Ktl-icon-tai-lieu

KINH TẾ XANH TRUNG QUỐC

Được đăng lên bởi gemini14694
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1579 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
----------

ĐỀ TÀI : KINH TẾ XANH TRUNG QUỐC
Nhóm 3
1. Lê Thị Hải Anh
2. Hoàng Thị Hồng Hạnh
3. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Hà Nội, tháng 12/2012

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................................................i
DANH MỤC HÌNH....................................................................................................................ii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................................. iii
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỀN VỀ KINH TẾ XANH ................... 5
1.1. Khái quát về kinh tế xanh ................................................................................................5
1.1.1. Khái niệm kinh tế xanh .............................................................................................5
1.1.2. Các khái niệm liên quan ............................................................................................6
1.1.3. Các chỉ số đo lường nền kinh tế xanh………………..…………………………...7
1.1.4. Vai trò của phát triển kinh tế xanh ...................................................................... .. 8
1.2. Các nhân tố thúc đẩy các nước chuyển dịch sang nền kinh tế xanh ...........................9

1.3 Những xu thế đặc thù của quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh

10

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH Ở TRUNG QUỐC .... ..12
2.1. Khái quát quá trình hướng tới nền kinh tế xanh ở Trung Quốc............................. ..12
2.1.1. Tình hình phát triển của Trung Quốc hiện nay ......................................................12
2.1.2. Quá trình phát triển nền kinh tế xanh của Trung Quốc ........................................17
2.2. Thực tiễn phát triển kinh tế xanh ở Trung Quốc…………………………………... 22
2.2.1. Phát triển và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo .......................................…..22
2.2.3. Phát triển các ngành công nghệ tiên tiến………………..……………….……….30
2.2.4. Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu .................................................................32
2.2.2. Phát triển hệ thống giao thông xanh…..................................................................... 38
2.2.5. Thành lập các đặc khu kinh tế “xanh” .........................................................
ĐẠI HC QUỐC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T
----------
ĐỀ I : KINH T XANH TRUNG QUC
Nhóm 3
1. Lê Thị Hi Anh
2. Hoàng Thị Hng Hnh
3. Nguyn Th Thanh Tho
Nội, tháng 12/2012
KINH TẾ XANH TRUNG QUỐC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH TẾ XANH TRUNG QUỐC - Người đăng: gemini14694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
KINH TẾ XANH TRUNG QUỐC 9 10 725