Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi llcsunflowers30
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv: Ths. Huøynh thò Caåm Tuù
Khoa Kinh teá

1



Phần A: Lý thuyết về sản xuất
◦ 4.1 Một số khái niệm
◦ 4.2 Hàm sản xuất trong ngắn hạn.
◦ 4.3 Hàm sản xuất trong dài hạn.

• Phần B: Lý thuyết về chi phí
– 4.4 Các loại chi phí
– 4.5 Hàm chi phí trong ngắn hạn.
– 4.6 Hàm chi phí trong dài hạn.

2

4.1 Một số khái niệm

HAØM SAÛN XUAÁT

Caùc yeáu toá
ñaàu vaøo

Saûn xuaát

Saûn löôïng
ñaàu ra

3

Phần A: Lý thuyết về sản
xuất

4.1 Một số khái niệm
4.1.1 Haøm saûn xuaát
laø haøm soá moâ taû moái quan heä kyõ thuaät bieåu thò
luôïng haøng hoaù toái ña coù theå thu ñuôïc töø caùc
keát hôïp khaùc nhau cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo
(lao ñoäng, voán…) với moät trình độ kỹ thuật
nhất định.

Q = f(X1,X2...Xn )

Trong đó : - Q là sản lượng đầu ra
- X1, X2 , Xn : các yếu tố đầu vào
4

Phần A: Lý thuyết về sản
xuất

4.1 Một số khái niệm
4.1.2 Yeáu toá saûn xuaát – Ngaén haïn
vaø daøi haïn
Dài hạn

Yếu tố SX
biến đổi

Yếu tố SX
biến đổi

Ngắn hạn

Yếu tố SX
cố định
5

Phần A: Lý thuyết về sản
xuất

Yếu tố SX biến
đổi

Yeáu toá bieán ñoåi : coù
theå deã daøng thay
ñoåi soá löôïng söû
duïng trong saûn xuaát
: nguyeân, nhieân, vaät
lieäu, naêng löôïng, lao
ñoäng phoå thoâng
.

Yếu tố SX cố định

Yeáu toá coá ñònh: khoâng
theå deã daøng thay ñoåi
soá löôïng söû duïng
trong saûn xuaát: ñaát
ñai, nhaø xöôûng,
MMTB, chuyeân gia kyõ
thuaät, quaûn trò vieân
cao caáp
.

1>Ngaén haïn (Short run – S): laø thôøi gian maø DN chæ coù
theå thay ñoåi moät phaàn caùc yeáu toá ñaàu vaøo, töùc laø coøn ít
nhaát moät loaïi yeáu toá saûn xuaát laø coá ñònh
2>Daøi haïn (Long run – L): laø thôøi gian ñuû ñeå DN coù theå
thay ñoåi taát caû caùc yeáu toá SX ñaàu vaøo, töùc laø moïi yeáu toá
6
saûn xuaát ñeàu laø bieán ñoåi.

 Haøm

saûn xuaát

Q = f(X1, X2…Xn)
 Ñeå ñôn giaûn, ta nhoùm caùc yeáu toá ñaàu vaøo
thaønh 2 loaïi: lao ñoäng (L) vaø voán (K) thì
haøm SX coù daïng : Q = f(K,L) = A.Kα .Lβ
(haøm Cobb – Douglas), trong ñoù :
 - A : haèng soá
 - α : heä soá co giaõn cuûa saûn löôïng theo voán
 - β : heä soá co giaõn cuûa saûn löôïng theo lao
ñoäng
 Haøm SX coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng 1
phöông trình hay 1 baûng soá lieäu.

7

Phần A: Lý thuyết về sản
xuất

HAØM SAÛN XUAÁT
Vốn

Lao động

Sản lượng đầu
ra

4

4

100

2

6

100

2

7

106

4

12

200

Sự tiến bộ công nghệ làm
thay đổi hàm sản xuất.

8

Phần A: Lý thuyết về sản
xuất

4.2 Hàm sản xuất trong ngắn hạn
Trong ngắn hạn:
-K được coi là yếu tố sản xuất cố định.
-L được coi là yếu tố sản xuất biến đổi, sao cho
DN có thể...
Gv: Ths. Huøynh thò Caåm T
Khoa Kinh teá
1
Kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế vi mô - Người đăng: llcsunflowers30
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Kinh tế vi mô 9 10 730