Ktl-icon-tai-lieu

Lập Dự Án Lâm Nghiệp Trồng Rừng

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

TRỒNG RỪNG CHƢ RCĂM

ĐỊA ĐIỂM

:

CHỦ ĐẦU TƢ :

Gia Lai - Tháng 1 năm 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

TRỒNG RỪNG CHƢ RCĂM
ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

NGUYỄN VĂN MAI

GIA LAI - Tháng 1 năm 2007

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN................................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ .............................................................................................. 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ........................................................................................ 1
I.3. Cơ sở pháp lý ................................................................................................................ 1
CHƢƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................... 3
II.1. Môi trƣờng thực hiện dự án........................................................................................ 3
II.2. Chính sách về hỗ trợ nông lâm kết hợp ................................................................... 4
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ ................................................................................. 6
CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................. 7
III.1. Vị trí địa lý ................................................................................................................. 7
III.1.1. Các nguyên tắc chọn địa điểm đầu tƣ dự án ....................................................... 7
III.1.2. Địa điểm lựa chọn để đầu tƣ dự án ...................................................................... 7
III.2. Địa hình ...................................................................................................................... 7
III.3. Khí hậu – Thủy văn .................................................................................................. 7
III.4. Hiện trạng hạ tầng cơ sở .......................................................................................... 7
III.5. Nhận xét chung .......................................................................................................... 7
CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ........................................ 8
IV.1. Quy mô đầu tƣ dự án ..................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
TRỒNG RỪNG CHƢ RCĂM
ĐỊA ĐIỂM :
CHỦ ĐẦU TƢ :
Gia Lai - Tháng 1 năm 2007
Lập Dự Án Lâm Nghiệp Trồng Rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Dự Án Lâm Nghiệp Trồng Rừng - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Lập Dự Án Lâm Nghiệp Trồng Rừng 9 10 280