Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi anhtp14402
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1./ Giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X tăng lên, thì hệ số co dãn của cầu theo giá sản phẩm
X là:
a) ED > 1
.b) ED < 1
.c) ED = 0
.d) ED = 1
2./ Khi thu nhập tăng lên 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng lên 5%, với các điều kiện khác không đổi, thì ta có thể
kết luận sản phẩm X là:
a) Sản phẩm cấp thấp
b) Xa xí phẩm
c) Sản phẩm thiết yếu
d) Sản phẩm độc lập
3./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm thay thế thì:
a) Exy > 0
b) Exy < 0
c) Exy = 0
d) Exy =1
4./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm bổ sung thì:
a) Exy > 0
b) Exy < 0
c) Exy = 0
d) Tất cả đều sai
5./ Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển do:
a) Giá sản phẩm X thay đổi
b) Thu nhập người tiêu dùng thay đổi
c) Thuế thay đổi
d) Giá cả sản phẩm thay thế giảm
6./ Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi:
a) Giá sản phẩm X thay đổi
b) Chi phí sản xuất sản phẩm X thay đổi
c) Thu nhập của người tiêu thụ thay đổi
d) Tất cả các câu trên
7./ Nếu giá sản phẩm X tăng lên, các điều kiện khác không đổi thì:
a) Cầu sản phẩm X tăng lên
b) Khối lượng tiêu thụ SP X tăng lên
c) Khối lượng tiêu thụ sản phẩm X giảm xuống
d) Phần chi tiêu sản phẩm X tăng lên
8./ Nếu giá cân bằng sản phẩm là P = 15 đ/sp, chính phủ đánh thuế 3đ/sp làm giá cân bằng tăng lên P = 17 đ/sp, có thể
kết luận:
a) Cầu co giãn nhiều hơn so với cung
b) Cầu co giãn ít hơn so với cung
c) Cầu co giãn tương đương với cung
d) Tất cả đều sai
9./ Khi giá hàng Y: Py = 4 thì lượng cầu hàng X: Qx = 10 và khi Py =6 thì Qx =12, với các yếu tố khác không đổi. Kết luận X
và Y là 2 sản phẩm:
a) bổ sung theo nhau
b) Thay thế cho nhau
c) Vừa thay thế, vừa bổ sung
d) Không liên quan
10./ Nếu mục tiêu của công ty là tối đa hóa doanh thu, và cầu về sản phẩm của công ty tại mức giá hiện có là co giãn
nhiều, công ty sẽ:
a) Tăng giá
b) Giảm giá
c) Tăng lượng bán
d) Giữ giá như cũ
11./ Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi, giá cả và lượng cân bằng mới của hàng hóa thông thường sẽ:
a) Giá thấp hơn và lượng cân bằng lớn hơn
b) Giá cao hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn
c) Giá thấp hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn
d) Không thay đổi
12./ Yếu tố nào sau đây không được coi là yếu tố quyết định cầu hàng hóa
a) Giá hàng hóa liên quan
b) Thị hiếu, sở thích
c) Giá các yếu tố đầu vào để sản xuất hàng hóa
d) Thu nhập
13./ Hàng hóa A là những hàng thứ cấp. Nếu giá của A giảm đột ngột còn phân nữa. Tác động thay thế sẽ làm cầu hàng
A:
a) Tăng lên gấp đôi
b) Tăng ít hơn gấp đôi
c) Giảm còn một nửa
d) Các câu trên đều sai
Dùng thông tin sau để tr...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1./ Giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X tăng lên, thì hệ số co dãn của cầu theo giá sản phẩm
X là:
a) ED > 1 .b) ED < 1 .c) ED = 0 .d) ED = 1
2./ Khi thu nhập tăng lên 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng lên 5%, với các điều kiện khác không đổi, thì ta có thể
kết luận sản phẩm X là:
a) Sản phẩm cấp thấp b) Xa xí phẩm c) Sản phẩm thiết yếu d) Sản phẩm độc lập
3./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm thay thế thì:
a) E
xy
> 0 b) E
xy
< 0 c) E
xy
= 0 d) E
xy
=1
4./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm bổ sung thì:
a) E
xy
> 0 b) E
xy
< 0 c) E
xy
= 0 d) Tất cả đều sai
5./ Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển do:
