Ktl-icon-tai-lieu

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ở VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 2193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KYÃ YÏËU HÖÅI THAÃO KHOA HOÅC

1

MUÅC LUÅC
XÊY DÛÅNG MÖÅT NÏÌN KINH TÏË ÀÖÅC LÊÅP TÛÅ CHUÃ ÚÃ VIÏÅT NAM TRONG QUAÁ TRÒNH
HÖÅI NHÊÅP KINH TÏË QUÖËC TÏË................................................................................................................ 2
KINH TÏË TRI THÛÁC VAÂ GIAÁO DUÅC – ÀAÂO TAÅO, PHAÁT TRIÏÍN NGÛÚÂI.............................................. 14
VAI TROÂ CUÃA KHOA HOÅC CÚ BAÃN TRONG NÏÌN KINH TÏË TRI THÛÁC ............................................. 27
CHÖÎ MAÅNH, CHÖÎ YÏËU TRONG TÊM LYÁ CON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM KHI ÀI VAÂO THÚÂI ÀAÅI VÙN
MINH TRÑ TUÏÅ ....................................................................................................................................... 38
CÖNG NGHÏÅ THÖNG TIN – ÀÖÅNG LÛÅC PHAÁT TRIÏÍN TRONG NÏÌN KINH TÏË TRI THÛÁC .............. 44
CÖNG NGHÏÅ SINH HOÅC VIÏÅT NAM – THÛÅC TRAÅNG, TRIÏÍN VOÅNG VAÂ GIAÃI PHAÁP ....................... 66
ÀOÁNG GOÁP CUÃA NGAÂNH CÖNG NGHÏÅ SINH HOÅC VIÏÅT NAM VAÂO NÏÌN KINH TÏË TRI THÛÁC:
THÛÅC TRAÅNG VAÂ GIAÃI PHAÁP ................................................................................................................ 76
KINH TÏË TRI THÛÁC – VAI TROÂ CUÃA DOANH NGHIÏÅP ...................................................................... 93
NÊNG CAO VAI TROÂ CUÃA NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT TRONG QUAÁ TRÒNH CHUYÏÍN ÀÖÍI
SANG NÏÌN KINH TÏË TRI THÛÁC ÚÃ VIÏÅT NAM ................................................................................... 103
QUYÏÌN SÚÃ HÛÄU TRÑ TUÏÅ – MÖÅT ÀIÏÌU KIÏÅN CHO PHAÁT TRIÏÍN KINH TÏË TRI THÛÁC ÚÃ
VIÏÅT NAM ............................................................................................................................................. 113
AÃNH HÛÚÃNG CUÃA NÏÌN KINH TÏË TRI THÛÁC ÀÖËI VÚÁI VÊËN ÀÏÌ GIAÃI QUYÏËT VIÏÅC LAÂM ÚÃ
VIÏÅT NAM ............................................................................................................................................. 129
LÛÚÅC GHI CAÁC YÁ KIÏËN THAÃO LUÊÅN TAÅI HÖÅI TRÛÚÂNG ................................................................. 138
PHAÁT BIÏÍU KÏËT THUÁC HÖÅI THAÃO..................................................................................................... 166

KINH TÏË TRI THÛÁC VAÂ NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA ÀÖËI VÚÁI VIÏÅT NAM

2

XÊY DÛÅNG MÖÅT NÏÌN KINH TÏË ÀÖÅC LÊÅP TÛÅ
CHUÃ ÚÃ VIÏÅT NAM TRONG QUAÁ TRÒNH HÖÅI
NHÊÅP KINH TÏË QUÖËC TÏË
PGS. TS. VOÄ ÀAÅI LÛÚÅC
Viïån trûúãng Viïån Kinh tïë thïë giúái,
Trung têm KHXH & N...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ở VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ở VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 9 10 777