Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng quản trị nguồn nhân lực_ công tác đánh giá

Được đăng lên bởi nguyenthibich-tram
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá thực hiện công việc

Page 1 of 10

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC

I- Khái niệm và vai trị của đánh giá thực hiện cơng việc.
Khái niệm:
Đánh giá cơng việc thực hiện là đo lường kết quả cơng việc thực hiện so với chỉ tiêu đề
ra.
Vai trị của đánh giá thực hiện cơng việc:
- Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của nhân viên cung cấp các thơng tin cơ bản, dựa
vào đĩ, các doanh nghiệp mới cĩ thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân
viên.
- Giúp cho cán bộ nhân sự và các nhân viên cĩ cơ hội để xem xét lại các phẩm chất liên
quan đến cơng việc cần thiết phải cĩ của một nhân viên. Hầu hết mọi nhân viên đều mong
muốn biết được các nhân xét, đánh giá của người chỉ huy, lãnh đạo về việc thực hiện cơng
việc của mình. Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của nhân viên, cung cấp các thơng tin
này cho nhân viên.
- Giúp cho các cán bộ nhân sự và các nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại
những sai sĩt trong việc thực hiện cơng việc của nhân viên.
Nội dung trình tự đánh giá tình hình thực hiện cơng việc được tiến hành theo ba bước.
1. Xác định cơng việc.
Xác định cơng việc cĩ nghĩa là sự thống nhất giữa cán bộ nhân sự và nhân viên về :
- Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực hiện cái gì.
- Những tiêu chuẩn mẫu, căn cứ vào đĩ sẽ tiến hành đánh giá thực hiện cơng việc của
nhân viên.
2. Đánh giá việc thực hiện cơng việc cĩ nghĩa là so sánh việc thực hiện cơng việc của
nhân viên với tiêu chuẩn mẫu. Trong bước này cĩ thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá
thực hiện cơng việc khác nhau.

Đánh giá thực hiện công việc

Page 2 of 10

3. Cung cấp thơng tin phản hồi: Cĩ thể thực hiện một lần khi việc đánh giá thực hiện
cơng việc kết thúc hoặc cĩ thể thực hiện cơng việc nhiều lần trong suốt quá trình đánh giá
việc thực hiện cơng việc của nhân viên, điều này phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của cơng
việc.
Các cơng việc rất đa dạng và phức tạp. Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của
cơng nhân sản xuất làm việc theo định mức lao động thì đơn giản, cĩ thể căn cứ trực tiếp vào
mức độ hồn thành của cơng nhân. Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của các nhân viên
khác lại rất phức tạp, khĩ chính xác và thường sử dụng những phương pháp cần thiết.
II- Các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện cơng việc.
1- Đánh giá bằng bảng điểm và đồ thị.
Đây là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất để đánh giá thực hiện cơng việc. Trong
bảng liệt kê những điểm chính yếu theo yêu cầu của cơng việc như chất lượng, số lượng cơng
việc... và sắp xếp thứ tự theo đánh...
Đánh giá thực hiện công việc Page 1 of 10
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC
I- Khái niệm và vai trị của đánh giá thực hiện cơng việc.
Khái niệm:
Đánh giá cơng việc thực hiện là đo lường kết quả cơng việc thực hiện so với chỉ tiêu đề
ra.
Vai trị của đánh giá thực hiện cơng việc:
- Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của nhân viên cung cấp các thơng tin cơ bản, dựa
vào đĩ, các doanh nghiệp mới cĩ thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân
viên.
- Giúp cho cán bộ nhân sự và các nhân viên cĩ cơ hội để xem xét lại các phẩm chất liên
quan đến cơng việc cần thiết phải của một nhân viên. Hầu hết mọi nhân viên đều mong
muốn biết được các nhân t, đánh giá của người chỉ huy, lãnh đạo về việc thực hiện cơng
việc của mình. Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của nhân viên, cung cấp các thơng tin
này cho nhân viên.
- Giúp cho các cán bộ nhân sự các nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại
những sai sĩt trong việc thực hiện cơng việc của nhân viên.
Nội dung trình tự đánh giá tình hình thực hiện cơng việc được tiến hành theo ba bước.
1. Xác định cơng việc.
Xác định cơng việc cĩ nghĩa là sự thống nhất giữa cán bộ nhân sự và nhân viên về :
- Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực hiện cái gì.
- Những tiêu chuẩn mẫu, căn cứ vào đĩ sẽ tiến hành đánh giá thực hiện cơng việc của
nhân viên.
2. Đánh giá việc thực hiện cơng việc nghĩa so sánh việc thực hiện cơng việc của
nhân viên với tiêu chuẩn mẫu. Trong bước y thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá
thực hiện cơng việc khác nhau.
kỹ năng quản trị nguồn nhân lực_ công tác đánh giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng quản trị nguồn nhân lực_ công tác đánh giá - Người đăng: nguyenthibich-tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kỹ năng quản trị nguồn nhân lực_ công tác đánh giá 9 10 914