Ktl-icon-tai-lieu

Kỷ yếu Hội thảo

Được đăng lên bởi Tran Cam Linh
Số trang: 233 trang   |   Lượt xem: 3250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng

Năm (2013): 1-7

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG
VÀ LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ThS. Trần Hữu Hiệp1
1

Vụ trưởng vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, email: hiepcantho@gmail.com
Kông (QHCĐ) được Uỷ ban sông Mê Kông soạn
1 ĐẶT VẤN ĐỀ
thảo. Báo cáo QHCĐ sửa đổi năm 1987 đã xác
định rõ sự cần thiết phải có một giải pháp qui
Từ sau năm 1975 đến trước giai đoạn Đổi mới
hoạch tổng thể.
(1996), vấn đề “phân vùng kinh tế, phát triển kinh
tế vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐBSCL” đã
Tuy nhiên, mãi cho đến năm 2002, một thiết
được đặt ra và triển khai thực hiện. Hệ thống cơ
chế “Ban Chỉ đạo” có chức năng tương tự như các
quan chức năng với tên gọi Ban phân vùng kinh tế
nghiên cứu được đề cập mấy mươi năm trước mới
cũng được thành lập từ Trung ương (nằm trong Uỷ
được thành lập theo Quyết định số 56-QĐ/TW
ban Kế hoạch Nhà nước) đến cấp tỉnh để thực hiện
ngày 09-12-2002 của Bộ Chính trị V/v thành lập
nhiệm vụ này. Đã có nhiều nghiên cứu, chủ trương,
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Tiếp theo là Quy định
chính sách, qui hoạch thời kỳ này được tiếp cận và
số 89-QĐ/TW ngày 03/10/2007 của Bộ Chính trị
giải quyết theo vùng, là tiền đề cho các qui hoạch
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ
tổng thể kinh tế - xã hội vùng (1998 và 2012), qui
máy, địa bàn hoạt động, quan hệ công tác, chế độ,
hoạch ngành xây dựng, giao thông, điện, đất đai,
chính sách cán bộ của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc,
nông nghiệp … được phê duyệt.
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ” và Quy định số 96QĐ/TW ngày 28/5/2012 của Bộ Chính trị về chức
Một trong những công trình nghiên cứu đầu
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan
tiên về ĐBSCL sau năm 1975 cho đến nay vẫn còn
hệ công tác của các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây
giá trị là Chương trình điều tra cơ bản 60 và 60B
Nguyên, Tây Nam bộ. Theo đó, Ban Chỉ đạo Tây
(1986) do GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân làm chủ
Nam Bộ là cơ quan trực thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí
nhiệm. Ấn phẩm xuất bản năm 1990 với tiêu đề
thư, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng
“ĐBSCL: tài nguyên – môi trường – phát triển” dài
Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ
hơn 300 trang. Đề xuất của Chương trình là “thành
đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương;
lập một Ban phát triển vùng” do một Phó Chủ tịch
nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính
cùng các giải pháp; chỉ đạo và tổ chức phối hợp
phủ) đứng đầu. Ban Chỉ đạo khô...
Gii pháp khai thác tim năng Kinh tế-Xã hi các tnh Đồng bng sông Cu Long theo hướng liên kết vùng Năm (2013): 1-7
1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG
VÀ LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ThS. Trần Hữu Hiệp
1
1
V trưởng v Kinh tế, Ban Ch đạo Tây Nam B, email: hiepcantho@gmail.com
1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ sau năm 1975 đến trước giai đoạn Đổi mới
(1996), vấn đề “phân vùng kinh tế, phát triển kinh
tế vùng đng bng sông Cu Long - ĐBSCL đã
được đặt ra triển khai thực hiện. Hệ thống
quan chức năng với tên gọi Ban phân vùng kinh tế
cũng được thành lập từ Trung ương (nằm trong Uỷ
ban Kế hoạch Nhà nước) đến cấp tỉnh để thực hiện
nhiệm vụ này. Đã có nhiều nghiên cứu, chủ trương,
chính sách, qui hoạch thời kỳ này được tiếp cận
gii quyết theo vùng, là tin đ cho các qui hoch
tổng thể kinh tế - hội ng (1998 2012), qui
hoạch ngành xây dựng, giao thông, điện, đất đai,
nông nghiệp … được phê duyệt.
Một trong những công trình nghiên cứu đầu
