Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi trinhktk13
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIỂM TRA GIỮA KỲ
Qui ước: A là số thứ tự trên bàn của thí sinh
Nếu có A/B=C
Kết quả tính toán được thể hiện đến 2 số thập phân (C)
Quá trình tính toán nên dùng số chính xác nhất (A/B)
BÀI TOÁN 1:
Nền kinh tế có nguồn số liệu:
Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012
Hàng hóa
cuối cùng
P
Q
P
Q
P
Q
X
A+21
A+25
A+29
A+33
A+37
A+41
Y
A+22
A+26
A+30
A+34
A+38
A+42
Z
A+23
A+27
A+31
A+35
A+39
A+43
K
A+24
A+28
A+32
A+36
A+40
A+44
Năm 2010 là năm gốc; P là giá bán lẻ (Tỷ đồng/tấn); Q là sản lượng (tấn)
X và Y là 2 hàng hóa liên quan đến tiêu dùng. Dân số POP năm 2010 là
100*A triệu người, tỷ lệ tăng dân số hàng năm như sau gPOP năm 2010 là
1%, năm 2011 là 1.5%, năm 2012 là 2%.
Yêu cầu: Bạn tính toán và điền số liệu vào biểu theo:
Biểu 1: Thể hiện GDPn, GDPr, POP, PCI theo GDPr cho các năm 2010, 2011, 2012
Biểu 2: Thể hiện tỷ lệ thay đổi hàng năm của các chỉ tiêu ở biểu 1
Biểu 3: Thể hiện tỷ lệ thay đổi bình quân/năm, /tháng cho các chỉ tiêu của biểu 1
Biểu 4: Thể hiện GDP deflator, CPI, tỷ lệ thay đổi hàng năm của GDPdeflator, CPI
cho các năm 2010, 2011, 2012
Biểu 5: Dùng số liệu biểu 3 và giá trị năm gốc bạn hãy ước tính POP, GDPr cho các năm
1990, 1995, 2005, 2015, 2020
BÀI 2:
Nền kinh tế có nguồn số liệu:
A=
68
Năm

GDPn
(Tỷ
đồng)

GDPr
(Tỷ
đồng)

1991
5,776.52
1992
6,010.04
1993
6,346.03 6,568.14
1994*
6,800.00 6,800.00
1995
7,393.78
1996
8,157.25
1997
9,130.84
1998
10,369.00
1999
11,945.17
Năm 1994 là năm gốc
BÀI 3:

Năm 2010 có số liệu:

POP
(Triệu
người)

680.00
693.60
710.94
732.27
757.90
788.21
823.68

PCI theo
GDPr
gGDPn
(Ngàn
(%)
đồng)
#DIV/0!
#DIV/0!
9.66
9.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.51
4.04
5.59
7.15
8.73
10.33
11.94
13.56
15.20

gGDPr
(%)

gPOP
(%)

gPCI
theo
GDPr
(%)

0.50
1.51
2.52
3.53
4.55
5.58
6.61
7.64
8.68

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

Viêt nam
Thái
GDP (Tỷ$)
100*A
300*A
gGDP/năm (%)
8.00
3.00
POP (Triệu người)
86.00
60.00
gPOP/năm (%)
1.50
1.00
1. Điền vào biểu giá trị GDP, POP, PCI theo GDP các năm 2010, 2015, 2020
2. Tìm số năm để các giá trị GDP, POP, PCI theo GDP của VN và Thái bằng
nhau và bằng?
(IS) Y=6000-100r
(LM) r= -9+0.005Y

4,500.00

i=
Y=

14.00
4,600.00

Y=4500; r=15(%)
Mua 3 sách tiếng Anh, 2 toán, 4 sách kinh tế
% thay đổi chỉ số giá sách năm 2010 so 2009?
2009
2010
P
Q
Tiếng Anh 55.00
57.00
3.00
Toán
72.00
74.00
2.00
Kinh tế
90.00
100.00
4.00
GDPn09 GDPn10 GDPr09 GDPr10 GDPd09 GDPd10 %GDPd
669.00
719.00
669.00
669.00
1.00
1.07
7.47%

AS=AD
ΔAS=ΔAD
ΔAS=K*ΔADo
Lãi suất thực=L...
KIỂM TRA GIỮA KỲ
Qui ước: A là số thứ tự trên bàn của thí sinh
Nếu có A/B=C
Kết quả tính toán được thể hiện đến 2 số thập phân (C)
Quá trình tính toán nên dùng số chính xác nhất (A/B)
BÀI TOÁN 1:
Nền kinh tế có nguồn số liệu:
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
P Q P Q P Q
X A+21 A+25 A+29 A+33 A+37 A+41
Y A+22 A+26 A+30 A+34 A+38 A+42
Z A+23 A+27 A+31 A+35 A+39 A+43
K A+24 A+28 A+32 A+36 A+40 A+44
Năm 2010 là năm gốc; P là giá bán lẻ (Tỷ đồng/tấn); Q là sản lượng (tấn)
X và Y là 2 hàng hóa liên quan đến tiêu dùng. Dân số POP năm 2010 là
100*A triệu người, tỷ lệ tăng dân số hàng năm như sau gPOP năm 2010 là
1%, năm 2011 là 1.5%, năm 2012 là 2%.
Yêu cầu: Bạn tính toán và điền số liệu vào biểu theo:
Biểu 1: Thể hiện GDPn, GDPr, POP, PCI theo GDPr cho các năm 2010, 2011, 2012
Biểu 2: Thể hiện tỷ lệ thay đổi hàng năm của các chỉ tiêu ở biểu 1
Biểu 3: Thể hiện tỷ lệ thay đổi bình quân/năm, /tháng cho các chỉ tiêu của biểu 1
Biểu 4: Thể hiện GDP deflator, CPI, tỷ lệ thay đổi hàng năm của GDPdeflator, CPI
cho các năm 2010, 2011, 2012
Biểu 5: Dùng số liệu biểu 3 và giá trị năm gốc bạn hãy ước tính POP, GDPr cho các năm
1990, 1995, 2005, 2015, 2020
BÀI 2:
Nền kinh tế có nguồn số liệu: A= 68
Năm
1991 5,776.52 #DIV/0! 2.51 0.50 0.50 0.00
1992 6,010.04 #DIV/0! 4.04 1.51 1.00 0.50
1993 6,346.03 6,568.14 680.00 9.66 5.59 2.52 1.50 1.00
1994* 6,800.00 6,800.00 693.60 9.80 7.15 3.53 2.00 1.50
1995 7,393.78 710.94 0.00 8.73 4.55 2.50 2.00
1996 8,157.25 732.27 0.00 10.33 5.58 3.00 2.50
1997 9,130.84 757.90 0.00 11.94 6.61 3.50 3.00
1998 10,369.00 788.21 0.00 13.56 7.64 4.00 3.50
1999 11,945.17 823.68 0.00 15.20 8.68 4.50 4.00
Năm 1994 là năm gốc
BÀI 3: Năm 2010 có số liệu:
Hàng hóa
cuối cùng
GDPn
(Tỷ
đồng)
GDPr
(Tỷ
đồng)
POP
(Triệu
người)
PCI theo
GDPr
(Ngàn
đồng)
gGDPn
(%)
gGDPr
(%)
gPOP
(%)
gPCI
theo
GDPr
(%)
Kinh tế vĩ mô - Trang 2
Kinh tế vĩ mô - Người đăng: trinhktk13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kinh tế vĩ mô 9 10 756