Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng lãnh đạo

Được đăng lên bởi thanhthong1210
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 2855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm Vi t Group

Lãnh ñ o

K năng

1

2

kho ngư i làm

b ng

M t ngư i lo

xu t xư ng 3
s n ph m m i

Sony m i gi

m t s n ph m m i

5 phút công b

Disney c

T Cð

Nhu c u v

3

49 T USD

4

Carlos Slim Helu

USD

52 T USD

56 T USD

157 t

Warren Buffet

Bill Gates

3 NGƯ I GIÀU NH T TH GI I

157 t

152 t

USD

5

So v i: T ng GDP c a 67
nư c nghèo nh t
(kho ng 3 t ngư i)

USD

6

Theo ñuôi

Hay

vs.
7

Trình ñ các nhà qu n lý thay ñ i

Vai trò và nhu c u c a con ngư i thay ñ i

Toàn c u hóa

C nh tranh

Môi trư ng kinh doanh thay ñ i

Thay ñ i cách lãnh ñ o?

8

Th i ñ i thông tin
Môi trư ng thay ñ i nhanh
Khó d ñoán tương lai
Nhi u ngư i ñư c ti p c n
ki n th c và thông tin

Môi trư ng n ñ nh

Tương lai d ñoán ñư c

Ít ngư i ñư c ti p c n ki n

th c và thông tin

M i

Cách m ng công nghi p

Cũ

Môi trư ng SXKD

9

không thay ñ i

là cái duy nh t

Thay ñ i
10

qu nh cũ?

ta s nh n ñ c k t

và hành ñ ng như cũ,

11

N u ta ti p t c suy nghĩ

ta s m t h t
ho c s ch t
12

N u ta ti p t c suy nghĩ
và hành ñ ng như cũ,

Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p

Phong cách lãnh ñ o

Khái ni m chung

K năng lãnh ñ o

13

Lãnh ñ o và văn hóa doanh nghi p

Phong cách lãnh ñ o

Khái ni m chung

K năng lãnh ñ o

14

ðơn gi n

Ph c t p

Lãnh ñ o

Qu n lý

Thay ñ i

Qu n lý hay lãnh ñ o?

15

TÝnh n¨ng ®éng

ThÊp

Cao

KhuyÕn khÝch
tu©n thñ

ThÊp

Møc ®é phøc t¹p

T−¬ng lai

HiÖn t¹i

u¶
Q

KÕt qu¶

lý
n

L

Cao

¹o
h®
n

HiÖu qu¶

KhuyÕn khÝch
s¸ng t¹o

Môi trư ng và qu n lý

16

Ki m soát

ði u ph i

Ch huy

T ch c

L p k ho ch (ko l p)

Năm ch c năng qu n lý

17

Th. Phan

l p k ho ch cho th t b i

là

Không l p k ho ch

18

9. Ph l c

8. Phân tích r i ro

7. KH tài chính

6. KH qu n lý

5. KH s n xu t

4. KH th trư ng

3. Mô t d án

2. Mô t công ty

1. Tóm t t t ng quan

K t c u KHKD

Back
19

9. Ph l c

8. Phân tích r i ro

7. KH tài chính

6. KH qu n lý

5. KH s n xu t

4. KH th trư ng

3. Mô t d án

2. Mô t công ty

1. Tóm t t t ng quan

K t c u KHKD

Back
20

P lanning.
O rganizing.
S taffing.
D irecting.
CO ordinating.
R eporting.
B udgeting.

L p k ho ch

T ch c

B trí nhân s

Ch ñ o

ði u ph i

Báo cáo

D trù kinh phí

Vai trò qu n lý

21

Ngư i qu n lý như là...
...ngư i theo dõi
...ngư i ph bi n
...ngư i phát ngôn
Ngư i qu n lý như là...
...bù nhìn
...ngư i liên l c
...ngư i lãnh ñ o

Các vai trò thông tin

Vai trò gi a các cá nhân

Các vai trò quy t ñ nh

Ngư i qu n lý như là...
...doanh nhân
...ngư i x lý vư ng m c
...ngư i phân chia ngu...
1
K năng
nh ño
Tâm Vit Group
Kỹ năng lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng lãnh đạo - Người đăng: thanhthong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Kỹ năng lãnh đạo 9 10 786