Ktl-icon-tai-lieu

Lập dự án Nhà Hàng Ẩm Thực và Khu Giải Trí Sông Vàm Cỏ

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ ÁN: NHÀ HÀNG ẨM THỰC VÀ KHU GIẢI TRÍ SÔNG VÀM CỎ
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

NHÀ HÀNG ẨM THỰC VÀ KHU
GIẢI TRÍ SÔNG VÀM CỎ

Địa điểm đầu tƣ:

CHỦ ĐẦU TƢ:

Long An - 08/2015
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 1

DỰ ÁN: NHÀ HÀNG ẨM THỰC VÀ KHU GIẢI TRÍ SÔNG VÀM CỎ
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

NHÀ HÀNG ẨM THỰC VÀ KHU
GIẢI TRÍ SÔNG VÀM CỎ
Địa điểm đầu tƣ:

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

NGUYỄN VĂN MAI

Long An, Tháng 08/2015

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 2

DỰ ÁN: NHÀ HÀNG ẨM THỰC VÀ KHU GIẢI TRÍ SÔNG VÀM CỎ

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................................................ 5
1.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ ................................................................................................ 5
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 5
CHƢƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN ......................................................................... 7
2.1. Căn cứ pháp lý ........................................................................................................ 7
2.2. Giới thiệu tỉnh Long An ........................................................................................ 09
2.3. Đặc điểm tự nhiên TP Tân An ............................................................................. 153
2.4. Điều kiện và cơ sở đầu tƣ ...................................................................................... 15
2.5. Sự cần thiết đầu tƣ .................................................................................................. 16
CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ .................................................. 17
3.1. Địa điểm đầu tƣ dự án ............................................................................................ 17
3.2. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án ........................................................................ 18
3.3. Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật .................................................... 18
3.4. Nhân sự dự án ........................................................................................................ 20
3.5. Quy mô dự án ....................................................................................................
D ÁN: NHÀ HÀNG M THC VÀ KHU GII TRÍ SÔNG VÀM C
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 1
NHÀ HÀNG M THC VÀ KHU
GII TRÍ SÔNG VÀM C
Long An - 08/2015
CH ĐẦU TƢ:
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY C PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THO NGUYÊN XANH
THUYT MINH D ÁN
Địa điểm đầu tƣ:
Lập dự án Nhà Hàng Ẩm Thực và Khu Giải Trí Sông Vàm Cỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập dự án Nhà Hàng Ẩm Thực và Khu Giải Trí Sông Vàm Cỏ - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Lập dự án Nhà Hàng Ẩm Thực và Khu Giải Trí Sông Vàm Cỏ 9 10 669