tiên về ĐBSCL sau năm 1975 cho đến nay vẫn còn
giá trị Chương trình điều tra cơ bản 60 và 60B
(1986) do GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân làm chủ
nhiệm. Ấn phẩm xuất bản năm 1990 với tiêu đề
ĐBSCL: tài nguyên – môi trường – phát trin” dài
hơn 300 trang. Đề xuất của Chương trình là “thành
lập một Ban phát triển vùng” do một Phó Chủ tịch
Hội đồng Bộ trưởng (nay Phó Thủ tướng Chính
phủ) đứng đầu. Ban Chỉ đạo không phải là một cấp
trung gian giữa Hội đồng Bộ trưởng các tỉnh
trong vùng, là một Ban Công tác, thực hiện
chức ng chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội với
yêu cầu phối hợp, hướng dẫn, điều phối, yểm trợ
và giám sát.
Nghiên cứu tiếp theo vĐBSCL một dán
được Liên Hiệp Quốc tài trợ: Qui hoạch tổng thể
ĐBSCL, được bắt đầu từ tháng 11-1990
1
. Trong
Li m đu can phm v d án này đưc công
bố tháng 3-1993 đoạn viết: H lưu sông Mê
Kông là mt vùng có tm quan trng ln lao đối
vi các nước ven sông”. Nhu cầu phải phối hợp qui
hoạch phát triển các tiềm năng của vùng này đã
sớm được nhận thấy từ năm 1970, khi Báo cáo
qui hoạch chỉ đạo phát triển hạ lưu sông
1
D án này do WB làm cơ quan điu hành d án, Ban
Thư Sông Kông quan đồng điều hành, Uỷ
ban Kế hoạch Nhà nước (nay Bộ KH&ĐT) điều phối
chung các hoạt động dự án; Nedeco một Cty vấn kỹ
thuật Hà Lan được WB chọn hỗ trợ dự án.
Kông (QHCĐ) được Uỷ ban sông Mê Kông soạn
thảo. Báo cáo QHCĐ sửa đổi năm 1987 đã xác
đnh rõ s cn thiết phi có mt gii pháp qui
hoạch tổng thể.
Tuy nhiên, mãi cho đến năm 2002, một thiết
chế “Ban Chỉ đạo” chức năng tương tnhư các
nghiên cứu được đề cập mấy mươi năm trước mới
được tnh lập theo Quyết định số 56-QĐ/TW
ngày 09-12-2002 của Bộ Chính trị V/v thành lập
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Tiếp theo Quy định
số 89-QĐ/TW ngày 03/10/2007 của Bộ Chính tr
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ
máy, địa bàn hoạt động, quan hệ công tác, chế độ,
chính sách cán bộ của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc,
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ” Quy định số 96-
QĐ/TW ngày 28/5/2012 của Bộ Chính trị về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan
h công tác ca các ban ch đo Tây Bc, Tây
Nguyên, Tây Nam bộ. Theo đó, Ban Chỉ đạo Tây
Nam Bộ là cơ quan trực thuộc Bộ Chính trị, Ban
thư, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng
Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ
đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương;
nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chế, chính sách
cùng các giải pháp; chỉ đạo tổ chức phối hợp
các lực lượng, quan chức năng của Trung ương
và địa phương trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế -
hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác dân
tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị; liên kết
vùng, ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức kết,
tng kết và đnh k báo cáo B Chính tr, Ban Bí
thư Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các
nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo.
Thi gian qua, Ban Ch đo Tây Nam B đã
tích cực triển khai các hoạt động theo chức năng,
nhiệm vụ; đặc biệt phát triển kinh tế vùng, đầu
mối phối hợp các lực lượng chỉ đạo, triển khai thực
hiện, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu, đề xuất nhiều
chế, chính sách như chế, chính sách liên kết
vùng phát triển các sản phẩm chủ lực vùng (lúa
gạo, thuỷ sản, trái cây); chế, chính sách phát
triển giao thông, thu lợi, giáo dục đào tạo,
nguồn nhân lực, phát triển Phú Quốc, ứng phó biến
đổi khí hậu, nước biển dâng thông qua nhiều
hoạt động liên kết như Diễn đàn hợp tác kinh tế
ĐBSCL tchức ng năm, chương trình xúc tiến
Kỷ yếu Hội thảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỷ yếu Hội thảo - Người đăng: Tran Cam Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
233 Vietnamese
Kỷ yếu Hội thảo 9 10 255