Ktl-icon-tai-lieu

Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của ngân hàng nhà nước.

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi më ®Çu
L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, nã võa lµ
c«ng cô hÕt søc quan träng vµ nh¹y c¶m trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ,võa lµ gi¸ c¶ sö dông vèn cña ho¹t ®éng tÝn dông. V× vËy, nã cã
t¸c ®éng to lín ®èi víi viÖc t¨ng hay gi¶m khèi lîng tiÒn lu th«ng, thu
hÑp hay më réng tÝn dông t¹o thuËn lîi hay khã kh¨n cho ho¹t ®éng
ng©n hµng.Vai trß cña l·i suÊt ngµy cµng trë nªn quan träng trong giai
®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng,®Æc biÖt trong giai ®o¹n ®Êt níc tiÕn
hµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.
§èi víi ViÖt Nam,l·i suÊt lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m
hµng ®Çu cña c¸c chuyªn gia kinh tÕ,c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c tÇng
líp d©n c.trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®îc còng nh nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ cu¶ m×nh,em chän nghiªn cøu ®Ì tµi:
"L·i suÊt tÝn dông vµ sù ®iÒu hµnh l·i suÊt tÝn dông cña Ng©n hµng
Nhµ níc ë ViÖt Nam hiÖn nay”.
Do hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp,ch¾c r»ng bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng khiÕm khuyÕt.
Em rÊt mong ®îc sù gãp ý phª b×nh cña thÇy c«.Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n.

1

I.nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ l·i suÊt
1.Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi tøc
Nh÷ng ngêi cã vèn tiÒn tÖ nhµn rçi nhng cha cã nhu cÇu tiªu dïng
,®Çu t th× hä cã thÓ cho ngêi kh¸c vay sö dông sè vèn nµy.tÊt nhiªn hä
vÉn lµ ngêi së h÷u sè vèn nµy.Nh÷ng ngêi®i vay sau khi chÊp nhËn mét
c¬ chÕ nµo ®ã cña ngêi cho vay ®Æt ra,th× hä ®îc vay vèn. ngêi ®i vay cã
toµn quyÒn sö dông sè vèn nµy trong thêi gian ®· tho¶ thuËn.tuy nhiªn
hä kh«ng ph¶i lµ ngêi së h÷u sè vèn trªn.Nh vËy, trong quan hÖ tÝn
dông,quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông vèn ®· t¸ch rêi víi nhau.Do ®ã ®Ó
®¶m b¶o an toµn vèn cña m×nh,ngêi cho vay ph¶i “rµng buéc” ngêi ®i
vay b»ng nh÷ng c¬ chÕ tÝn dông hÕt søc nghiªm ngÆt.
Ngêi ®i vay sö dông vèn vµo môc ®Ých kinh doanh-s¶n suÊt,lîi
nhuËn ®îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh nµytÊt yÕu ®îc ph©n chia theo mét tû lÖ
tho¶ ®¸nggi÷a ng¬× ®i vay vµ ngêi cho vay,t¬ng øng víi nguån vèn bá
vµo s¶n suÊt kinh doanh.PhÇn lîi nhuËn dµnh cho ngêi cho vay ®îc gäi
lµ lîi tøc.
Nh vËy vÒ b¶n chÊt ,lîi tøc lµmét phÇn cña lîi nhuËn ®îc t¹o ra trong
qu¸ tr×nh s¶n suÊt mµ ngêi ®i vay ph¶i nhîng l¹i cho ngêi cho vay theo
tû lÖ vèn ®· ®îc sö dông.
VÒ sè lîng lîi tøc ®îc xem xÐt tõ hai phÝa
* VÒ phÝa ngêi ®i vay ,lîi tøc lµ sè tiÒn ngoµi phµn vèn,mµ ngêi ®i
vay ph¶i tr¶ cho ngêi cho vay sau mét thêi gian sö dông tiÒn vay
* VÒ phÝa ngêi cho vay,lîi tøc lµ kho¶n chªnh lÖch t¨ng thªm gi÷a
sè tiÒn thu vÒ vµ sè tiÒn ph¸t ra ban ®Çu,...
Lêi më ®Çu
L·i suÊt mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, võa
c«ng cô hÕt søc quan träng vµ nh¹y c¶m trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ,võa gi¸ dông vèn cña ho¹t ®éng tÝn dông. vËy,
t¸c ®éng to lín ®èi víi viÖc t¨ng hay gi¶m khèi lîng tiÒn lu th«ng, thu
hÑp hay réng tÝn dông t¹o thuËn lîi hay khã kh¨n cho ho¹t ®éng
ng©n hµng.Vai t cña l·i suÊt ngµy cµng trë nªn quan träng trong giai
®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng,®Æc biÖt trong giai ®o¹n ®Êt níc tiÕn
hµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.
§èi víi ViÖt Nam,l·i suÊt lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m
hµng ®Çu cña c¸c chuyªn gia kinh tÕ,c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c tÇng
líp d©n c.trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®-
îc còng nh nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ cu¶ m×nh,em chän nghiªn cøu ®Ì tµi:
"L·i suÊt tÝn dông vµ sù ®iÒu hµnh l·i suÊt tÝn dông cña Ng©n hµng
Nhµ níc ë ViÖt Nam hiÖn nay”.
Do hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp,ch¾c r»ng bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng khiÕm khuyÕt.
Em rÊt mong ®îc sù gãp ý phª b×nh cña thÇy c«.Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n.
1
Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của ngân hàng nhà nước. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của ngân hàng nhà nước. - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của ngân hàng nhà nước. 9 10 655