Ktl-icon-tai-lieu

Lập dự án đầu tư

Được đăng lên bởi truongphuvinh010894
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÔN THI CUỐI KÌ:
Vĩ mô
Tỉ lệ lạm phát trong nước
Tỉ giá hối đoái
Chi phí đầu tư ban đầu
Giá nhập khẩu - CIF/xe
Thuế nhập khẩu
Số lượng xe nhập khẩu
Vòng đời dự án
Thời gian khấu hao (đều)
Vòng đời dự án
Trong đó, thời gian thanh lý
Chi phí thanh lý
Huy động vốn
Vay dài hạn
Lãi suất, thực
Lãi suất, danh nghĩa
Kỳ thanh toán
Gốc trả đều
Gốc và lãi trả đều
Doanh thu
Số km hoạt động/ngày năm đầu tiên
Số ngày hoạt động/năm
Tỉ lệ giảm số km/năm
Giá taxi năm 2013

10%
Đồng/đô21,000 la
10,000 đô-la
100%
20 xe
10
5
1
30%

năm
năm
năm
giá trị thanh lý TSCĐ

vốn đầu
50% tư
5%
15%
5 năm

100 km
300 ngày
5%
15,000 đồng/km

Tốc độ điều chỉnh giá vé hàng năm
Tỷ lệ trợ giá/giá vé
Chi phí hoạt động
Nhiên liệu
Lương lái xe
Bảo trì
Bảo hiểm
Chi phí quản lý, năm
Vốn lưu động
Cân đối tiền mặt
Khoản phải thu
Hàng tồn kho
Khoản phải trả
Thuế TNDN và suất chiết khấu
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất thuế GTGT
Chi phí vốn chủ sở hữu, danh nghĩa

15%
20%
2%
2%

doanh thu
doanh thu
doanh thu
doanh thu
triệu
500 đồng

5% doanh thu
10% doanh thu
0% doanh thu
chi phí nhiên liệu+bảo
50% trì
20%
10%
20%

Yêu cầu:
Lập bảng chỉ số giá
Lập bảng khấu hao, tính lá chắn thuế của khấu
hao
Phương pháp khấu hao đều
Lập bảng cơ cấu vốn, tính chi phí vốn bình quân WACC
Lập bảng trả nợ, tính lá chắn thuế của trả nợ
Phương pháp trả nợ gốc và lãi đều nhau
Vốn lưu động và thay đổi vốn lưu động
Lập bảng doanh thu
Lập bảng chi phí hoạt động
Lập bảng báo cáo thu nhập (báo cáo lãi/lỗ)
Lập bảng ngân lưu tài chính dự án bằng phương pháp trực tiếp
Lập bảng ngân lưu tài chính dự án bằng phương pháp gián tiếp
Tính NPV, IRR danh nghĩa, IRR thực, B/C và thời gian hoàn vốn tài chính và đánh giá về dự án
Lập bảng ngân lưu tài chính dự án bằng phương pháp trực tiếp
Tính NPV, IRR danh nghĩa, IRR thực, B/C kinh tế và đánh giá về dự án
Phân tích tác động của lạm phát đối với dự án
Phân tích sự tác động của lạm phát và lãi vay đối với dự án

1. BẢNG CHỈ SỐ GIÁ:
Chỉ số giá = (1+g)^t
Với g là tỷ lệ lạm phát; t là năm.
Bảng chỉ số giá
Năm
Chỉ số giá

0
1

1
1.1

2
1.21

3
1.33

4
1.46

5
1.61

2. BẢNG KHẤU HAO – TÍNH LÁ CHẮN THUẾ CỦA KHẤU HAO:
a. Phương pháp khấu hao đều:
Bảng khấu hao
Năm
Giá trị đầu kì năm t = Giá trị cuối kì năm t-1
Khấu hao=Gía trị đầu kì/thời gian khấu hao đều
Giá trị cuối kì = giá trị đầu kì – khấu hao
Thanh lí tài sản cố định = Giá trị cuối kì năm 5
Lá chắn thuế của khấu hao=Gía trị đầu kì*thuế suất TNDN
Gía trị còn lại năm thứ 6
Chi phí thanh lí tài sản

0
1
2
3
8400 8400 ...


 
 


!"#$%&'()*  
%+"#$% 
,-)*"#$%  )*
 !"#$
. #/% 01%2  3
45.67 8 3
9.  : 3
&; : < = :,&
%& '(
4 >6? 8
@A%

BCD%/7 8
BCD%/6 E 8
FG  8 3
!H1%
!@?CH1%
)*
,#I?>3A%J  #
,?>I3 < ?>
HD#3 8
! )3< 8 #
Lập dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập dự án đầu tư - Người đăng: truongphuvinh010894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lập dự án đầu tư 9 10 515