Ktl-icon-tai-lieu

Lao động tiền lương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4236 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đơn vị:
Bộ phận:

Mẫu số : 01a-LĐTL
(Ban hàng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng….năm
Ngày trong tháng
Ngạch bậc
Số
lương hoặc
Họ và tên
TT
cấp bậc
chức vụ
A

B

C

Quy ra công

1

2

3

……

31

Số công
hưởng lương
sản phẩm

1

2

3

…..

31

32

Số công
hưởng
lương
thời gian
33

Số công nghỉ
Số công nghỉ Số công
việc, ngừng việc
việc, ngừng việc hưởng
hưởng 100%
hưởng ...% lương BHXH
lương
34

35

36

Cộng

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công
- Lương sản phẩm
- Lương thời gian
- Ốm, điều dưỡng
- Con ốm

Ngày…..tháng …..năm….
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

SP
+
Ô
Cô

- Thai sản
- Tai nạn
- Nghỉ phép
- Hội nghị, học tập

TS
TS
P
H

- Nghỉ bù
- Nghỉ không lương
- Ngừng việc
- Lao động nghĩa vụ

NB
KL
NB
LĐ

Đơn vị:
Bộ phận:

Mẫu sô: 01b-LĐTL
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số:……

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ
Tháng…..năm……
Ngày trong tháng
Số
TT

Họ và tên

1

2

…..

Cộng giờ làm thêm
31

Ngày
Ngày
Ngày lễ
thử bảy,
Làm đêm
làm việc
tết
chủ nhật

Ký hiệu chấm công
NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ…………đến giờ………….)
NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ……….đến giờ…..)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…………đến giờ……………..)
Đ: Làm thêm ngày buổi đêm (Từ giờ………đến giờ………………)

Xác nhận của bộ phận (phòng ban)
có người làm thêm
(Ký, họ tên)

Ngày……tháng……năm……
Người chấm công
Người duyệt
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Đơn vị:
Bộ phận:

Mẫu số: 03-LĐTL
(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số:………….

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng….năm….

Số
TT

Họ và tên

A

B

Bậc Hệ
lương số

1

2

Lương
sản
phẩm
Số Số
SP tiền
3

4

Nghỉ việc, ngừng
Các khoản phải
việc hưởng…. Phụ cấp
khấu trừ vào lương
Phụ
Tạm
% lương
thuộc
Tổng
cấp
ứng
quỹ
số
Thuế
khác
kỳ I
Số
Số công Số tiền lương
BHXH … TNCN
Cộng
tiền
phải nộp
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lương
thời gian
Số
công
5

Kỳ II
được lĩnh
Số
tiền
17

Cộng
Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………………………………..

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày…….tháng…….năm…….
Giám đốc
(Ký, họ tên)

TL
6/QĐ-BTC
ưởng BTC)

Kỳ II
được lĩnh

……………..

ăm…….

Ký
nhận
C

Đơn vị:
Bộ phận:

Mẫu số: 03-LĐTL
(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG
Quý……….năm ………..
Số:…………
Số
TT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc
lương

A

B

C

1

Mức thưởng
Xếp loại
thưởng
2

Số tiền

Ký nhận

3

D

Ghi chú
E

Tổng số tiền ...
Đơn vị: Mẫu số : 01a-LĐTL
Bộ phận: (Ban hàng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng….năm
Họ và tên
Ngày trong tháng Quy ra công
1 2 3 …… 31
A B C 1 2 3 ….. 31 32 33 34 35 36
Cộng
Ngày…..tháng …..năm….
Người chấm công Phụ trách bộ phận Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ký hiệu chấm công
- Lương sản phẩm SP - Thai sản TS - Nghỉ bù NB
- Lương thời gian + - Tai nạn TS - Nghỉ không lương KL
- Ốm, điều dưỡng Ô - Nghỉ phép P - Ngừng việc NB
- Con ốm - Hội nghị, học tập H - Lao động nghĩa vụ
Số
TT
Ngạch bậc
lương hoặc
cấp bậc
chức vụ
Số công
hưởng lương
sản phẩm
Số công
hưởng
lương
thời gian
Số công nghỉ
việc, ngừng việc
hưởng 100%
lương
Số công nghỉ
việc, ngừng việc
hưởng ...% lương
Số công
hưởng
BHXH
Lao động tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lao động tiền lương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lao động tiền lương 9 10 359