Ktl-icon-tai-lieu

Lập dự án đầu tư xâu dựng trường học

Được đăng lên bởi kimcuc459-gmail-com
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRƯỜNG THCS VÀ THPT CHU VĂN AN
PHÚ HẢI – ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH

MỞ ĐẦU
1. Vai trò của dự án trong quản lý đầu tư xây dựng
1.1. Dự án đầu tư xây dựng
Theo khoản 17 điều 3 Luật xây dựng ngày 26/11/2003: Dự án đầu tư xây dựng công
trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng
hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao
chất lượng công trình hoặc một sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định.
1.2. Vai trò của dự án đầu tư trong quản lý xây dựng
-Đối với Nhà nước và các định chế tài chính:
+ Dự án đầu tư là cơ sở để thẩm định và ra quyết định đầu tư, quyết định tài trợ cho
dự án;
+ Dự án đầu tư có vai trò đặc biệt quan trọng, thông qua đó mà Nhà nước có thể
kiểm soát được một cách toàn diện về các mặt hiệu quả tài chính (đối với các dự án sử
dụng vốn Nhà nước) và hiệu quả xã hội, an ninh quốc phòng.
-Đối với chủ đầu tư:
+ Dự án đầu tư là căn cứ để chủ đầu tư xem xét cơ hội dự kiến đạt được các yêu
cầu về kinh tế, xã hội, môi trường và hiệu quả của dự án; giúp cho chủ đầu tư quyết
định có đầu tư hay không. Những chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, quy mô trong dự án được
phê duyệt đóng vai trò làm mốc khống chế cho các giai đoạn tiếp theo, giúp chủ đầu tư
thực hiện công việc theo đúng dự kiến;
+ Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng nhất để quyết định bỏ vốn đầu tư;
+ Dự án đầu tư là cơ sở để xin cấp giấy phép được đầu tư (hoặc ghi vào kế hoạch
đầu tư) và cấp giấy phép hoạt động, cho hưởng những khoản ưu đãi trong đầu tư;
+ Dự án đầu tư là cơ sở xin giấy phép nhập khẩu máy móc thiết bị cần thiết, huy
động vốn góp hoặc phát hành cổ phiếu;
+ Dự án đầu tư là phương tiện thuyết phục các tổ chức tài chính trong và ngoài
nước hỗ trợ hoặc cho vay;
+ Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để xem xét giải quyết các mối quan hệ về
quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên tham gia liên danh, giữa liên doanh và nhà nước
Việt Nam. Đây cũng là cơ sở pháp lý để xét xử khi có tranh chấp giữa các bên tham
gia liên doanh.
2. Lý do lựa chọn đề tài tốt nghiệp
Lập dự án đầu tư là một trong những chuyên ngành đào tạo chính của khoa kinh tế
và quản lý xây dựng, trường đại học xây dựng. Để làm tốt đề tài này đòi hỏi sinh viên
phải biết khái quát, tổng hợp kiến thức của các môn học cơ sở và chuyên nghành: kinh
tế đầu tư, kinh tế xây dựng, tổ chức thi công,....
Đất nước đang chuyển mình với công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước
đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ để the...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRƯỜNG THCS VÀ THPT CHU VĂN AN
PHÚ HẢI – ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH
MỞ ĐẦU
1. Vai trò của dự án trong quản lý đầu tư xây dựng
1.1. Dự án đầu tư xây dựng
Theo khoản 17 điều 3 Luật xây dựng ngày 26/11/2003: Dự án đầu tư xây dựng công
trình tập hợp các đề xuất liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng
hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao
chất lượng công trình hoặc một sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định.
1.2. Vai trò của dự án đầu tư trong quản lý xây dựng
-Đối với Nhà nước và các định chế tài chính:
+ Dự án đầu tư là cơ sở để thẩm định và ra quyết định đầu tư, quyết định tài trợ cho
dự án;
+ Dự án đầu vai trò đặc biệt quan trọng, thông qua đó Nhà nước thể
kiểm soát được một cách toàn diện về các mặt hiệu quả tài chính (đối với các dự án sử
dụng vốn Nhà nước) và hiệu quả xã hội, an ninh quốc phòng.
-Đối với chủ đầu tư:
+ Dự án đầu căn cứ để chủ đầu xem xét hội dự kiến đạt được các yêu
cầu về kinh tế, hội, môi trường hiệu quả của dự án; giúp cho chủ đầu quyết
định đầu hay không. Những chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, quy trong dự án được
phê duyệt đóng vai trò làm mốc khống chế cho các giai đoạn tiếp theo, giúp chủ đầu tư
thực hiện công việc theo đúng dự kiến;
+ Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng nhất để quyết định bỏ vốn đầu tư;
+ Dự án đầu sở để xin cấp giấy phép được đầu (hoặc ghi vào kế hoạch
đầu tư) và cấp giấy phép hoạt động, cho hưởng những khoản ưu đãi trong đầu tư;
+ Dự án đầu sở xin giấy phép nhập khẩu máy móc thiết b cần thiết, huy
động vốn góp hoặc phát hành cổ phiếu;
+ Dự án đầu phương tiện thuyết phục các tổ chức tài chính trong ngoài
nước hỗ trợ hoặc cho vay;
+ Dự án đầu là căn cứ quan trọng để xem xét giải quyết các mối quan hệ về
quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên tham gia liên danh, giữa liên doanh và nhà nước
Ṿt Nam. Đây cũng là sở pháp lý để xét ̉ khi có tranh chấp giữa các bên tham
gia liên doanh.
2. Lý do lựa chọn đề tài tốt nghiệp
Lập dự án đầu tưmột trong những chuyên ngành đào tạo chính của khoa kinh tế
quản xây dựng, trường đại học xây dựng. Để làm tốt đề tài này đòi hỏi sinh viên
phải biết khái quát, tổng hợp kiến thức của các môn học cơ sở và chuyên nghành: kinh
tế đầu tư, kinh tế xây dựng, tổ chức thi công,....
Đất nước đang chuyển mình với công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước
đòi hỏi nguồn nhân lực trình độ để theo kịp c ớc trên thế giới. trong quá
SVTH : TRẦN THẾ ANH Trang 1
Lập dự án đầu tư xâu dựng trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập dự án đầu tư xâu dựng trường học - Người đăng: kimcuc459-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Lập dự án đầu tư xâu dựng trường học 9 10 590