Ktl-icon-tai-lieu

Lập Dự Án Đầu Tư Khu Công Nghiệp

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG

ĐƠN VỊ TƢ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG THÀNH TÀI
TỈNH LONG AN

Địa điểm đầu tƣ:

CHỦ ĐẦU TƢ:

Long An - 08/2015
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 1

DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG
THÀNH TÀI TỈNH LONG AN
Địa điểm đầu tƣ: Cụm CN Long Định, xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

NGUYỄN VĂN MAI

Long An, Tháng 08/2015

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 2

DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................................................ 5
1.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ ................................................................................................ 5
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 5
CHƢƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN ......................................................................... 6
2.1. Căn cứ pháp lý.......................................................................................................... 6
2.2. Giới thiệu tỉnh Long An ........................................................................................... 8
2.3. Đặc điểm tự nhiên Huyện Cần Đƣớc, Long An ..................................................... 10
2.4. Các điều kiện và cơ sở của dự án ......................................................................... 121
2.5. Sự cần thiết đầu tƣ .................................................................................................. 13
CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ .................................................. 15
3.1. Địa điểm đầu tƣ dự án ............................................................................................ 15
3.2. Hiện trạng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật ............................................................... 15
3.3. Nhân sự dự án ........................................................................................................ 17
3.4. Quy mô dự án ......................................................................................................... 17
3.5. Tiến độ đầu tƣ ........................................................................................................ ...
D ÁN: KHU CÔNG NGHIP CNG
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 1
KHU CÔNG NGHIP CNG THÀNH TÀI
TNH LONG AN
Long An - 08/2015
CH ĐẦU TƢ:
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY C PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THO NGUYÊN XANH
THUYT MINH D ÁN
Địa điểm đầu tƣ:
Lập Dự Án Đầu Tư Khu Công Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Dự Án Đầu Tư Khu Công Nghiệp - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Lập Dự Án Đầu Tư Khu Công Nghiệp 9 10 691