Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi kinglengan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vào hàng nhập khẩu, điều này đặc biệt có ý nghĩa. Tuy nhiên, hành động canthieepj này có thể làm
cạn kiệt nguồn dự trữ quốc tế. Chính vì thế, việc sử dụng giải pháp này cũng cần căn nhác đến khả
năng dự trữ ngoại hối cũng như khả năng phục hồi nguồn dự trữ quốc gia.
2.2.2 Nhóm giải pháp tác động vào cung:
Giải pháp quan trọng nhất là tác động vào mối quan hệ giữa mức tăng tiền lương và và mức tăng
của năng suất lao động xã hội. Thực tế là thiết lập một cơ chế để đảm bảo mức chi trả lương, chi phí
hợp với hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế. Sự thành công của
cơ chế này sẽ hạn chế những dồi hỏi tăng tiền lương( chi phí chủ yếu trong giá thành sản phẩm) bất
hợp lý dẫn đến vòng tròn: tăng lương- tiền- giá- tăng lương… Và chính sách kiểm soát giá cả cũng
phải được tiến hành đồng thời với cơ chế tiền lương nhằm hạn chế sự biến động của tiền lương thực
tế, tránh rơi vào vòng xoáy lạm phát- lượng- giá- tiền.
Các biện pháp tác động vào chi phí ngoài lương nhằm tạo ra sự sử dụng các nguồn lực một cách tiết
kiệm có hiệu quả. Xác định mức tiêu hao nguyên liệu và kỹ luật lao động nhằm tôn trọng định mức.
Hợp lý hóa nguồn khai thác, vận chuyển và sử dụng nguyên liệu, hạn chế tối đa các chi phí trung gian
làm tăng giá nguyên liệu. Trong trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập ngoại, lương nhằm hạn chế sự
biến động của tiền lương thực tế, tránh rơi vào vòng xoáy lạm phát- lượng- giá- tiền.
Các giải pháp tác động vào chi phí ngoài lương nhằm tao ra sự sử dụng các nguồn lực một cách tiết
kiệm có hiệu quả. Xác định dịnh mức tiêu hao nguyên liệu và kỹ luật lao động nhằm tôn trọng định
mức đó. Hợp lý hóa nguồn khái thác, vận chuyển và sử dụng nguyên liệu, hạn chế tối đa các chi phí
trung gian làm tăng giá nguyên liệu. Trong trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập ngoại, cần quan tâm
đến những ảnh hưởng bên ngoài, đến giá nhập khẩu và có xu hướng tìm nguyên liệu thay thế nếu giá
tăng quá cao. Sự giúp sức của chính sách tỷ giá cũng như thuế nhập khẩu đóng vai trò quan trọng
trong việc giao tiếp cũng như các chi phí liên quan đến việc bố trí dây chuyền công nghệ bất hợp lý
cũng phải được xem xét và giảm thiểu tối đa.
2.2.3 Nhóm giải pháp nhằm mở rộng khả năng mở rộng khả năng cung ứng hang hóa:
Giải pháp tình thế và tác động tức thời đến cân đối tiền hang nhập khẩu hang hóa đang khan hiếm
góp phần làm giảm cạn kiệt nguồn dự quốc tế, tạo thói quen dung hang ngoại và đặc biệt làm suy
giảm sức sản xuất trong nước.
Tăng khả năng sản xuất hang hóa trong nướ...
Vào hàng nhập khẩu, điều này đặc biệt có ý nghĩa. Tuy nhiên, hành động canthieepj này có thể làm
cạn kiệt nguồn dự trữ quốc tế. Chính vì thế, việc sử dụng giải pháp này cũng cần căn nhác đến khả
năng dự trữ ngoại hối cũng như khả năng phục hồi nguồn dự trữ quốc gia.
2.2.2 Nhóm giải pháp tác động vào cung:
Giải pháp quan trọng nhất là tác động vào mối quan hệ giữa mức tăng tiền lương và và mức tăng
của năng suất lao động xã hội. Thực tế là thiết lập một cơ chế để đảm bảo mức chi trả lương, chi phí
hợp với hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế. Sự thành công của
cơ chế này sẽ hạn chế những dồi hỏi tăng tiền lương( chi phí chủ yếu trong giá thành sản phẩm) bất
hợp lý dẫn đến vòng tròn: tăng lương- tiền- giá- tăng lương… Và chính sách kiểm soát giá cả cũng
phải được tiến hành đồng thời với cơ chế tiền lương nhằm hạn chế sự biến động của tiền lương thực
tế, tránh rơi vào vòng xoáy lạm phát- lượng- giá- tiền.
Các biện pháp tác động vào chi phí ngoài lương nhằm tạo ra sự sử dụng các nguồn lực một cách tiết
kiệm có hiệu quả. Xác định mức tiêu hao nguyên liệu và kỹ luật lao động nhằm tôn trọng định mức.
Hợp lý hóa nguồn khai thác, vận chuyển và sử dụng nguyên liệu, hạn chế tối đa các chi phí trung gian
làm tăng giá nguyên liệu. Trong trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập ngoại, lương nhằm hạn chế sự
biến động của tiền lương thực tế, tránh rơi vào vòng xoáy lạm phát- lượng- giá- tiền.
Các giải pháp tác động vào chi phí ngoài lương nhằm tao ra sự sử dụng các nguồn lực một cách tiết
kiệm có hiệu quả. Xác định dịnh mức tiêu hao nguyên liệu và kỹ luật lao động nhằm tôn trọng định
mức đó. Hợp lý hóa nguồn khái thác, vận chuyển và sử dụng nguyên liệu, hạn chế tối đa các chi phí
trung gian làm tăng giá nguyên liệu. Trong trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập ngoại, cần quan tâm
đến những ảnh hưởng bên ngoài, đến giá nhập khẩu và có xu hướng tìm nguyên liệu thay thế nếu giá
tăng quá cao. Sự giúp sức của chính sách tỷ giá cũng như thuế nhập khẩu đóng vai trò quan trọng
trong việc giao tiếp cũng như các chi phí liên quan đến việc bố trí dây chuyền công nghệ bất hợp lý
cũng phải được xem xét và giảm thiểu tối đa.
2.2.3 Nhóm giải pháp nhằm mở rộng khả năng mở rộng khả năng cung ứng hang hóa:
Giải pháp tình thế và tác động tức thời đến cân đối tiền hang nhập khẩu hang hóa đang khan hiếm
góp phần làm giảm cạn kiệt nguồn dự quốc tế, tạo thói quen dung hang ngoại và đặc biệt làm suy
giảm sức sản xuất trong nước.
Tăng khả năng sản xuất hang hóa trong nước được gọi là giải pháp chiến lược cơ bản nhất, tạo
sở ổn định tiền tệ một cách vững chắc. Thực chất đây là giải pháp nhằm tăng mwucs sản lượng tiềm
năng của xã hội. Đây là chiến lược dài hạn, tập trung vào việc khai thác triệt để năng lực sản xuất của
xã hội, nâng cao trình độ của lực lượng lao động, đổi mới thiết bị, hiện đại hóa dây chuyeenfsan xuất
và quan trọng nhất là dổi mới cơ chế quản lý, khuyến khích cạnh tranh và hiệu quả.
kinh tế vĩ mô - Người đăng: kinglengan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kinh tế vĩ mô 9 10 171