Ktl-icon-tai-lieu

Lãi xuất và vai trò của lãi suất đối với tiến trình phát triển kinh tế

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Nh chóng ta ®· biÕt, l·i suÊt lµ mét trong nh÷ng biÕn sè dîc theo dâi mét
c¸ch chÆt chÏ nhÊt trong nÒn kinh tÕ. DiÔn biÕn cña nã ®îc ®a tin hµng ngµy
trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Sù dao ®éng cña l·i suÊt ¶nh hëng trùc
tiÕp ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸ nh©n, doanh nghiÖp còng nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ
chøc tÝn dông vµ toµn bé nÒn kinh tÕ. Bµi viÕt nµy sÏ cho ngêi ®äc thÊy ®îc vµ
hiÓu ®îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ l·i suÊt, ph©n biÖt l·i suÊt víi mét sè ph¹m trï
kinh tÕ, c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt, vµ vai trß cña l·i suÊt ®èi víi nÒn kinh
tÕ. Tõ ®ã ngêi ®äc sÏ thÊy ®îc vai trß, sù cÇn thiÕt cña l·i suÊt.
Tõ viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ l·i suÊt, thÊy râ tÇm quan träng
cña l·i suÊt,tõ ®ã vËn dông vµo thùc tiÔn vµo ViÖt nam nhËn thÊy l·i suÊt ®îc
®iÒu hµnh díi h×nh thøc c¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt trong tõng thêi kú. ChÝnh s¸ch
l·i suÊt lµ mét c«ng cô quan träng trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia,
nh»m thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t.l·i suÊt ®îc sö dông linh
ho¹t sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ. Ngîc l¹i l·i suÊt ®îc gi÷ mét c¸c
cè ®Þnh, cã thÓ kÝch thÝch t¨ng trëng kinh tÕ nh÷ng sang thêi kú kh¸c, nã trë
thµnh vËt c¶n cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy t¸c gi¶ chän ®Ò tµi “ …..” ®Ó
viÕt ®Ò ¸n. Bè côc gåm 2 phÇn chÝnh
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ l·i suÊt vµ vai trß cña l·i suÊt ®èi víi qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ.
PhÇn II: C¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt ®îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam trong thêi gian
qua.

PhÇn I :
Lý luËn chung vÒ l·i suÊt vµ vai trß cña l·i suÊt ®èi víi
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ.
I - l·i suÊt – kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt.

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng l·i suÊt lµ mét trong nh÷ng biÕn sè ®îc theo dâi
mét c¸ch chÆt chÏ nhÊt bëi nã quan hÖ mËt thiÕt ®èi víi lîi Ých kinh tÕ cña tõng
ngêi trong x· héi. L·i suÊt t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh cña mçi c¸ nh©n: chi tiªu
hay tiÕt kiÖm ®Ò ®Çu t. Sù thay ®æi l·i suÊt cã thÓ dÉn tíi sù thay ®æi quyÕt ®Þnh
cña mçi doanh nghiÖp: vay vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt hay cho vay tiÒn ®Ó hëng
l·i suÊt, hoÆc ®Çu t vµo ®©u th× cã lîi nhÊt. Th«ng qua nh÷ng quyÕt ®Þnh cña c¸c
c¸ nh©n, doanh nghiÖp l·i suÊt ¶nh hëng ®Õn møc ®é ph¸t triÓn còng nh c¬ cÊu
cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc.
1. C¸c lý thuyÕt kinh tÕ vÒ b¶n chÊt cña l·i suÊt
1.1. lý thuyÕt cña C.M¸c vÒ l·i suÊt.
* Lý thuyÕt cña M¸c vÒ nguån gèc, b¶n chÊt l·i suÊt trong nÒn kinh tÕ
hµng ho¸ TBCN
Qua qóa tr×nh nghiªn cøu b¶n chÊt cña cntb M¸c ®· v¹ch ra r»ng quy luËt
gi¸ trÞ thÆng d tøc gi¸ trÞ lao ...
Lêi më ®Çu
Nh chóng ta ®· biÕt, l·i suÊt lµ mét trong nh÷ng biÕn dîc theo dâi mét
c¸ch ct c nhÊt trong nÒn kinh tÕ. DiÔn biÕn cña ®îc ®a tin hµng ngµy
trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. dao ®éng cña l·i suÊt ¶nh hëng trùc
tiÕp ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸ nh©n, doanh nghiÖp còng nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ
chøc tÝn dông vµ toµn nÒn kinh tÕ. Bµi viÕt nµy cho ngêi ®äc thÊy ®îc
hiÓu ®îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ l·i suÊt, ph©n biÖt l·i suÊt víi mét sè ph¹m trï
kinh tÕ, c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt, vµ vai trß cña l·i suÊt ®èi víi nÒn kinh
tÕ. Tõ ®ã ngêi ®äc sÏ thÊy ®îc vai trß, sù cÇn thiÕt cña l·i suÊt.
viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò b¶nl·i suÊt, thÊy râ tÇm quan träng
cña l·i suÊt,tõ ®ã vËn dông vµo thùc tiÔn vµo ViÖt nam nhËn thÊy l·i suÊt ®îc
®iÒu hµnh díi h×nh thøc c¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt trong tõng thêi kú. ChÝnh s¸ch
l·i suÊt mét c«ng quan träng trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn quèc gia,
nh»m thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t.i suÊt ®îc sö dông linh
ho¹t t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ. Ngîc l¹i l·i suÊt ®îc gi÷ mét c¸c
®Þnh, cã thÓ kÝch thÝch t¨ng trëng kinh nh÷ng sang thêi kh¸c, t
thµnh vËt c¶n cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy t¸c gi¶ chän ®Ò tµi …..” ®Ó
viÕt ®Ò ¸n. Bè côc gåm 2 phÇn chÝnh
PhÇn I: luËn chung vÒ l·i suÊt vµ vai t cña l·i suÊt ®èi víi qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ.
PhÇn II: C¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt ®îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam trong thêi gian
qua.
Lãi xuất và vai trò của lãi suất đối với tiến trình phát triển kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lãi xuất và vai trò của lãi suất đối với tiến trình phát triển kinh tế - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Lãi xuất và vai trò của lãi suất đối với tiến trình phát triển kinh tế 9 10 702