Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi quan-minh
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRN KINH DOANH

KINH TẾ VI MÔ
GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
Email: nnhatran@gmail.com
Copy right by: 

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1. TS Leâ Baûo laâm _ TS Nguyeãn Nhö YÙ, Kinh
teá vi moâ, NXB Thoáng keâ, TPHCM, 2005
2. TS Ng Nhö YÙ- ThS Traàn Thò Bích Dung,
Caâu hoûi, baøi taäp, traéc nghieäm Kinh teá vi
moâ, NXB Thoáng keâ, TPHCM, 2005
3. Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Kinh teá vi moâ, Haø
Noäi, NXB giaùo duïc, 2004.
4. Vuõ Vieät Haèng- Ñoaøn thò Myõ Haïnh, Kinh
teá vi moâ – Toùm taét vaø baøi taäp, NXB Thoáng
keâ, TPHCM, 1999.

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
5. Nguyễn Thanh Vân, Ôn tập Kinh tế học
đại cương, ĐH KHTự nhiên, 2005.
6. N. Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế
học (Tập I), Hà Nội, NXB Thống kê,
2003
7. Kark E Case, Ray C Fair, Principles of
Microeconomics, New Jersey, Prentice
Hall 2002.

HÌNH THÖÙC KIEÅM TRA

Kieåm tra 10%: baøi taäp taïi lôùp
Kieåm tra 20%: traéc nghieäm:
lyù thuyeát vaø baøi taäp
Kieåm tra cuoái kyø: traéc
nghieäm: lyù thuyeát baøi taäp

KINH T

VI MÔ

Chương 1: NH P MÔN KINH T VI MÔ
Chương 2:
CUNG -C U – LÝ THUY T V GIÁ C
Chương 3:
LÝ THUY T L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG
Chương 4: LÝ THUY T S N XU T VÀ CHI PHÍ
Chương 5:
TH TRƯ NG C NH TRANH HOÀN TOÀN
Chương 6:
TH TRƯ NG C NH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN

Chương 1:
NHẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ
1.Kinh t h c – Kinh t vi mô –
Kinh t vĩ mô
2.Nh ng v n đ kinh t cơ b n
c a doanh nghi p
3.ðư ng gi i h n kh năng s n
xu t
4.Chu chuy n ho t đ ng kinh t

1. KINH T H C, KT VI MÔ, KT VĨ MÔ:
I.1. Khaùi nieäm:

Quy luaät khan hieám

><

Nhu caàu voâ haïn

Khaû naêng höõu haïn

* Kinh teá hoïc → löïa choïn cuûa caù nhaân
vaø xaõ hoäi: söû duïng nguoàn taøi nguyeân coù giôùi
haïn → thoûa maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi.

1.2. Kinh t h c vi mô – Kinh t h c vĩ mô:

KINH T H C

Kinh t vi mô
(Microeconomics)
→ Boä phaän: hoä gia
ñình, xí nghieäp, ngaønh
saûn xuaát, thò tröôøng
Kinh teá vi moâ
N/C thò
tröôøng

Thò tröôøng
SP caù bieät

N/C giaù caû

Giaù moät SP
cuï theå

Kinh tế vĩ mô
(Macroeconomics)

→ toaøn boä neàn kinh
teá (taêng tröôûng, thaát
nghieäp, laïm phaùt,
thaâm huït)
Kinh teá vó moâ

Thò tröôøng cuûa toång
SP

Chæ soá giaù

1.3. Kinh teá hoïc thöïc chöùng vaø kinh
teá hoïc chuaån taéc:
- Kinh teá hoïc thöïc chöùng (positive economics):
→ giaûi thích caùc hoaït ñoäng kinh teá, caùc hieän
töôïng kinh teá moät caùch khaùch quan, khoa
hoïc
- Kinh teá hoïc chuaån taéc (normative
economics): → ñöa ra nhöõng lôøi chæ daãn
hoaëc caùc quan ñieåm caù nhaân v...
KINH T
KINH T
VI MÔ
VI MÔ
GV:
GV:
ThS
ThS
Nguy
Nguy
n
n
Ng
Ng
c
c
H
H
à
à
Trân
Trân
Email:
Email:
nnhatran@gmail.com
nnhatran@gmail.com
Copy right by:
Copy right by:
http://KiloBook.com
http://KiloBook.com
ĐẠ
I H
C BÁN CÔNG TÔN
ĐỨ
C TH
NG
KHOA QU
N TR
N
KINH DOANH
kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vi mô - Người đăng: quan-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
kinh tế vi mô 9 10 896