a) Giá sản phẩm X thay đổi b) Thu nhập người tiêu dùng thay đổi
c) Thuế thay đổi d) Giá cả sản phẩm thay thế giảm
6./ Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi:
a) Giá sản phẩm X thay đổi b) Chi phí sản xuất sản phẩm X thay đổi
c) Thu nhập của người tiêu thụ thay đổi d) Tất cả các câu trên
7./ Nếu giá sản phẩm X tăng lên, các điều kiện khác không đổi thì:
a) Cầu sản phẩm X tăng lên b) Khối lượng tiêu thụ SP X tăng lên
c) Khối lượng tiêu thụ sản phẩm X giảm xuống d) Phần chi tiêu sản phẩm X tăng lên
8./ Nếu giá cân bằng sản phẩm P = 15 đ/sp, chính phủ đánh thuế 3đ/sp làm giá cân bằng tăng lên P = 17 đ/sp, thể
kết luận:
a) Cầu co giãn nhiều hơn so với cung b) Cầu co giãn ít hơn so với cung
c) Cầu co giãn tương đương với cung d) Tất cả đều sai
9./ Khi giá hàng Y: P
y
= 4 thì lượng cầu hàng X: Q
x
= 10 và khi P
y
=6 thì Q
x
=12, với các yếu tố khác không đổi. Kết luận X
và Y là 2 sản phẩm:
a) bổ sung theo nhau b) Thay thế cho nhau
c) Vừa thay thế, vừa bổ sung d) Không liên quan
10./ Nếu mục tiêu của công ty tối đa hóa doanh thu, cầu về sản phẩm của công ty tại mức giá hiện co giãn
nhiều, công ty sẽ:
a) Tăng giá b) Giảm giá c) Tăng lượng bán d) Giữ giá như cũ
11./ Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi, giá cả và lượng cân bằng mới của hàng hóa thông thường sẽ:
a) Giá thấp hơn và lượng cân bằng lớn hơn b) Giá cao hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn
c) Giá thấp hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn d) Không thay đổi
12./ Yếu tố nào sau đây không được coi là yếu tố quyết định cầu hàng hóa
a) Giá hàng hóa liên quan b) Thị hiếu, sở thích
c) Giá các yếu tố đầu vào để sản xuất hàng hóa d) Thu nhập
13./ Hàng hóa A những hàng thứ cấp. Nếu giá của A giảm đột ngột còn phân nữa. Tác động thay thế sẽ làm cầu hàng
A:
a) Tăng lên gấp đôi b) Tăng ít hơn gấp đôi
c) Giảm còn một nửa d) Các câu trên đều sai
Dùng thông tin sau để trả lời câu 14, 15, 16
Hàm số cung và cầu sản phẩm X có dạng:
P =Q
s
+ 5
P = -1/2Q
D
+ 20
14./ Giá cân bằng và sản lượng cân bằng là:
a) Q = 5 và P = 10 b) Q = 10 và P = 15 c) Q = 8 và P = 16 d) Q = 20 và P = 10
15./ Nếu chính phủ ấn định mức giá P = 18 và hứa sẽ mua hết lượng sản phẩm thừa thì chính phủ cần chi bao nhiêu tiền:
a) 108 b) 162 c) 180 d) Tất cả đều sai
16./ Muốn giá cân bằng P = 18 thì hàm cung mới có dạng
a) P = Q
S
+ 14 b) P = Q
S
– 14 c) P = Q
S
+ 13 d) Tất cả đều sai
17./ Thông thường, gánh nặng của một khoản thuế người sản xuất và người tiêu dùng đều phải chịu nhiều hay ít phụ
thuộc vào độ co giãn tương đối giữa cung và cầu. Trong điều kiện nào thì người tiêu dùng phải chịu phần lớn số thuế:
a) Cung co giãn ít hơn so với cầu b) Cầu co giãn ít hơn so với cung
c) Cầu hoàn toàn không co giãn d) Cầu hoàn toàn co giãn
18./ Tương tự, trong trường hợp nào sau đây người tiêu dùng hưởng được lợi ích nhiều hơn từ một khoản trợ giá:
a) Cung co giãn ít hơn so với cầu b) Cầu co giãn ít hơn so với cung
c) Cầu hoàn toàn co giãn d) Cung hoàn toàn co giãn
19./ Giá trần (giá tối đa) luôn dẫn tới:
a) Sự gia nhập ngành b) Sự dư cung c) Sự cân bằng thị trường d) Sự thiếu hụt
20./ Đường cầu của sách giáo khoa sẽ dời sang phải khi:
a) Số lượng sinh viên tăng b) Giá của sách giáo khoa giảm
c) Giá của sách giáo khoa cùng loại giảm d) Giá giấy dùng để in sách giảm
21./ Đường cầu theo giá của bột giặt Viso dịch chuyển sang phải là do:
1
Kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế vi mô - Người đăng: anhtp14402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kinh tế vi mô 9 10 153