu tư(I) Tiêu dung (C)
Tiết kiện (S): S=DI-C ( DI là thu thập khả dụng)
Thuế (Tx) 2 loại ( thực thu (Td) và gián thu(Ti))
Chi chuyển nhượng: Tr
Chi mua hàng hóa và dịch vụ chính phủ (G) chi cho tiêu dùng(C
g
) và
đầu tư(I
g
)
Chi tiêu Cp : G= C
g
+ I
g
Xuất khẩu (X) nhập khẩu (M): NX= X-M
Tiền lương (W) Tiền cho thuê (R) Tiền lãi (i)
Lợi nhuận (Pr)
Y
p
+ Y
t
Y
p
Lac Hong
university
kinh tế vỉ mô - Trang 2
kinh tế vỉ mô - Người đăng: tranglovely1807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kinh tế vỉ mô 9 10 46