Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi Diệp Song Thần
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 7392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ

Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể:
- Xác định những vấn đề cơ bản của mọi tổ chức kinh tế và cách thức giải quyết của nền kinh
tế.
- Giải thích được Kinh tế học là gì, phân biệt phạm vi phân tích kinh tế học vĩ mô và kinh tế
học vi mô.
- Giải thích được khái niệm doanh nghiệp, phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh
ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
- Phân tích chi phí cơ hội, vận dụng đường giới hạn năng lực sản xuất, các qui luật chi phí cơ
hội tăng dần, qui luật lợi suất giảm dần,vấn đề hiệu quả kinh tế đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu
của doanh nghiệp.
1. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN
1.1. Ba vấn đề kinh tế cơ bản
Để hiểu được sự vận hành của nền kinh tế,chúng ta phải nhận thức được những vấn đề
cơ bản mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng phải giải quyết. Đó là:
- Sản xuất cái gì?
- Sản xuất như thế nào?
- Sản xuất cho ai?
Quyết định sản xuất cái gì?
Bao gồm việc giải quyết một số vấn đề cụ thể như: sản xuất hàng hóa, dịch vụ nào, số
lượng bao nhiêu và thời gian cụ thể nào.
Để giải quyết tốt vấn đề này, các doanh nghiệp phải làm tốt công tác điều tra nhu cầu
của thị trường. Từ nhu cầu vô cùng phong phú và đa dạng, các doanh nghiệp phải xác định
được các nhu cầu có khả năng thanh toán để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sự
tương tác của cung và cầu, cạnh tranh trên thị trường sẽ hình thành nên giá của hàng hóa và
dịch vụ, là tín hiệu tốt cho việc phân bố các nguồn lực xã hội.
Quyết định sản xuất như thế nào?
Bao gồm các vấn đề:
- Lựa chọn công nghệ sản xuất nào.
- Lựa chọn các yếu tố đầu vào nào.
- Lựa chọn phương pháp sản xuất nào.
Các doanh nghiệp phải luôn quan tâm để sản xuất ra hàng hóa nhanh, có chi phí thấp
để cạnh tranh thắng lợi trên thị trường. Các biện pháp cơ bản các doanh nghiệp áp dụng là
thường xuyên đổi mới kỹ thuật và công nghệ, nâng cao trình độ công nhân và lao động quản
lý nhằm tăng hàm lượng chất xám trong hàng hóa và dịch vụ.
Quyết định sản xuất cho ai?
Bao gồm việc xác định rõ ai sẽ được hưởng và được lợi từ những hàng hóa và dịch vụ
được sản xuất ra. Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập và giá cả xác định ai sẽ nhận hàng
hóa và dịch vụ cung cấp. Điều này được xác định thông qua tương tác giữa người mua và bán
trên thị trường sản phẩm và thị trường nguồn lực.
Thu nhập chính là nguồn tạo ra năng lực mua bán của các cá nhân và phân phối thu
nhập được xác định thông qua tiền lương,tiền lãi, tiền cho thuế và lợi nhuận trên thị trường
nguồn lực sản xuất. Trong nền kinh tế thị...
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ
Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể:
- Xác định những vấn đề bản của mọi tổ chức kinh tế cách thức giải quyết của nền kinh
tế.
- Giải thích được Kinh tế học gì, phân biệt phạm vi phân tích kinh tế học kinh tế
học vi mô.
- Giải thích được khái niệm doanh nghiệp, phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh
ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
- Phân tích chi phí hội, vận dụng đường giới hạn năng lực sản xuất, các qui luật chi phí
hội tăng dần, qui luật lợi suất giảm dần,vấn đề hiệu quả kinh tế đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu
của doanh nghiệp.
1. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN
1.1. Ba vấn đề kinh tế cơ bản
Để hiểu được sự vận hành của nền kinh tế,chúng ta phải nhận thức được những vấn đề
cơ bản mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng phải giải quyết. Đó là:
- Sản xuất cái gì?
- Sản xuất như thế nào?
- Sản xuất cho ai?
Quyết định sản xuất cái gì?
Bao gồm việc giải quyết một số vấn đề cụ thể như: sản xuất hàng hóa, dịch vụo, số
lượng bao nhiêu và thời gian cụ thể nào.
Để giải quyết tốt vấn đề này, các doanh nghiệp phải làm tốt công tác điều tra nhu cầu
của thị trường. Từ nhu cầu cùng phong phú đa dạng, các doanh nghiệp phải c định
được các nhu cầu khả năng thanh toán để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sự
tương tác của cung cầu, cạnh tranh trên thị trường sẽ hình thành nên giá của hàng hóa
dịch vụ, là tín hiệu tốt cho việc phân bố các nguồn lực xã hội.
Quyết định sản xuất như thế nào?
Bao gồm các vấn đề:
- Lựa chọn công nghệ sản xuất nào.
- Lựa chọn các yếu tố đầu vào nào.
- Lựa chọn phương pháp sản xuất nào.
Các doanh nghiệp phải luôn quan tâm để sản xuất ra hàng hóa nhanh, chi phí thấp
để cạnh tranh thắng lợi trên thị trường. Các biện pháp bản các doanh nghiệp áp dụng
thường xuyên đổi mới kỹ thuật công nghệ, nâng cao trình độ công nhân lao động quản
lý nhằm tăng hàm lượng chất xám trong hàng hóa và dịch vụ.
Quyết định sản xuất cho ai?
Bao gồm việcc địnhai sẽ được hưởng và được lợi từ những hàng hóa dịch vụ
được sản xuất ra. Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập giá cả xác định ai sẽ nhận hàng
hóa và dịch vụ cung cấp. Điều này được xác định thông qua tương tác giữa người mua và bán
trên thị trường sản phẩm và thị trường nguồn lực.
Thu nhập chính nguồn tạo ra năng lực mua bán của các nhân phân phối thu
nhập được xác định thông qua tiền lương,tiền i, tiền cho thuế lợi nhuận trên thị trường
nguồn lực sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, những ai nguồn tài nguyên, lao động,
1
kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vi mô - Người đăng: Diệp Song Thần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
kinh tế vi mô 9 10 169