Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3345 lần   |   Lượt tải: 52 lần
Kỹ năng lập thang bảng
lương và xác định mức
lương

Giảng viên: TS Lê Quân
Đại học Thương mại

Quản lý tiền lương
Mục tiêu
Tiếp cận với các phương diện chiến lược của tiền
lương, một số quan điểm tiền lương mới
Nắm bắt tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc và thực
hành trả lương trong nền kinh tế thị trường
Phát triển năng lực và kỹ năng đánh giá giá trị công
việc

§·i ngé nh©n sù
§·i ngé nh©n sù
Trùc tiÕp
Trùc tiÕp
L−¬ng
L−¬ng

Gi¸n tiÕp
Gi¸n tiÕp
Ngμy nghØ bæ sung
Ngμy nghØ bæ sung

Hoa hång
Hoa hång
Th−ëng
Th−ëng
Chia l·i, chia lîi nhuËn
Chia l·i, chia lîi nhuËn

B¶o hiÓm
B¶o hiÓm
••Y tÕ
Y tÕ
••Nh©n thä
Nh©n thä
•X· héi
•X· héi

An toμn
An toμn

••Trî cÊp, h−u trÝ…
Trî cÊp, h−u trÝ…

DÞch vô kh¸c
DÞch vô kh¸c

••Hç trî ®μo t¹o, hç trî ®i l¹i…
Hç trî ®μo t¹o, hç trî ®i l¹i…
••Ch−¬ng tr×nh gi¶i trÝ
Ch−¬ng tr×nh gi¶i trÝ

Nội dung cơ bản

5 Nội dung
Nguyên lý cơ bản trả lương
Công bằng
Cạnh tranh
Cá nhân hóa tiền lương
Thưởng nỗ lực tập thể
Trả lương gián tiếp

Các yếu tố ảnh hưởng
Yếu tố kinh tế
Yếu tố tâm lý
Yếu tố xã hội
Yếu tố chính trị
Yếu tố thẩm mỹ

ChiÕn l−îc tr¶ l−¬ng hçn hîp (mix)
§Æc ®iÓm cña thÞ
tr−êng lao ®éng

ChiÕn l−îc ®·i ngé cña Cty

Møc l−¬ng
trong ngμnh

Søc mua ®ång tiÒn

Gi¸ trÞ cña c«ng viÖc

ChiÕn l−îc
tiÒn l−¬ng
(wage mix)

Gi¸ trÞ cña
ng−êi lao ®éng

Tho¶ −íc
tËp thÓ
LuËt ph¸p

Kh¶ n¨ng chi
tr¶ cña chñ DN

Cấu thành của chính sách tiền lương

Trả lương trực tiếp
Trả lương gián tiếp
Đãi ngộ tinh thần

Các nguyên lý trả lương của doanh
nghiêp

Công bằng
Nội bộ
Cạnh tranh
Cá nhân hóa

Nhu cầu
Phân phối
công bằng
Bình đẳng

Quy trình minh bạch
Tương quan
giữa các cá nhân

Công bằng
Nhận thức, so sánh các
tỷ lệ
Cx/Rx vs Cy/Ry
Nguyên tắc tham chiếu

Cống hiến của
tôi và lương của
tôi

Trả lương theo
cống hiến và
tham khảo tiền
lương cạnh tranh

Tham chiếu

Nội bộ
Thị trường lao động
Cá nhân
Hợp đồng

Mô hình quản trị tiền lương
Chính sách

Kỹ thuật

Mục tiêu/Kết quả

Công bằng

PTCV
Định giá trị công việc
Hàm tiền lương

Công bằng
Hài lòng
Tương quan

Cạnh tranh

Xác định thị trường

Cam kết

Điều tra
Mức lương
Cấu trúc lương

Cá nhân hóa

Tăng lương

Quản lý lương

Hoạch định
Lập ngân sách
Hệ số
Truyền thông, thông tin, kiểm soat

Lương thành tích
Biểu dương…

Tham gia
Thành tích

Hiệu quả
Sáng tạo

Các yếu tố ảnh hưởng đến
tiền lương

Chiến lược trả lương
Đáp ứng cơ hội và thách thức của môi
trường kinh doanh, bám sát mục tiêu dài
hạn của doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng
Chiến lược doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
Nỗ lực...
K
K
n
n
ăng l
ăng l
p thang b
p thang b
ng
ng
lương v
lương v
à
à
x
x
á
á
c đ
c đ
nh m
nh m
c
c
lương
lương
Gi
Gi
ng viên:
ng viên:
TS Lê Quân
TS Lê Quân
Đ
Đ
i h
i h
c Th
ươ
ng m
c Th
ươ
ng m
i
i
Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương 9 10 900