Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

Được đăng lên bởi thandong-2512-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
1. Khái niệm
Quản lý là quá trình làm việc cùng với và làm việc thông qua những người khác
nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức trong điều kiện môi trường thay đổi.
Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng và tạo môi trường làm việc thuận lợi
để đạt được mục tiêu của tổ chức.
2. Các chức năng của quản lý
Các nhà quản lý thực hiện công việc của mình thông qua việc hoàn thành 4
chức năng chính: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.
2.1 Chức năng lập kế hoạch
Muốn quản lý hiệu quả phải lập kế hoạch một cách sát thực, hiệu quả vì
việc lập kế hoạch giúp nhà quản lý đảm bảo làm đúng việc, đúng mục tiêu.
Lập kế hoạch bao gồm:
- Đánh giá tình hình hiện tại và xác định rõ mục tiêu, kết quả tương lai.
- Xác định những việc cần làm để đạt được mục tiêu, kết quả đó.
- Xác định các hoạt động cụ thể và thời hạn hoàn thành.
- Thống nhất về các chỉ số đo lường kết quả.
Tóm lại, lập kế hoạch là việc thiết lập những mục tiêu và xác định phương
án tốt nhất để hoàn thành các mục tiêu đó.
Có nhiều loại kế hoạch như kế hoạch tín dụng, kế hoạch tài chính, kế hoạch
lao động tiền lương, kế hoạch hoạt động tháng/quý/năm/nhiệm kỳ... Những loại
kế hoạch này được lập ở nhiều cấp độ và thời hạn khác nhau. Người quản lý ở cấp
càng cao thì phải lập kế hoạch cho tương lai càng xa.
Khi tổ chức còn tương đối nhỏ và các nhân viên được giao tiếp gần gũi
thường xuyên với nhau, thì việc lập kế hoạch tương đối dễ dàng. Khi tổ chức có
quy mô lớn, việc lập kế hoạch phức tạp hơn và có vai trò quan trọng hơn
nhiều.Trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), việc lập kế
hoạch ở Hội sở chính và Chi nhánh cấp tỉnh phức tạp hơn nhiều so với việc lập kế
hoạch ở Phòng giao dịch (PGD) cấp huyện.
2.2 Chức năng tổ chức
Với vai trò là một nhà tổ chức, quản lý, Giám đốc PGD phải đảm bảo rằng
các nguồn lực về tài chính, vật chất và con người cần có để thực hiện thành công
kế hoạch phải được đặt đúng chỗ, đúng lúc, đúng số lượng và được sử dụng một
cách hiệu quả. Họ phải giao nhiệm vụ cho những cá nhân, hay Tổ nghiệp vụ sao
cho những người đựơc giao việc có đủ các kỹ năng cần thiết để thực hiện công
1

việc đó. Họ cũng phải điều phối việc thực hiện các nhiệm vụ đó sao cho những
hoạt động có liên quan được tiến triển với cùng tốc độ và đồng bộ với nhau.
Giám đốc PGD cần phải đảm bảo rằng những người dưới quyền mình hiểu
được vai trò và tầm quan trọng của mỗi người đối với thành công chung của
PGD. Khi giao việc họ phải hướn...
BÀI 1: KỸNG LÃNH ĐẠO QUẢN
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
1. Khái niệm
Qun lý là quá trình làm vic cùng vi và làm vic thông qua nhng ngưi khác
nhm đt đưc các mc tiêu của t chc trong điu kin môi trưng thay đi.
Lãnh đạo q trình y nh hưởng tạo i trường m việc thuận li
để đạt được mục tiêu của tổ chức.
2. Các chức năng của quản lý
Các n quản lý thực hiệnng việc của mình tng qua việc hoàn thành 4
chức năng chính: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.
2.1 Chức năng lập kế hoạch
Muốn quản hiệu quả phải lập kế hoạch một ch sát thực, hiệu quả
việc lập kế hoạch giúp nhà quản lý đảm bảo làm đúng việc, đúng mục tiêu.
Lập kế hoạch bao gồm:
- Đánh giá tình hình hin ti và xác đnh rõ mc tiêu, kết quả tương lai.
- c định những việc cần làm để đạt được mục tiêu, kết quả đó.
- c định các hoạt động cụ thể và thời hạn hoàn thành.
- Thống nhất về các chỉ số đo lường kết quả.
Tóm lại, lập kế hoạch việc thiết lập những mục tiêu xác định phương
án tốt nhất để hn thành các mục tiêu đó.
nhiều loại kế hoạch như kế hoạch tín dụng, kế hoạch i chính, kế hoạch
lao động tiền ơng, kế hoạch hoạt động tháng/quý/năm/nhiệm kỳ... Những loại
kế hoạch y được lập nhiều cấp độ thời hạn khác nhau. Người quản cấp
càng cao tphải lập kế hoạch choơng lai càng xa.
Khi tổ chức còn tương đối nhỏ c nhân viên được giao tiếp gần gũi
thường xuyên với nhau, thì việc lập kế hoạch tương đối d dàng. Khi t chức
quy lớn, việc lập kế hoạch phức tạp hơn có vai trò quan trọng hơn
nhiều.Trong hệ thống Ngân ng Chính sách xã hội (NHCSXH), việc lập kế
hoạch Hội sở chính Chi nhánh cấp tỉnh phức tạp hơn nhiều so với việc lập kế
hoạch ở Phòng giao dịch (PGD) cấp huyện.
2.2 Chức năng tổ chức
Với vai t một nhà tổ chức, quản lý, Giám đốc PGD phải đảm bảo rằng
các nguồn lực về i chính, vật chất con người cần đ thực hiện thành công
kế hoạch phải được đặt đúng chỗ, đúng c, đúng số lượng được sử dụng một
cách hiệu quả. Họ phải giao nhiệm vụ cho những cá nhân, hay T nghiệp vụ sao
cho những người đựơc giao việc đủ c kỹ ng cần thiết để thực hiện công
1
Kỹ năng lãnh đạo quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng lãnh đạo quản lý - Người đăng: thandong-2512-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kỹ năng lãnh đạo quản lý 9 10 638